"Fritidsbank"

 

Pressmeddelande                                                2015-04-16

 

 

 

Socialdemokraterna vill inrätta en ”fritidsbank”

 

Vi Socialdemokrater vill att alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrotts-, frilufts- och kulturverksamhet på fritiden. Att delta i det organiserade föreningslivet är viktigt för unga människors möjlighet till utveckling. Att barn och unga kan möta andra med annan bakgrund än de själva stärker sammanhållningen och demokratin. Att delta i kultur- och föreningsliv lär barn att ta ansvar för sig själv och varandra.

 

Alla typer av fysisk aktivitet, vare sig det sker organiserat eller som spontanidrottande är också en stor vinst för hela samhället med tanke på den förbättring av folkhälsan det innebär i stort.  Att tillsammans med sin familj, kompisar, eller andra ha möjlighet att delta i olika former av fysiska aktiviteter bidrar också till en förståelse och ödmjukhet inför naturens villkor och miljö.

 

Vi ser också klara tendenser i samhället idag att idrottande och fysisk aktivitet har blivit en klassfråga. Bland barn med utländsk bakgrund och/eller föräldrar med små ekonomiska resurser är det färre som kan utöva en idrott eller delta på olika friluftsaktiviteter. Fritidsaktiviteter för barn och unga ska aldrig vara något som begränsas utav vilka ekonomiska villkor som gäller i den familj det enskilda barnet växer upp i. För oss socialdemokrater är det mycket viktigt att fortsätta satsa på att ge alla barn och unga i vår kommun bättre förutsättningar att på fritiden ägna sig åt fysiska aktiviter inom såväl idrottande som friluftsliv. Här vill vi underlätta och uppmuntra för de barn och unga vars föräldrar och anhöriga har små ekonomiska resurser.

 

Under de senaste åren har ett antal kommuner startat upp verksamheter för att möjliggöra för fler att utöva idrotts- och andra friluftsaktiviteter, en så kallad ”fritidsbank”.  Denna ”bank” innebär att man där kan låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt. Detta har organiserats i samverkan mellan kommunerna och olika ideella aktörer, föreningar etc. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där man tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av. Detta koncept bygger på tre principer; alla får låna, allt är gratis och fokus på miljö.

 

Mot bakgrund av ovanstående kommer jag tillsammans med kultur och fritidsnämndens (S)-grupp att lägga ett förslag om att Örnsköldsviks kommun inför en ”fritidsbank” eller liknande ”lånecentral” där alla, men med fokus på barn och unga, kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Vi vill ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med ideella aktörer, föreningsliv m.fl. inrätta en ”fritidsbank” som kan verka efter ett liknande koncept som idag bedrivs i ett flertal kommuner.

 

 

Anna Sundberg
Kultur och fritidsnämndens ordförande (S)

070-2828602

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-09 16:58