Motion angående Mölndas stads organisation

Mölndals stads koncernbolag Kvarnfallet är en viktig del i stadens verksamhet. Som moderbolag till Mölndalsbostäder, Mölndals Energi, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Parkeringsbolaget så utgör det en betydande del för Mölndals stads verksamhet.

Nyligen ändrade regeringen regelsystemet vilket innebär att möjligheterna att reglera de kommunala bolagens eventuella överskott gentemot kommunen har reducerats. För Mölndals stads del innebär detta att delar av de medel som genereras i de kommunala bolagen i framtiden kommer att tillföras staten i större utsträckning än tidigare.

En ytterligare konsekvens, som dock inte regeringen kan lastas för, är att insynen i koncernen Mölndals stad och Kvarnfallet är relativt begränsad. Det är önskvärt att den karaktären av frågor, det vill säga frågor av stor vikt för Mölndals stad, underställs en bredare majoritet av stadens politiker. Nuvarande konstellation med fem bolagsmän i Kvarnfallet kan synas vara i underkant.


Jag föreslår att Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en framtida modell för styrning och ledning av Mölndals stads bolagskoncern samt redovisa denna i god tid före mandatperiodens utgång.


För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen


Berndt A Runberg
Gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-12 07:48