Program för Sölvesborg 2007-2010

Kommunalt Handlingsprogram 2007–2010

Tillsammans gör vi Sölvesborg bättre!

Trygghet och rättvisa i Sölvesborg

 

Vi Socialdemokrater vill att Sölvesborgs framtid ska präglas av trygghet, rättvisa, demokrati och jämlikhet.

Vi ska bekämpa alla former av diskriminering och rasism.

Alla människors lika rätt och lika värde; oavsett kön, språk, religion, hudfärg eller sexuell läggning, är grunden för ett demokratiskt samhälle.

Om Du ger oss förtroende ska vi fortsätta arbeta för att trygghet och rättvisa ska prägla människors vardag i Sölvesborg.

Arbete åt alla är vårt främsta mål! Därför ska vi bedriva en aktiv service för att bistå företag med kontakter gentemot myndigheter och organisationer. Den offentliga servicen ska vara god. Vi vill underlätta och verka för ett bra före- tagsklimat.

Vi ska öka satsningarna och stimulansen till nyetablering genom; Entreprenörsutbildning - KomVux – Lärcenter -

Högskola i samarbete.

Arbete åt alla

 

Alla har rätt till en trygg ålderdom och omsorg efter behov.

Vi Socialdemokrater:

- Värnar om en god kvalité med välutbildad personal inom äldre- och handikappomsorgen för att ge trygghet för Dig och dina anhöriga.

- Satsar på en trygg och rättvis omsorg i kommunal regi.

- Vill behålla dagcentralerna som en viktig del i omsorgen.

- Ska öka tillgängligheten av offentliga lokaler och miljöer.

- Vill utveckla boendet efter behov, att få rätt boende i rätt tid ger trygghet.

- Satsar på ”Fixarservice” och avlastning för anhörigvårdare.

- Stödjer handikapp- och pensionärsföreningar.

 

Bra personalpolitik

Alla ska känna sig värdefulla på sin arbetsplats. Satsningar på en bra arbetsmiljö och jämställdhet är en självklarhet för oss socialdemokrater!

Arbetet ska präglas av delaktighet och möjlighet för anställda att påverka sin arbetssituation i trygga anställningsformer.

En bra personalpolitik är en förutsättning för att kommunens verksamheter håller hög kvalité och att kommuninvånarna får det stöd och den service som behövs!

 

Vi Socialdemokrater vill ha en rättvis kommunal grundskola. Det är behoven som ska styra resurserna till varje skola.

En trygg skola ger en positiv utveckling för framtiden. Vi ska aktivt arbeta för att förhindra mobbning.

Undervisningen ska bedrivas i funktionella lokaler och läxhjälp ska erbjudas i skolan. Särskolan ska utvecklas.

Vi ska arbeta målmedvetet för samverkan mellan grundskola och näringsliv.

Vi Socialdemokrater anser att alla ska ha tillgång till barnomsorg med hög pedagogisk nivå till låg kostnad. Våra förskolor och fritidshem ska bedrivas med hög kvalité och ändamålsenliga lokaler.

Bra barnomsorg ger barn en god start i livet och utveckling i en trygg miljö.

 

I Socialdemokraternas Sölvesborg ska vi ha en vuxenutbildning efter individuella behov, som överbryggar utbildningsklyftor och verkar för jämlikhet och social rättvisa.

Vi ska stödja studieförbunden och utveckla lärcentrum för att få ännu fler högskolekurser till Sölvesborgs kommun.

Vi vill också kunna erbjuda kvalificerad yrkesutbildning.

Gymnasieskola för framtiden

Alla ska ha möjlighet till utbildning. Tillgång till utbildning och möjlighet till lärande bidrar till att bryta klassgränser och stärker människors självförtroende.

Gymnasieskolan ska arbeta aktivt för samverkan med näringslivet. Vi ska ha en gymnasieskola för alla!

 

Vi Socialdemokrater vill att människor i Sölvesborg ska ha en god livskvalité. Det ska finnas alternativ som kan ge en meningsfull fritid för alla!

Sölvesborg är en hälsokommun och i det förebyggande folkhälsoarbetet spelar idrott och friluftsliv en viktig roll. Därför ska vi rusta upp motionsspår, stödja föreningslivet och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar.

Vi ska behålla och utveckla kommunens fritidsgårdar.

Kultur ger människor möjlighet att växa och vidga sina perspektiv. För oss Socialdemokrater är satsningar på kultur detsamma som satsningar på folkhälsoarbete. Därför ska vi erbjuda ett stort urval kulturaktiviteter.

Vi ska utöka och bredda musikskolan och satsa på biblioteksverksamheten. Vi ska också verka för att skapa fler mötesplatser för ungdomar.

 

I Sölvesborgs kommun är trafiksäkerheten, trafikmiljön och tillgängligheten en viktig fråga för oss Socialdemokrater, därför ska vi verka för en utbyggnad av E22.

Vi ska skapa fler gång- och cykelvägar, erbjuda kostnadsfria parkeringsplatser och arbeta för utbyggnad av väg 123.

En fungerande kollektivtrafik underlättar vår vardag och ökar möjligheten att välja boende, arbete och fritid. Arbetsmarknaden växer när dagpendling är möjlig, all kollektivtrafik ska vara tillgänglig för funktionshindrade.

Turismen har stor betydelse för Sölvesborgs kommun och dess näringsliv.

Vi Socialdemokrater vill utveckla och göra offensiva satsningar på turismen.

Vi satsar på upprustning och handikappanpassning av badstränder. Vi ska skapa fler rekreations- och strövområden, fler offentliga toaletter och en turistinformation vid Rastplats Sölvesborg.

 

Vi Socialdemokrater vill att Sölvesborgs framtid ska byggas på en god ekologisk och ekonomisk hushållning. En god miljö ger hållbar och trygg framtid, därför ska vi uppmuntra miljöarbete i skolan. Vi ska verka för en bra och trygg trafikmiljö i Sölvesborg och stödja en god arbets- och boendemiljö.

 

Socialdemokraterna skapar trygghet och möjligheter i boendet för gammal och ung i Sölvesborg. Vid havet eller skogen, på landet eller i centrum. Vi ska bedriva en god social bostadspolitik för ett tryggt boende genom en bra kommunal planering med rättvisa tomtpriser.

Attraktiva bostadsområden finns och planeras för alla generationer i hela kommunen. I detta arbete vill vi använda våra kommunala bolag Sölvesborgshem och Sölvesborgs Energi och Vatten för att skapa ett tryggt och rättvist boende.

För att trygga det lokala inflytandet anser vi det nödvändigt att de förblir i kommunal ägo.

 

Så här vill vi använda dina pengar!

Fritid & kultur

5 %

Individ & familjeomsorg

4 %

Miljö, arbetsmarknad, teknik, räddningstjänst, administration, revision, m.m. 16 %

Äldre & handikappomsorg

31 %

Skola, barnomsorg

44 %

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-28 10:51