Kommunens låneskuld har minskat kraftigt

 

 

Vårt kommunalråd Per Nylén svarar på en insändare i ortstidningen med ett antal frågor ställda av Åke Eriksson

Örnsköldsviks kommunkoncerns låneskuld är idag 3,5 miljarder kronor plus pensionsåtagande på 1,8 miljarder kronor. Vi har bundna och rörliga lån med olika räntebindningstider, allt enligt vår finanspolicy. Den genomsnittliga räntebindningstiden på låneskulden är 3,1 år och med en snittränta på 2,14 procent ger detta en årskostnad på 74 miljoner kronor.

Vår likviditet analyseras dagligen av vår internbank och när ett lån förfaller görs amorteringar om likviditeten tillåter. Sedan 2012 har vi amorterat hela 1,169 miljarder kronor och vi ligger nu ungefär i nivå med övriga kommuner i vår storlek. Medan övriga kommunsverige ökar sin skuldsättning så minskar vi vår. Vi kommer även fortsättningsvis att amortera i takt med att utrymme ges. Även om det är stora summor så är det inte min bild att vi har någon "överskuldsättning" när vi jämför oss med andra.

Kommunernas största långivare Kommuninvest gör årligen en analys av den finansiella risken. Vi har sedan 2014 ett kraftigt förbättrat läge, och en överväldigande majoritet av de övriga kommunerna anses utgöra en större finansiell risk än Örnsköldsvik. Frågan om kommunens skulder (och icke att förglömma våra tillgångar) anser jag även fortsättningsvis vara en viktig fråga och något som vi självklart beaktar och nogsamt följer upp. Vi har bland annat inrättat en internbank för att på ett ännu effektivare sätt hantera vår totala likviditet. Vidare har vi en viktig princip i det att vi inte lånar ytterligare för att bygga till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden och förskolor. Detta görs helt inom ramen för vad kommunens ekonomi tillåter, 660 miljoner kronor denna mandatperiod.

Avslutningsvis konstaterar jag att vi haft en tung skuldsättning, men de senaste 1 400 dagarna har vi i snitt amorterat drygt 800 000 kronor per dag vilket gjort att vi nu befinner oss i nivå med jämförbara kommuner, och långt ifrån den bild som tyvärr ibland lever kvar. Självklart är det vår ambition att fortsätta amortera i takt med att vår ekonomi tillåter.

Per Nylén
Kommunalråd (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-13 15:27