Salem kommuns budget

Närmare var tredje kommun i landet räknade med och fick ett ekonomiskt underskott för år 2008. För åren 2009 och 2010 ser det ännu  kärvare ut för många kommuner.


22 kommuner  väljer att inför nästa år höja skatten. En av de kommuner som räknar med ett negativt resultat för år 2010 är Salems kommun.

 

Det förslag till driftbudget för 2009 som den borgerliga majoriteten lade i fullmäktige den 27/11 är i praktiken ingenting annat än en budget som inte är i balans.

 

Genom nedskärningar med närmare 13 miljoner kronor drabbas framför allt Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens områden.

 

-         Det är självfallet majoritetens val, men vi socialdemokrater kan inte acceptera  nedskärningar som försämrar kvaliteten inom kommunens viktiga kärnområden, säger Oppositionsrådet Lars Morberg.

 

Det förslag som socialdemokraterna lade i fullmäktige innebär ett budgetunderskott på drygt 3,3 miljoner kronor för år 2009. Detta innebär att vi accepterar vissa föreslagna besparingar. Besparingar som vi bedömer inte kommer att försämra kvalitén nämnvärt. (Ett negativt resultat ska återställas under de närmaste tre åren enligt Kommunallagen.)

 

-         Jag vill i det här sammanhanget påpeka, säger Lars Morberg, att socialdemokraterna 2007 föreslog en mindre skattehöjning. Majoriteten sa nej till förslaget. Ett ja hade gjort det möjligt för kommunen att år 2008 nå det resultatmål som fullmäktige beslutat om samt gett en ekonomisk buffert inför åren 2009 och 2010.

 

Enligt uppgift så har de avtalade löneökningarna i stort sett budgeterats även om det inte framgår av sammanställningen  Ramar 2009 och Nämndernas förslag. Där har löneökningarna budgeterats till 2%. I begreppet ”Korrigering för behov innan besparingar” som redovisas i budgetberedningens protokoll påstås löneökningar på 3,1% ingå.

 

-         Det som också bekymrar mig är att de förväntade prisökningarna (KPI 2,4%) på cirka 3,8 miljoner kronor överhuvudtaget inte har budgeterats. För mig är det oacceptabelt att fullmäktige inte ska ta ansvar för kommande besparingar fullt ut. Avslutningsvis vill jag upprepa och understryka vad vi sagt tidigare:

 

Kvalitet går före skattesänkning.

 

För intervju eller mer information:

 

Lars Morberg, 08 - 532 598 00 (vxl)

 

Arne Närström, 070 - 791 58 38