Vårt program för Sölvesborg 2015-2018

Hela Sölvesborg framåt

Det går bra för Sölvesborg. Vi som bor här är stolta över vår kommun - och under många år har fler och fler människor valt att bosätta sig här. Vi socialdemokrater är stolta över det stora förtroendet vi har fått och över hur Sölvesborgs kommun ständigt utvecklas positivt. Vi vill fortsätta ta ansvar för ett Sölvesborg som går framåt.

Vi tror att Sölvesborgs kommun blir bättre genom samarbete och att vi tillsammans möter de utmaningar som finns och delar på de framgångar och möjligheter vi får.

Framtiden handlar om att välja väg. Vi väljer mer kunskap och mindre klasser istället för skattesänkningar och vi väljer investering i jobb och företagande istället för bidrag och ökade orättvisor. 

Sölvesborgs största tillgång är den offensiva anda om att allt är möjligt. Det kommer till uttryck genom de många företag som finns här och genom de evenemang och uppseendeväckande framgångar inom både idrott och kultur som har gjort Sölvesborg känt och uppmärksammat långt utanför kommungränsen. 

Den andan ska också känneteckna vår politik och hur kommunen leds. Även om Sölvesborg är en fantastisk plats på jorden finns det så mycket som kan bli bättre. Vi socialdemokrater blir aldrig nöjda. Vi vill framåt.

För oss är ett rättvist samhälle målet. Vi ska därför ha en välfärd där kvalitén står i centrum. Våra skattemedel ska användas smart och inte gå till stora vinster på bekostnad av service, kvalité och omvårdnad för kommuninvånarna.

Vi tar ansvar för en grön energiomställning och vill att höga ambitioner ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter och all stads- och trafikplanering.

Framgångar kommer inte av sig själv. Det är enskilda människor, oftast tillsammans med andra, som lyfter Sölvesborg. Därför måste vi stötta dessa krafter och skapa bra förutsättningar.

Ett växande Sölvesborg

Att människor i Sölvesborg har möjlighet att jobba är en avgörande fråga. För oss socialdemokrater ska allt det vi gör syfta till att det blir fler jobb i vår kommun och att fler människor får fler och bättre chanser att jobba utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. 

Att vi har goda kommunikationer genom täta avgångar med både buss och tåg är avgörande för människors möjligheter att jobba och studera. Därför har vi de senaste åren kraftigt byggt ut busstrafiken och arbetat för att få Pågatågstrafik till Sölvesborg. Att utveckla kommunikationerna är en viktig uppgift även de kommande åren. Både yngre och äldres behov måste beaktas i planeringen av kollektivtrafiken och vi ska verka för god anpassning av exempelvis taxor och avgångstider för att underlätta pendling.

I Sölvesborg finns väldigt många företag, både små och stora. Entreprenörsandan är en av våra största tillgångar. Det ska vara attraktivt att driva företag i Sölvesborgs kommun. De senaste åren har Sölvesborg utvecklats positivt som företagarkommun och de som driver och leder företag upplever servicen som mycket god. Vi ska ständigt vara lyhörda inför företagarnas behov och erbjuda såväl en god service som att ha en positiv attityd för att ständigt utveckla Sölvesborg som en företagarvänlig kommun.

Alla som bor i Sölvesborg har mycket att vinna på att fler får arbete. Därför har vi växlat upp arbetet med att få ut fler människor i arbete eller praktik. Istället för att uppbära försörjningsstöd kan fler människor göra skillnad i skolor, omsorg eller i privata företag och dessutom förbättra sina chanser att bli anställd.

De som har jobbat som ung har större chanser att få jobb som vuxen. Därför är det viktigt att alla ungdomar får sommarjobb. Vi inför därför en sommarjobbsgaranti för de ungdomar som inte fått något annat jobb.

Vi tror på samverkan. Genom att utveckla samarbete inom samtliga områden kan vi bli ännu bättre att möta utmaningar och nå våra mål. För att skapa fler jobb i vår närregion är samverkan mellan många olika aktörer avgörande.

Ett gott boende handlar om livskvalité. Att det finns möjligheter att bo bra och anpassat efter de behov man har är en förutsättning för att ännu fler ska bosätta sig i Sölvesborgs kommun. Därför bygger Sölvesborgshem nya bostäder och vi fortsätter att utveckla Ljungaviken och andra nya bostadsområden runt om i hela kommunen. 

