Viktiga bidrag till flyktingmottagandet

Riksdagen beslutade den 10 december, på förslag från regeringen Löfven, om ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på sammanlagt 11 miljarder kronor med anledning av den rådande flyktingsituationen. Tillskottet är ett resultat av en blocköverskridande uppgörelse. Örnsköldsviks kommun tillförs därmed 43,7 miljoner kronor extra i statsbidrag. Lokalt i Örnsköldsvik är vi mycket nöjda över detta beslut och att regeringen nu tar denna fråga på största allvar. Inom bland annat skolan och socialtjänsten har man på flera håll ett ansträngt läge där man gör ett stort jobb för få till ett bra mottagande.

De extra statsbidraget kommer att vara tillgängliga redan innevarande år och kan användas för att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016 i samband med flyktingmottagandet.

För oss socialdemokrater är det självklart att vara solidariska och ta ansvar när nödlidande människor knackar på vår dörr, och de flyktingar som anländer till Örnsköldsvik ska mötas av ett värdigt och bra mottagande.

22 av de dryga 43 miljoner kronor som kommunen erhåller kommer att gå till Bildningsnämndens verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning (SFI). Humanistiska nämnden som ansvarar för bl.a. placering och omhändertagande av ensamkommande barn får ett tillskott på 16 miljoner kronor. Även Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur och fritidsnämnden får tillskott bl.a. för transport- och trafikkostnader samt som stöd till civilsamhället.

Det är med glädje och stolthet vi varje dag ser hur enskilda individer, föreningsliv och lokalsamhället välkomnar och ställer upp för sina medmänniskor. Det engagemang som finns är ovärderligt och bidrar i hög grad till att lotsa våra nyanlända in i vårt samhälle, därför är det också viktigt att ge det civila samhället fortsatt hjälp och stöd i deras arbete.

När fler människor söker en fristad i Sverige ställs höga krav på samhället för att ta vara på och utveckla den resurs som invandringen innebär. Den ökade inflyttningen till vår kommun som invandringen innebär ger Örnsköldsvik nya möjligheter, och vi vill verka för att de som fått uppehållstillstånd ska välja att bo kvar i kommunen. Dels påverkar det befolkningstrenden i vår kommun positivt, dels bidrar det också till att vi i framtiden har människor i arbetsför ålder som kan ta anställning i exempelvis välfärdssektorn, inte minst med tanke på att våra kommuninnevånare blir allt äldre och att behoven av omsorg ökar. Därför är det viktigt att vi ser alla nyinflyttade, oavsett bakgrund, som individer med olika kunskaper, kompetenser och behov. Nu behöver vi fortsätta utveckla stödinsatserna så att de nyinflyttade får en bra etablering och kan bidra till att bygga att framtidens Örnsköldsvik.

 

                                 

Glenn Nordlund,                        Eva Bergström Selling

kommunalråd (S)                      ordförande Humanistiska nämnden (S)

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-07 09:58