S: Nej till avtal för bostäder på Blixås!

Socialdemokraterna sa nej till exploateringsavtalet för nya bostäder i Västra Balltorp, det som i dagligt tal kallas för Blixåsbanan och området runt den. Det fanns flera orsaker till att vi röstade nej och dessa förklarar vi i den protokollsanteckning vi lämnade, och dessa kan du läsa om här.

Vi Socialdemokrater anser, precis som övriga partier i fullmäktige, att man skall bygga bostäder i Västra Balltorp. Det sade vi ja till när vi tog detaljplanen i fullmäktige 2010. Men på det sätt det nya exploateringsavtalet tagits fram och på det sätt man behandlar den tidigare samarbetspartnern och föreningslivet kan inte vi annat yrka avslag. Det skadar det politiska klimatet i staden! Det skadar stadens anseende som näringslivskommun! Det skadar det ideella föreningslivets möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Politiska klimatet
Att som politiker inte ges möjlighet att läsa handlingar innan ett sammanträde undergräver förutsättningen till ett bra och korrekt beslut. Att inte från Kommunstyrelsen ordförandes sida informera opposition och övriga partier om de förändringar som skett, och hur det gått till, när det gäller byte av exploatör i ärendet Västra Balltorp tyder på man vill dölja något, alternativt forcera en process. Att både säga att ärendet gått helt normalt till och samtidigt säga att det är känsligt är ett tecken på att något dolts i ärendet.

Vi anser att det föreligger en skyldighet att diarieföra handlingar och externa brev i ärendet för att politiker ska kunna överblicka alla delar i ärendet. I detta fall har detta inte skett tillfredsställande. Det är inte acceptabelt. Nu måste vi varje gång, vid varje ärende, ställa kontrollfrågan om vi har tillgång till samtliga handlingar, eller om det finns ytterligare handlingar i ärendet som vi inte sett eller som inte är diarieförda. Vi är förvånade över att Kommunstyrelsen ordförande aktivt deltagit i möten mellan tjänstemän och handgripligen påverkat förhandlingar. Det är viktigt att hålla på rollen man har som politiker och inte lägga sig i tjänstemännens yrkesutövande. Detta anser vi skett i detta ärende. Vi anser att hanteringen med byte av exploatör är mycket illa skött, det skadar det politiska klimatet i kommunen och det som tidigare kallas den goda politiska samförståndsandan i Mölndal.

Näringslivsklimatet
Att bryta ett samarbetsavtal på det sätt som gjorts i detta ärende är inte bra. Att under flera års tid samarbeta med Blixåsberget HB, som består av det helägda kommunala Mölndalsbostäder AB, Skanska AB och Tornstaden AB, och sen att utan tydlig information, i brev eller möte, meddela Blixåsberget HB att samarbetet avbrutits, så förhandlar man med en ny part, Veidekke Bostads AB, bakom ryggen på den samarbetspartner man haft avtal med under många år. Att som Kommunstyrelsen ordförande vara delaktig i förhandlingsmöten med gamla och nya exploatörer på Stadsbyggnadsförvaltningen samt aktivt delta i arbetet på det sätt som gjorts ser vi inte som en politikers uppgift och direkt olämplig. Det arbetet ska skötas av de tjänstemän staden anställt för det ändamålet. Agerande har skadat stadens anseende som näringslivs- och företagarvänlig stad vilket kommer att skapa ett merarbete för att återupprätta.

Föreningslivet
Att köra bort två föreningar och ta ifrån dem sina möjligheter att utöva sin sport utan att lägga ner tillräcklig kraft på att hitta alternativ är inte bra. Vi är i fullmäktige överens om att det skall byggas bostäder i Västra Balltorp, det blev vi när detaljplanen togs 2010. Det vi sa då var att det också var viktigt att lägga kraft på att hitta alternativ till MK Pionjär och Mölndals Modellflygklubb. Anledningen till att vi tycker det är dels att vi anser att föreningslivet och de insatser som görs är viktiga för staden och dess medborgare och dels att vi i ett tidigt skede, i början på 2000-talet, i en dialog med MK Pionjär gav dem ett muntligt löfte om att vi som kommun skulle hjälpa dem att hitta en ersättningsbana mot att vi skulle bygga bostäder på den nuvarande Blixåsbanan.

Vi anser att mer kraft och en tydligare och tätare dialog skulle förts klubben än vad man hittills har gjort. De dialogmöten som förevarit politiskt har vi Socialdemokrater tagit initiativ till. Det kan jämföras med den handlingskraft Kommunstyrelsen ordförande, Hans Bergfelt, visat när det gällt att byta exploatör för Västra Balltorp där han aktivt deltagit och drivit på dialogen. Det är tydligt att det saknas intresse från Kommunstyrelsens ordförande, och den styrande Alliansmajoriteten, att verka för en lösning för MK Pionjär och Mölndals Modellflygklubb.

Detta är våra motiv till att vi yrkade avslag på ärendet om ett exploateringsavtal för Västra Balltorp med Veidekke Bostads AB på fullmäktige den 18 december 2013.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-19 09:14