Välfärd ger trygghet

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Att bli gammal behöver inte innebära ensamhet och onödig ohälsa. Osby kommun är känd för sin goda äldreomsorg och demensvård. Ändå är det mycket som kan förbättras och mycket som måste utvecklas för att fortsätta i rätt riktning.

Vi socialdemokrater är särskilt stolta över de olika former av förebyggande insatser vi har i kommunen eftersom vi vet att de ger goda resultat. Ändå har förebyggande insatser varit ifrågasatta när pengarna inte har räckt till.

Välfärden bygger på ett kontrakt mellan generationer där vi som arbetar och är friska just nu, betalar för de som går i skolan och för de som inte längre kan arbeta. Äldreomsorgen ska alltid ha den äldre i centrum.

Därför säger vi socialdemokrater nej till fler besparingar inom äldreomsorgen. Vi vill istället utveckla och förbättra de insatser vi gör idag. Det är viktigt att hinna med läkemedelsgenomgångar, men även kartläggningar av till exempel munhälsa och trycksår.

Det är viktigt att alla har möjlighet att leva ett självständigt liv. Behovet av fler LSS-bostäder är stort i hela kommunen.

När vi av olika anledningar är i behov av stöd ska socialtjänsten erbjuda attraktiva insatser av hög kvalité. Vi vill även utvärdera socialtjänstens insatser i samråd med brukare. Vi vill även satsa på boendestöd i eget boende för människor som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

 

 

Äldreomsorg med tid för omvårdnad

Vi vet att förebyggande arbete sparar mycket onödigt lidande.

  • Därför ska vi fortsätta erbjuda hembesök för alla som fyllt 75 år. Det förhindrar sjukdom och bidrar till fler tidiga upptäckter.

Att ta hand om gamla människor kräver inte bara medicinsk kunskap, omvårdnaden är minst lika viktig.

  • Därför måste det sociala innehållet inom äldreomsorgen prioriteras högre.

Att äta för mycket, eller fel medicin är en stor hälsorisk för äldre människor.

  • Därför är det viktigt att regelbundet gå igenom vilka läkemedel äldre människor äter.

Att de som arbetar inom äldreomsorgen kan leva på sin lön är viktigt. Därför ska det vara rätt till heltid för dem, som önskar det. Men det får inte ske på bekostnad av ett schema som inte fungerar med övrigt familjeliv.

  • Därför ska rätt till heltid inte innebära delade turer eller mer helgtjänstgöring.

Det är många som vårdar sina äldre anhöriga. Det är ett tungt jobb som ställer höga krav på den som vårdar att orka med. Dygnet runt.

  • Därför ska vi satsa på mer anhörigstöd.

 

Hjälp och stöd när det behövs

Socialtjänstens insatser måste vara attraktiva för människor som söker stöd.

  • Därför ska vi utvärdera de insatser vi gör i samråd med brukare.

 

När någon söker stöd i föräldrarollen ska hjälpen vara snabb, nära och bra.

  • Därför ska vi fortsätta satsa på socialtjänsten i Familjens Hus, där region och kommun samarbetar.

 

Rätten till en egen bostad är grundläggande för alla människor.

  • Därför ska vi fortsätta utveckla boendestöd för de som har svårt att på egen hand skaffa sig och klara av ett eget boende.

 

Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att ungdomar inte kommer i kontakt med droger. Skola och socialtjänst ska samverka för att förebygga alkohol-och drogproblem samt kriminalitet bland unga.

  • Därför ska vi satsa mer på aktiviteter i drogfria miljöer.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-15 19:11