Länets bästa skola ska bli en av Sveriges bästa

Förra veckan kunde vi med glädje konstatera att Örnsköldsviks kommuns skolor är de bästa i länet. Självklart en trevlig läsning, men vi nöjer oss inte med det - vi siktar på att Örnsköldsviks skolor ska vara bland de bästa i Sverige och inom tio år ska vi i Sverige ha en jämlik skola som tillhör de fem bästa inom EU. Något annat duger inte åt våra barn och ungdomar!

 

Grunden lägger vi redan på fritids och i förskolan. Vi vill ge våra barn och ungdomar en skola som präglas av god miljö och trivsel. Vi tror att jämlikhet är en förutsättning för det goda lärandet. Skolan som arbetsplats måste göras mer attraktiv där lärare ges förutsättningar att vara just lärare och våra rektorer ges förutsättningar att vara de pedagogiska ledare som skolan behöver. För att kunna utveckla skolan krävs mer resurser. Satsningar på skolan måste gå före ytterligare skattesänkningar. För att kunna lyfta skolan och därmed skolresultaten söker vi väljarnas förtroende att leda utvecklingen i Örnsköldsvik och i Sverige. Vi vill ha en socialdemokratisk regering som förstår skolans utmaningar och som har viljan att stötta oss i vårt arbete med att utveckla skolan i Örnsköldsvik.

 

Det är viktigt att barnen får en bra start för att lyckas genom skolgången. I förskolan vill vi minska barngrupperna – i småbarnsgrupperna inför vi ett maxtak på 15 barn. Detta kräver mer personal och en socialdemokratisk regering kommer att tillföra kommunen medel för att anställa ungefär 14 fler förskollärare. För att skapa tryggare och mer stimulerande miljöer kommer vi att prioritera såväl inom- som utomhusmiljön på våra förskolor. Behovet av förskolor i centrumnära läge ökar och därför kommer vi att tillskapa ytterligare förskolor.

 

Utbudet av barnomsorg nätter och helger ska öka när det finns behov. Fritids ska få en tydligare roll som en del av skolan. Med större resurser och mer personal stärker vi kvalitén och möjliggör att fritids kan stötta eleverna med bland annat läxhjälp.

 

Inom grundskolan kan vi se en nedåtgående trend i hela landet – denna måste vändas! Lärarna är den mest avgörande faktorn för att våra elever ska lyckas. Därför behöver vi se över deras arbetsmiljö och stärka deras möjligheter att få vara just lärare. Vi vill minska klasstorleken i de lägre årskurserna så att varje elev får mer tid med sin lärare. Grundskolan behöver fler speciallärare och specialpedagoger. Även dessa ambitioner kräver mer resurser och en socialdemokratisk regering skjuter till medel så att vi i Örnsköldsvik kan anställa ytterligare cirka 27 lärare och 6 speciallärare/pedagoger. Vi tror på en jämlik skola där alla elever ges likvärdiga möjligheter att lyckas. Därför avskaffar vi läxrut och inför läxhjälp åt alla barn – inte bara de vars föräldrar har en tjockare plånbok. Läraryrket måste bli mer attraktivt och därför måste staten möjliggöra en god löneutveckling. I de skolor som är i extra behov av hjälp, där utsattheten är som störst, kommer en socialdemokratisk regering att lägga ytterligare satsningar – för Örnsköldsviks del närmare tre lärare. Fas 3 är en flopp och ska avskaffas! Istället vill vi införa cirka 34 extratjänster i Örnsköldsviks skolor, där vi erbjuder jobb med möjlighet att studera under tiden. Till skillnad från Alliansens förvaring i Fas 3 så handlar vårt förslag om riktiga jobb med riktig lön. Att få jobba i skolan och få insyn i dessa yrken tror vi kan locka fler att vilja utbilda sig till lärare, specialpedagoger och speciallärare.

 

Av de som inte genomgått en gymnasieutbildning är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som bland de som gjort det. Det är svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden utan gymnasiekompetens. Därför vill vi göra gymnasiet obligatoriskt. Utbildningen ska vara minst tre år och ge en gemensam kunskapsbas för behörighet till högskolan. Vi vill att gymnasiets yrkesprogram utvecklas till yrkescollege, där arbetsgivare bidrar till att ungdomarna får den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Efter avslutad gymnasieexamen ska det vara möjligt att ta studielån för att ta körkort, något som ytterligare underlättar för att sedan få jobb.

 

Det måste finnas fler möjligheter att ta igen förlorad utbildning. De stängda dörrarna begränsar människors möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi vill genomföra ett nytt kunskapslyft med utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasieutbildning, nya platser i yrkeshögskolan och vuxenutbildning samt permanent yrkesvux.

 

Dessa satsningar blir verklighet om vi får förtroendet i kommunen och Sverige – vår politik hänger ihop! Totalt föreslår vi lokalt inför 2015 satsningar på 10 Mkr för att utveckla Bildningsnämndens verksamhet, plus kompensation för ökade lönekostnader. Nationellt föreslår vi socialdemokrater motsvarande drygt 40 Mkr för satsningar på bl a mindre barn- och elevgrupper, lärarinvesteringar, fler speciallärare och specialpedagoger, ökat antal platser i Vuxenutbildningen och extratjänster i skolan.

 

Det är dags att sluta leka affär med den svenska skolan – nu krävs en nationell samling och riktiga satsningar för att vända utvecklingen! På söndag avgör du som väljare – lägg din röst på Socialdemokraterna för en bättre skola. För alla!

                                         

Birgith Olsson Johansson (S)                      Per Nylén (S)
Bildningsnämndens ordförande                   Lärare och kommunalrådskandidat

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-12 11:00