Resultat för Örnsköldsviks kommun

 

Pressmeddelande                                                          2016-01-26

 

Plusresultat för Örnsköldsviks kommun

  – Preliminära bokslutet för 2015 + 37 miljoner kronor

 

En summering av kommunens preliminära bokslut för 2015:

Kommunens resultat för 2015 uppgår till + 37 Mkr. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunens resultatmål uppnås.

Resultatet är lägre än det budgeterade resultatet för 2015 på +43 Mkr, vilket bland annat kan förklaras av lägre skatteintäkter och generella statsbidrag, samt att den budgeterade försäljningsintäkten för kV Egypten (g:a stadshuset) på 25 Mkr förskjutits på grund av överklagande av detaljplanen. Denna intäkt kommer istället att redovisas 2016.

Våra verksamhetsnämnder når totalt sett upp till budgeterade resultatkrav, där Kommunstyrelsen, Kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Humanistiska nämnden är bidragande. De nämnder som uppvisar underskott är Bildningsnämnden samt Omsorgsnämnden.

– Även om vi inte riktigt når upp till det budgeterade resultat så visar det preliminära bokslutet för kommunen att vi har en stabil ekonomi som medger en fortsatt positiv utveckling för Örnsköldsvik, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund.

Kommunens totala låneskuld uppgår nu till 3,465 miljarder kronor. Med de amorteringar som skett på senare år ligger Örnsköldsvik därmed på samma nivå som jämförbara kommuner, samtidigt som vi också ser en trend bland övriga Sveriges kommuner där upplåningen och låneskulden ökar.

Glädjande är också att kommunens låneskuld fortsätter att minska, säger Glenn Nordlund, då vi amorterat av ytterligare 89 Mkr av kommunens lån under 2015.

Den senaste finansiella riskvärderingen som gjordes av Kommuninvest hösten 2015 visar också på att Örnsköldsviks tillhör de kommuner som har lägst risknivå.

 

För vidare information:

Glenn Nordlund (S)

Tel. 070-55 88 153

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-26 13:39