”Fler nöjda med hemtjänst och särskilt boende”

PM ÖppnaJämförelser 7 april 2016.pdf

Örnsköldsviks kommun står sig väl i Öppna jämförelser gällande vård och omsorg

Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) publicerade nyligen rapporten ”Öppna jämförelser -vård och omsorg av äldre” där Sveriges kommuner jämförs på ett antal olika mättal/indikatorer inom vård och omsorg. Syftet med rapporten är att ge underlag för lokala beslutsfattare att följa upp och förbättra den egna kommunens verksamhet och resultat.

För Örnsköldviks del kan det konstateras att kommunen ligger bättre till än riksgenomsnittet inom hemtjänsten när det gäller bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten, kontakten med personal i ordinärt boende samt hemtjänsten i sin helhet. Den tydligaste förbättringen inom hemtjänsten, både jämfört med tidigare år och med övriga kommuner, gäller personalkontinuiteten där Örnsköldsvik nu rankas på tredje plats i landet.

I undersökningen har nöjdheten bland dem som bor på våra vård- och omsorgsboenden också ökat och ligger över riksgenomsnittet. Andra områden där kommunen får bra betyg är maten och måltidsmiljön, kontakt med personalen, aktiviteter, bemötande, förtroende och trygghet med värden över genomsnittet för riket.

Samtidigt finns det också områden där kommunen får lägre betyg. Det gäller bland annat inflytande och tillräckligt med tid inom hemtjänsten samt den fysiska boendemiljön på våra vård- och omsorgsboenden.

”Efter att ha tagit del av rapporten kan jag konstatera att Örnsköldsvik står sig väl när det kommer till kvaliteten inom hemtjänst och särskilda boenden”, kommenterar Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande (S), och fortsätter:  

”Glädjande är att vi nu ligger på tredje plats i riket när det gäller personalkontinuitet, eftersom det är en viktig faktor för att både våra brukare och anhöriga ska känna en större trygghet och där man också har fått en tydligare och närmare relation med sin kontaktperson.”

”Rapporten bekräftar att vi på många punkter ligger bra till i jämförelse med övriga landet och att vi från politiskt håll också valt att prioritera omsorgsfrågorna i vår kommun”, fortsätter Anna Belle. ”Därmed inte sagt att vi sitter nöjda, vi har fortfarande ett antal områden där vi måste bli bättre både inom hemtjänsten och inom de särskilda boendena.  Jag tänker främst på boendemiljöerna, där behöver vi göra insatser.”

 

För ytterligare information se kommunens webb:

http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/aktuelltinomomsorgochhjalp/aktuelltomsorgochhjalp/flernojdamedhemtjanstochsarskiltboende.5.6bc740c71537eff16cd1075c.html

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-07 10:44