Motion angående ojämna gångbanor i Mölndals centrum

Vi har i våra lokala media fått många vittnesmål om ojämna gångytor i vårt centrum. Många känner otrygghet när man ska ta sig fram i de centrala delarna på grund av att underlaget är ganska ojämt. Har man minsta fysiskt hinder för att ta sig fram så är det en mycket stor osäkerhet.

Problemet är lika stort för äldre som för yngre med den beläggning man valt för våra centrala gator och torg. Den sten- och plattläggning som i dag finns är så ojämn att snubbel- och fallolyckor redan inträffat, att framfart med rullstolar och rullatorer blir obekväm samt att skakningar uppstår i barnvagnar som blir till obehag för de små.

Det finns därför anledning att diskutera hur man ersätter dagens beläggning med gatsten och cementplattor med annat material som inte utgör hinder eller obehag för äldre och yngre gångtrafikanter. I övriga delar av vår stad är gångbanor belagda med asfalt vilket är mycket bättre sett ur gångtrafikanterna perspektiv och känns betydligt tryggare.


Med stöd av ovanstående vill jag därför föreslå

* att gångbanor runt gator och torg i Mölndals centrum förses med material som eliminerar snubbelrisker och otrygghet

* att framtida ny beläggning ska vara bekväma för äldre och yngre vid dess  framfart  på våra gångbanor.

Mölndal 2009-05-11


För den Socialdemokratiska gruppen

Kaj Johansson

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-12 07:41