S & V Budgetdirektiv för kommunen 2016

S+V Budgetdirektiv för kommunen 2016

JPG image, 194 x 111

För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2014 – 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016. Budget 2016 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i budget 2015.

 

Vår vision och våra mål är: 

Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt – att leva i, att arbeta i och att besöka. 

 

Kommunfullmäktigemål

 • Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020
 • Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i
 • Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen.
 • Örnsköldsviks ska vara en klimatsmart och hållbar kommun
 • Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun

 

En summering av budget 2016:

 • Budget 2016 är i stort en fortsättning av den inriktning som vi slog fast i budget 2015.
 • En ny redovisningsprincip vad gäller komponentavskrivning införs. Denna ska tillämpas av alla och får i praktiken ingen egentlig betydelse förutom hur vi redovisar. Bedömningen är att 20 Mkr ”lyfts” från driftsbudgeten och resultatmålet höjs från 1 - 2 procent till 1,5 – 2,5 procent. Vidare höjs investeringsutrymmet från 600 Mkr till 660 Mkr för mandatperioden (150 Mkr för 2015 och därefter 170 Mkr per år).  
 • När det gäller driftsbudgeten:
  • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras fullt ut för lönekostnadsökningar, motsvarande 64.3 Mkr.
  • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras för inflation med 1 procent.
  • De tidigare beslutade effektiviseringsuppdragen ligger kvar.
  • De kommunala bolagen inom Rodretkoncernen ska ge en avkastning till kommunen på 10 Mkr.
  • Nämnder och kommunstyrelsen får ytterligare 29 Mkr i tillskott, fördelat enligt följande:
   • Kommunstyrelsen 2 Mkr
   • Samhällsbyggnadsnämnden 3 Mkr
   • Kultur- och fritidsnämnden 2 Mkr
   • Bildningsnämnden 10 Mkr
   • Omsorgsnämnden 10 Mkr
   • Humanistiska nämnden 2 Mk

Budgeten ger ett resultat på +57 Mkr.

 • Några axplock av våra fokusområden:
  • Jobb till unga, personalförstärkning inom Bildning och Omsorgen, landsbygdsutveckling, Bygd o stad i balans 2.0, bredbandsutbyggnad, utveckling av asylprojektet, stimulera tillskapandet av fler trygghetsboenden, avgiftsfri kollektivtrafik för unga, stadskajen, High Coast Art Valley (Konstdalen i Nätra), läromedel, SFI, anhörigstöd, daglig verksamhet, socialtjänst, förebyggande insatser.
   

När det gäller investeringsbudgeten:

 • I investeringsbudgeten föreslår vi 202 Mkr i skattefinansierade investeringar. Ramen för mandatperioden är alltså 660 Mkr.
 • Några axplock ur investeringsbudgeten:
  • Bredbyskolan påbörjas, Nybygget (Äldreboendet i Själevad) fortsätter, nytt LSS-boende projekteras, simbassängen i Paradiset renoveras, visionsarbetet med gymnasieskolan går vidare och under tiden behöver en del resurser avsättas för Parkskolans lokaler, bygget av en första förskola i centralorten påbörjas, upprustning av gator/vägar/broar, skateparken byggs.
Sidan uppdaterades senast: 2015-06-01 15:42