Grön Kommun

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Även Osby kommun måste ta ansvar för de globala klimatutmaningarna. Vi ska ha en kommun med bra miljö och natur till glädje för invånarna. Osby kommun har beslutat om bra miljömål.

Dessa har tyvärr inte prioriterats av den borgerliga majoriteten. Vi socialdemokrater vill ha en bättre uppföljning och krav på resultat!

Det är viktigt för oss att miljöhänsyn tas i alla kommunens beslut. Därför behövs en miljö- och resursstrategi för kommunen. En strategi som beskriver hur vi bäst hushåller med våra resurser och släpper ut mindre CO2.

Det finns många framtidsmöjligheter inom miljösektorn. I framtiden kommer kraven på resursoptimering och miljöhänsyn att öka. Osby kommun ska stärka förutsättningarna för företag som satsar på miljövänliga produkter och service. Det gagnar miljön och kommer även att innebära nya och fler arbetstillfällen i framtiden.

Vi vill ha mycket grönytor i centralorterna och plantera mer växter i tättbebyggda områden. Detta ska särskilt beaktas i samband med nybyggnation.

 

 

Bättre kollektivtrafik

Bussförbindelserna måste fungera. Både som förbindelse till och från järnvägsstationerna och som linjer där det inte finns tågförbindelser.

  • Därför lovar vi att arbeta för att Skånetrafiken inför kollektivtrafik där behov finns. Närtrafik med förbeställning är ett system som ska användas i större utsträckning då det garanterar att det är minst en passagerare i varje buss. 
  • Därför arbetar vi Socialdemokrater i Osby kommun för att befintliga skolskjutsar ska kunna utnyttjas av andra än skolelever.

 

Mindre miljöpåverkan

Kommunen ska vara ett gott exempel och ställa krav när det gäller miljö, både i verksamheter och vid upphandlingar.

  • Därför ska miljöhänsyn tas vid alla kommunens upphandlingar
  • Samtliga bilar i kommunens verksamhet ska vara miljöbilar.

 

Det är viktigt för miljön, att vi minimerar mängden sopor och återbrukar mer. Det som inte är trasigt och fortfarande går att använda kanske någon annan kan ha glädje av.

  • Därför ska vi se till att det blir möjligt att ta vara på fler saker och återanvända det som andra har lämnat på återvinningsstationerna.

 

 

 

Bättre miljö i vardagen

Träd och växter är bra för oss människor och bidrar till en friskare luft

  • Därför vill vi skapa aktiva trädgårdar i skolor och parker, t.ex. genom att plantera flera fruktträd och bärbuskar.

 

Vi vill förenkla för alla att kunna välja bort bilen som transportmedel.

  • Därför ska vi skapa fler cykelvägar i kommunen och sträva efter att sammanlänka cykelvägar för att skapa cykelvägsnät.

 

Vi måste värna om naturen i Osby kommun. Det ska gå att bada i rent vatten i alla kommunens sjöar.

  • Därför ska vi jobba för att minska föroreningar, t.ex. i Osbysjön, så att det är säkert att bada vid Prästängen och andra badplatser.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-15 18:44