Överklagar beslut i Kommunfullmäktige

Nu har fyra av kommunfullmäktiges ledamöter överklagat det felaktiga beslutet i kommunfullmäktige, att införa vårdnadsbidrag i Lekeberg. Det är socialdemokraterna Lennart M Pettersson och Kjell Edlund, vänsterpartisten Margareta Karlsson och miljöpartisten Marianne Ring som har lämnat in en överklagan till Länsrätten i Örebro län.

Politikerna skriver i sin överklagan:
Beslutet stridet mot kommunallagens kapitel 5, 36 § Ett ärende skall bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2010-01-12, presenterades ingen kostnadsberäkning för införandet av vårdnadsbidrag. Underlaget var bara ett protokollsutdrag från Kultur- och bildningsnämnden 2009-12-15 samt en reservation från den socialdemokratiska gruppen, bilaga1.

Enligt uppgifter från den styrande majoriteten ska kostnaden för vårdnadsbidraget tas från Kultur- och Bildningsnämndens befintliga ram. Samtidigt har nämnden fått en minskad ekonomisk ram.

Fler besparingar väntar
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-04 redovisade kommunens ekonomichef Peter Warman att Kultur- och Bildningsnämnden måste spara ytterligare 1 157 tkr  för att uppnå balans. Vidare varnade ekonomichefen för att ett statligt konjunkturstöd på 6 947 tkr kommer att försvinna från och med 2011. Kommunen måste då minska sina kostnader med motsvarande summa. Redovisningen i Kommunfullmäktige visade tydligt att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att införa vårdnadsbidrag.

Den styrande majoriteten har inte presenterat något underlag för kostnadsberäkning av vårdnadsbidraget och förslag på hur kultur- och bildningsnämnden ska uppnå balans. I budgeten för 2010 upptas kostnaden till 400 000 kronor.

Till kommunfullmäktiges handlingar 2010-02-04 bifogades ett utdrag från budgethandling och en beräkning från 2008-04-11 av kostnaderna för införandet av vårdnadsbidrag. Den beräknade kostnaden från 2008 var då på mellan 1,7 – 2,3 miljoner kronor/år. Dessa handlingar redovisades inte vid behandlingen i kommunstyrelsen och beräkningen överensstämmer inte med den som nu anges.

Nämnderna ska normalt ta upp önskemål om ny verksamhet inför budgetarbetet, så att kommunfullmäktiges ledamöter har en möjlighet att ta ställning till hur kommunens verksamhetsmedel skall fördelas. Något önskemål om införande av vårdnadsbidrag fanns inte inför årets budget. Endast några veckor efter det att budgeten för 2010 fastställts av kommunfullmäktige, kom så beslutet om att införa vårdnadsbidrag i kultur- och bildningsnämnden. Något riktigt beräkningsunderlag för beslutet finns inte och nämnden har heller inte redovisat vilka besparingar som ska genomföras för att få budgeten i balans.

Genom det sätt som nu tillämpas i Lekebergs kommun blir kommunfullmäktiges roll satt på undantag och den demokratiska processen stryps.

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-11 19:26