Utvecklingen av Innerhamnen som nytt bostads- och aktivitetsområde är oerhört värdefullt för att utveckla Sölvesborg och göra vår kommun mer attraktiv och bättre att bo i. Vi ska medverka till en fortsatt spännande utveckling av området.

Kunskapernas Sölvesborg

Sölvesborg har blivit en av Sveriges bästa skolkommuner. Det är ett resultat av att vi har höga ambitioner och strävar efter en jämlik skola där vi inte tillåter att några skolor är sämre än andra. Målet är att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna lust att lära mer. Därför ska vi ha de bästa lärarna. Det är genom skickliga lärare som får möjlighet att utvecklas och vara lärare som elevernas kunskaper kan höjas ytterligare. Lärarna ska ha stort förtroende och ges stöd för att ständigt kunna utvecklas tillsammans med sina kollegor.

En socialdemokratisk regering prioriterar mindre klasser i de lägre årskurserna. Det välkomnar vi. Mindre klasser skapar bättre förutsättningar för lärarna att jobba på ett sätt som gör att fler elever lär sig mer.

I Sölvesborg ska alla skolor vara bra skolor. Vi accepterar inte att få A- och B-skolor.

Våra barn och ungdomar ska finnas i moderna lokaler och därför fortsätter vi den väldigt ambitiösa renoveringen av våra skolor och förskolor som vi gjort de senaste åren. Det gäller såväl i staden som på landsbygden.

Vi ska ligga i framkant i att han en modern digital lärmiljö med såväl datorer som läsplattor och väl utbyggda trådlösa nätverk. Därför vill vi utrusta våra förskolor och skolor med fler digitala verktyg och utveckla personalens kunskaper.

Förskolan ger barnen god omsorg och förbereder för skolan. Förskolan ska vara tillgänglig för alla och finnas nära där man bo. Personalen ska ha en god kommunikation med föräldrarna och stor lyhördhet inför behoven. Vi strävar efter att kunna minska storleken på barngrupperna för att ge personalen mer tid för varje barn. 

Gymnasiet ska förbereda ungdomarna för jobb och högre studier. Därför krävs det att Sölvesborg har en gymnasieskola som håller hög kvalité i de utbildningar som ges och som är attraktiv. Genom att förbättra relationerna och samverkan med företagen i vår region kan kvalitén höjas ytterligare och skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar att få jobb.

Det vackra Sölvesborg

Sölvesborg är vackert och inbjudande. Vår kommun uppmärksammas i många olika sammanhang, både på grund av vår natur och bebyggelse. Särskilt har Sölvesborgsbron rönt stor beundran långt utanför kommungränsen. Att ha modet att göra det som sticker ut är viktigt och något vi vill ska känneteckna hur Sölvesborgs kommun leds och utvecklas.

En stad som vill vara attraktiv för både nya och gamla invånare behöver konst och sina konstnärer. Vi gör nu insatser för att vi ska få se mer konst i vår offentliga miljö.

Sölvesborg har ett unikt centrum som betyder mycket för alla som bor här. Vi har de senaste åren gjort insatser för att ha ett levande centrum och vill fortsätta det arbetet.

Sölvesborg har enormt fina stränder som lockar människor till vår kommun. Vi vill under de kommande åren utveckla strandpromenader där det i dag inte finns och skapa platser för exempelvis utsikt och samvaro. Vi säkerställer att våra större stränder även i framtiden ska vara tillgängliga och välskötta.

Sölvesborg ska vara Blekinges bästa cykelkommun. De senaste åren har många mil nya cykelbanor skapats men vi ser ännu större behov. Därför avsätter vi de kommande åren resurser för att se till att mer cykelbanor anläggs i Sölvesborg. Det gör bland annat att barnen får en säkrare väg till skolan och fritidsaktiviteter.

Vi tar ansvar för en grön omställning att det finns en hög miljöambition i stads- och trafikplaneringen. Vad kommunen gör är viktigt. Därför höjer vi ambitionerna för andelen ekologisk mat som serveras i våra verksamheter och går på många olika sätt före i energiomställningen.

Sölvesborg ska vara rent och snyggt. Därför ska vi göra en ordentlig översyn kring vad som prioriteras i dag och om behoven av fler papperskorgar.

