Budget med fokus på kärnverksamhet

Nu lägger Majoritet Mölndal sitt första budgetförslag för Mölndals stad sen vi tillträdde i höstas. Majoriteten består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Majoritet Mölndals budgetförslag har fokus på verksamheten. Förslaget innehåller förstärkningar på över 100 miljoner jämfört med 2015. Det budgeterade resultatet hamnar på 34 miljoner för 2016 vilket innebär en nettokostnadsandel på 99 % och ses som tillfredsställande. Majoritet Mölndal låter skattesatsen ligga kvar på oförändrad nivå. Trots det så ger man verksamheten ett tillskott på cirka 80 miljoner för utökad verksamhet i jämförelse med budget 2015. Detta tack vare en långsiktig god ekonomisk hushållning och goda resultat.

Utöver de resurser som aviseras i budgetförslaget så tillkommer de medel som tillförs i regeringens budget i form av riktade statsbidrag. Således kommer ytterligare kvalitetsförbättringar att kunna göras i verksamheten. Det innebär ytterligare pengar till personal inom skola, förskola samt äldreomsorg.

Majoritet Mölndal vill speciellt framhålla följande satsningar i budgetförslaget:

Skolnämnden tillförs över 30 miljoner för volymförändringar och kvalitetsförstärkningar. En speciell satsning på förstärkt elevhälsa är också inlagd i budgeten. Budgetförslaget innehåller också förstärkningar för att möta ökningen av antalet nyanlända.

Vård- och omsorg tilldelas över 10 miljoner för att skapa fler boendeplatser för funktionshinder samt utökad nattbemanning och fler äldreboendeplatser.

I budgetförslaget finns också avsatt 36 miljoner för en fullskalig sporthall i Lindome med byggstart 2016.

Utöver detta så har Majoritet Mölndal lämnat flera utredningsuppdrag.
Inför budgetbeslutet i höst ges Skolnämnden i uppdrag att se över förutsättningarna för att starta en Familjecentral i Fässbergsskolan. Skolnämnden har också fått uppdraget att utreda en ny resursfördelningsmodell med en socialt viktning inom förskolan. Vård- och omsorgsnämnden har getts resurser för att utreda "Hemlagat inom hemtjänsten" i syfte att förbättra kvalitén i hemtjänsten.

I en kommentar till budgeten säger Marie Östh Karlsson, Kommunstyrelsen ordförande, att nMajoritet Mölndals första budget har ett tydligt fokus på verksamheten. Vi klarar att finansiera både en utökad verksamhet och kvalitetsförbättringar med befintliga resurser. Speciellt glad är jag åt satsningarna inom skolan och äldreomsorgen.

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-26 12:11