S och V i Bildningsnämnden frågar Alliansen

Ansvar för skolan är inte att säga nej

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april behandlades frågan om tilläggsanslag till Bildningsnämnden som kompensation för ökade lokalkostnader. Antalet förskolebarn och elever har ökat i Örnsköldsviks kommun på senare år, något som i grunden är mycket positivt. Ökningen har i stor utsträckning skett i de mer centrala delarna av kommunen vilket medfört att trycket ökat på att lösa lokalbehoven. Bildningsförvaltningen har sedan en tid arbetat med att ta fram en plan som både på kort och lång sikt ska komma till rätta med den trångboddhet som finns idag för våra barn och elever. I den planen har nu förvaltningen lämnat förslag på att kommunen gör vissa rockader och förhyr lokaler för att sedan kunna frigöra andra byggnader som kan byggas om för andra verksamheter. Det gäller bl.a. vuxenutbildningens verksamhet vid Parkområdet samt avdelningar för förskolan. Detta innebär merkostnader på totalt 4,8 mkr 2016 och 5,2 mkr för 2017 och 2018. För att bildningsnämndens inte ska behöva riskera att denna kostnad påverkar övriga verksamheter negativt fattade nämnden beslut om att begära ett tilläggsanslag hos kommunfullmäktige.

När frågan debatterades i KF yrkar Alliansen avslag till tilläggsanslaget med motiveringen att man saknar en långsiktigt plan för lokalerna samtidigt som man heller inte lämnar något eget förslag på hur den uppkomna situationen ska lösas. Vår fråga till Alliansen som vi upprepade gånger ställde i debatten men ej fick svar på: Anser ni att den trångboddhet som finns i våra skolor ska bestå? Och innebär ert nej också att ni anser att Bildningsnämnden ska ta av sina befintliga resurser för lärare eller annat för att klara av finansieringen av förslaget?

(S) och (V) majoriteten i Bildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-27 17:34