Det spännande Sölvesborg

Kulturen ska utmana, roa och ge alla människor möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Vi vill att alla barn tidigt ska få komma i kontakt med fler olika konstformer och att alla barn ska fortsätta få se teater och höra musik i förskolan och skolan. Vi vill också ge ännu fler barn än i dag möjlighet att spela musik och uttrycka sig konstnärligt både på och utanför skoltid.

Sölvesborg är en evenemangs-stad med några av Sveriges största och bästa musikfestivaler. De är en tillgång för vår kommun och vi måste fortsätta det framgångsrika arbetet med att skapa goda förutsättningar för bra evenemang i Sölvesborg. Detsamma gäller elitidrotten.

Under de senaste året har vi satsat mycket på att utveckla och förnya lekplatser runt om i hela kommunen. Vi har också förbättrat skolgårdarna genom att anlägga ytor för spontanidrott. Detta vill vi fortsätta med.

Vi har infört datorer till samtliga elever i högstadiet. Nu gör vi det möjligt att få behålla sin dator även efter att man slutar skolan. Det är viktigt och ger alla ungdomar i Sölvesborg tillgång till egen dator i hemmet.

Äldre i Sölvesborg

Att vara äldre i Sölvesborg ska innebära mycket goda möjligheter att leva ett rikt och tryggt liv. Det ska finnas aktiviteter som tilltalar äldre och som är tillgängliga. Dagcentralerna är viktiga mötesplatser. Det är avgörande att personalen på dessa har hög och rätt kompetens för att verksamheten ska utvecklas positivt

Äldre bär på värdefulla erfarenheter. Vi vill utveckla arbetet med pensionärsrådet och se äldre som en resurs. Alla ska kunna känna sig trygga i hela Sölvesborgs kommun. Den fysiska planeringen ska ta stor hänsyn till människors rätt att uppleva trygghet och erbjuda väl upplysta och säkra stråk.

Våra särskilda boenden ska möta nya boendes krav och ta hänsyn till att behoven förändras med tiden. En hög ambition kring personalens ständiga kompetensutveckling är en förutsättning för en positiv utveckling av omsorg och stöd för våra äldre. 

Allas Sölvesborg

Att växa upp i Sölvesborgs kommun ska ge möjligheter att förverkliga drömmar. De senaste åren har vi satsat på nya mötesplatser för unga människor, bland annat aktivitetshuset Skofabriken. Genom att samverka och utveckla den här och andra mötesplatser blir vi bättre på att se alla ungdomar och deras behov och ge dem sunda värderingar.

Vi ska ha ett välkomnade Sölvesborg som upplevs inbjudande för såväl gäster som nya invånare. Att människor trivs och talar väl om Sölvesborg är viktigt för kommunens utveckling. Det ger bättre förutsättningar för växande företag och fler jobb.

Det är tryggt att bo i Sölvesborgs kommun. De senaste årens satsningar på ökad säkerhet och på samarbete har gett resultat. Vi måste alltid prioritera arbetet med att alla som bor i Sölvesborg ska känna sig trygga var man än är.

För ett friskare Sölvesborg är ett rikt föreningsliv en avgörande del. Föreningslivet ska stöttas för att kunna erbjuda människor en meningsfull sysselsättning tillsammans med andra människor. Det är en viktig investering i folkhälsan. Våra fritidsanläggningar håller i dag hög klass och det är viktigt att de utvecklas för att möta föreningarnas och kommuninvånarnas behov.

Sölvesborgs kommun ska vara en god och attraktiv arbetsgivare. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete och alla anställda som önskar ska ha möjlighet att arbeta heltid.

Vi ska förbättra tillgängligheten för att vara en bra kommun för människor med funktionshinder. Våra verksamheter ska ha ett
inkluderande synsätt.

I ett jämställt Sölvesborg uppmärksammas osakliga skillnader på grund av kön. Initiativ som stärker jämställdheten uppmuntras och stöttas.

Kommunens samtliga verksamheter ska ha höga ambitioner kring den mat som serveras. Målet är att maten ska tillagas från grunden så nära som möjligt där den ska ätas och vara näringsrik och upplevas som god.

Människors olikheter är en tillgång. Vi tar avstånd och ska motverka diskriminering i alla dess former. Vi ska sträva efter och aktivt bidra till att Sölvesborg ska präglas av öppenhet och tolerans och betrakta olikhet och mångkultur som något spännande.

Läs gärna mer om vår politik och våra företrädare i den här tidningen. Klicka på bilden och läs.