Replik på Liberalernas insändare "Uppförsbacke efter investeringar i tätort"

 

S+V+MP: Både landsbygdsperspektiv och vårdkvalité ska vägas in

 

Svar till Liberalernas insändare 13/2

 

Vi har den största respekt för att människor känner oro över att de förslag som lagts om avveckling kan få negativa konsekvenser för närområdet både vad gäller arbetstillfällen och samhällsservice, samtidigt som många också på ett föredömligt sätt kämpar för att den egna bygden ska fortsätta vara livskraftig att bo och leva i.

 

Liberalerna i Örnsköldsviks fokus tycks nu i första hand gälla vilka effekter olika förändringar får för landsbygden. Som ledamöter i omsorgsnämnden är vårt ansvar att ha en helhetssyn, där de äldres behov av boende och personalens arbetsmiljö måste vara vår första prioritet, men där givetvis också landsbygdsperspektivet ska vägas in som en del av helheten. Av just den anledningen har nu också tjänstemännen på förvaltningen ett uppdrag att presentera en risk- och konsekvensanalys där även påverkan på närområdet ska tas med.

 

Liberalernas svar 13/2 kan inte tolkas på annat sätt än att det viktigaste som vi politiker i omsorgsnämnden ska ta hänsyn till är om förslaget kan komma att påverka landsbygden negativt. För oss är det ett märkligt synsätt med tanke på de stora utmaningar som vi har att ändå tillförsäkra oss om att ge våra äldre en bra vård och omsorg. Frågor som att kunna rekrytera personal med rätt kompetens och att kvaliteten på vården av våra äldre ska vara den bästa måste alltjämt komma i första rummet.

 

Liberalerna anklagar (S) och kommunen för att bara investera i centralorten, oklart vilka investeringar som åsyftas.  Ser vi till vilka investeringar och stödåtgärder som gjorts utanför centralorten så kan vi till exempel nämna renoveringar av flera simhallar, ny skola i Bjästa, bidrag till många lokala föreningar för att utveckla sin bygd m.m.

 

Det är också ett mantra vi hört förut om hur man vill verka för valfrihet, levande landsbygd etc, men det är till intet förpliktigande ord. Önskvärt vore att någon gång faktiskt få ta del av vilka andra investeringar eller planer som Liberalerna tänker sig och vad det också innebär ekonomiskt.             Ska man som opposition ha någon slags trovärdighet anser vi att man bör kunna visa upp vilka alternativa lösningar man föreslår och även klä dem i siffror!

 

Slutligen: när en så pass stor förändring i verksamheten föreslås som i detta tjänstemannaförslag fanns det en stor enighet i nämnden om att de som främst påverkas av detta: personalen, de boende och deras anhöriga, också skulle vara de som skulle informeras först. Det handlar om respekt för de berörda och definitivt inte om något hemlighetsmakeri.

 

 

 

(S), (V) och (MP)-grupperna i Omsorgsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-19 10:22