Angående Vänsterpartiets obefintliga budgetförslag

2012-11-19

I en demokrati behövs motstående åsikter och alternativa lösningar för att den enskilde medborgaren ska ha valmöjligheter till hur samhället ska styras. Därför är det bra att Vänsterpartiet i Norberg bedriver oppositionspolitik. Av samma anledning är det beklagligt att Vänsterpartiet inte har lagt fram något budgetförslag för nästa år.

Att kritisera majoritetens förslag utan att komma med egna alternativa lösningar anser vi inte vara seriös politik. Att Kent Persson (V) dessutom påstår att den styrande majoriteten inte tar ansvar för kommunens ekonomiska läge är magstarkt: Under Kent Perssons styre gick Norbergs kommun med förlust nio år av tolv och han lämnade efter sig ett negativt ekonomiskt resultat på drygt -23 Mkr. Sedan Socialdemokraterna återtog styret i Norberg har kommunen varje år gått plus, totalt 19 Mkr fram till nu.

Hur Vänsterpartiet anser att budgeten för nästa år borde se ut vet vi alltså inte men några idéer har ändå presenterats:

Att ta bort timarvodena för politiker kan låta som en enkel lösning. Det skulle ge kommunen motsvarande en halv lärartjänst i kostnadssänkning och göra det ännu svårare än idag att få människor att avsätta sin fritid för att utveckla och styra kommunen. När förslaget kommer från det parti som avsade sig ordförandeposten i NVU för något år sedan med motiveringen att arvodet var för lågt rimmar det illa.

”Ta bort förvaltningschefsledet” skriver Vänsterpartiet i sin insändare. Det är ett ogenomtänkt förslag. Eftersom kommunen inte kan sluta följa upp kvalitet och resultat, strunta i att ta fram underlag för politiska beslut eller sluta tillse att vi följer de lagar och regler som gäller våra verksamheter hamnar de sysslorna utan förvaltningschefer längre ner i styrkedjan. Det i sin tur skulle leda till att de som arbetar med våra barn och gamla får mindre stöd i sitt arbete eftersom helhetssyn och samverkan mellan enheter försvinner och deras chefer, som redan idag har ett stort ansvar, även måste ta fram underlag för ekonomiska rapporter, skriva handlingsplaner och bedriva kvalitets- och uppföljningsarbete. Vänsterpartiet har med denna idé bitit sig själv i svansen om man vill ha en kommun som arbetar effektivt och med hög kvalitet i verksamheterna.

Vänsterpartiet vill också höja kommunalskatten för att finansiera de ökande kostnaderna. Vi menar att en skattehöjning inte är aktuell förrän kommunens kostnader ligger i nivå med andra jämförbara kommuners kostnader. Norbergarna ska inte behöva betala mer än nödvändigt för den välfärd och service vi har rätt att förvänta oss.

Slutligen vill vänsterpartiet att NVK ska sänka sina driftskostnader. Gott så. Norbergs kommun arbetar hela tiden med kostnadseffektiviseringar och NVK är en av de verksamheter som tydligt visar hur de lyckas sänka sina kostnader. Vänsterpartiet och alla andra är välkomna att läsa om det i NVKs årsredovisningar. Effektiviseringsarbetet pågår ständigt och det ska det fortsätta att göra, även inom NVK.

Vi hoppas att Vänsterpartiet använder sin plats i budgetberedningen mer konstruktivt nästa år så att det finns fler än ett förslag att rösta om när det är dags att besluta om 2014 års budget.

Åsa Eriksson (S)

GunnarTiger, ordf (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-19 20:37