Svar till Jan Björkin och Ingmarie Ahlstedt 15 april 2011

Björkin och Ahlstedt gör en mycket poetisk och vacker beskrivning av Norbergs yttre och inre liv som jag bara kan instämma i. Gemenskapen och stoltheten över att vara norbergare är företeelser som en del andra kommuner bara kan drömma om men som vi här är tacksamma för och måna om.

Nuvarande norbergare är de bästa invånare vi har. Ambitionen hos oss som är politiskt aktiva idag är att göra kommunen ännu bättre för alla oss som redan bor här, så även där instämmer jag med skribenterna. För att Norberg ska kunna fortsätta att utvecklas positivt är det helt nödvändigt med viss nybyggnation. Idag är efterfrågan på hus i Norberg större än tillgången men allt för få väljer att bygga nya hus. Huvudanledningen till det är att kostnaden för byggnationen är högre genomsnittspriserna vid en försäljning. Vi politiker kan påverka detta genom att tillåta viss byggnation i strandnära läge. Ett gynnsamt läge ökar värdet på huset och gör att det går lättare att få lån hos banken för en byggnation.

Att på ett klokt sätt tillåta byggnation i strandnära läge, utan att för den sakens skull äventyra de unika värden som finns i Norberg, är förstås en viktig och ibland svår balansakt. Vi har totalt 43 mil strand i kommunen och de allra flesta stränder är helt orörda. I förslaget till ny Översiktsplan har vi pekat ut ett tiotal områden där kommunen, om intresse finns, kan tänkas tillåta bebyggelse. Området närmast vattendrag måste enligt lag alltid reserveras för djurliv och allmänhetens nyttjande så våra stränder kommer även fortsättningsvis kunna användas för strövtåg, bad och rekreation.

När det gäller området kring Prostudden är balansakten särskilt svår. Vi ser där möjligheter att utveckla området med bostäder men vi vill samtidigt bevara möjligheten till bad, friluftsliv och rekreation. I det förslag som har gått ut på samråd till medborgare och andra intressenter är ca en tredjedel av området reserverat för framtida byggnation. Om byggnation blir aktuellt måste planeringen förstås göras tillsammans med företrädare för bl a campingen för att inte äventyra allt det fina som förknippas med området idag.

Vattenverket är en spännande byggnad och idéerna om olika typer av badverksamhet är kittlande. Den tekniska bedömning som gjordes efter en undersökning av fastigheten är att förfallet tyvärr har gått för långt för att det ska vara lönt att rusta och rädda verket.

Sammanfattningsvis vill jag klargöra att vi förstås är mycket måna om att bevara möjligheten till stillhet och tystnad, bevara det som är unikt och vackert i Norberg men vi måste också tillåta utveckling. En bygd som står stilla och som inte tillåter förändring riskerar att snart vara en död bygd och det ödet får inte drabba vårt vackra Norberg.

Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd Norbergs kommun

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-05 20:56