Rapport från fullmäktige september 2012

Mötet började med en medborgarfråga som handlade om Tekniska Utskottets beslut om att de personer som genom avgränsning med staket och buskar tagit kommunal mark i anspråk ska återlämna den inom två år. Ett beslut som upprört en del radhusägare och frågeställaren ville att kommunen skulle ta ett nytt beslut som skulle ge dem rätt att i fortsättningen utnyttja marken. Lennart Kalderén, kommunens moderata kommunalråd, försvarade beslutet men det blev ändå en debatt på drygt 30 minuter. Någon politiker var själv berörd av beslutet och andra utvecklade mer eller mindre luddiga försvar för att plantera buskar på kommunens mark.

Läs gärna mer på kommunens hemsida: http://www.salem.se/Innehall/Tillfalliga-sidor-under-startsidan/Aktuellt-i-hogerspalten/Utokadtomt-på-kommunal-mark

Som första punkt på fullmäktige godkände vi delårsrapporten som visar på att både socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att göra underskott i år.

Det ekonomiska läget är tufft, och det kommer att bli ett hårt arbete med att få till en bra budget för 2013. I ramarna har den moderatledda majoriteten föreslagit en besparing på en procent.

I delårsbokslutet finns det en intressant intäkt på 10,8 miljoner som är en premieåterbetallning för AGS-försäkring från 2007-8. AGS-försäkringen används till långtidssjukskrivna och förtidspensioneringar.

Jag ställde en skriftlig fråga till Lennart Kalderén om dessa pengar kommer att användas till personalbefrämjamde åtgärder i Salems kommun.

Svar blev: Nej, de kommer att användas för att minska låneskulden.

Mitt förslag är att dessa pengar delvis kan användas till en kompetensfond som jag har motionerat om. Det ska bli spännande att få svar på den motionen.

Sedan kom vi in på kvällens stora fråga om lokalisering av ett nytt särskilt boende. Två platser är föreslagna, antingen Vitsippan eller Söderby Park.

Efter en debatt på nästan 2 timmar beslutades om en minoritetsåterremiss och en återremiss. I själva verket var det två yrkanden om återremiss, ett från Lennart Kalderén och ett från Bo Eriksson. Först bifölls Lennart Kalderéns återremissyrkande, och efter votering även Bo Erikssons, vilket blev en minoritetsåterremiss, då 11 ledamöter röstade för.

Minoritetsåterremissen innehöll motiveringen att Vitsippanalternativet inte utretts ordentligt och att en utredning bör inriktas på:

- Byggande i kommunal regi,
- Byggande av boendet i etapper
- Samlingssal
- Tillagningskök

Den gick igenom på grund av att den socialdemokratiska gruppen inte var enig om vilken återremiss som skulle stödjas. På medlemsmötet den 7 november kommer vi att diskutera frågan på nytt.

Läs gärna mer på kommunens hemsida: http://www.salem.se/Innehall/Tillfalliga-sidor-under-startsidan/Annan-information-pa-startsidan/Nytt-boende-for-aldre-2015/

Mats Nittve (mp) fick en motion om skidspår i Garnudden bifallen vilket är mycket glädjande.

Min motion om 30 timmar i vekan i förskolan blev avslagen men vi har fått svar på att det skulle kosta cirka 5 miljoner kronor om året att införa rätt till 30 timmar iveckan i stället för dagens 15 timmar i veckan.

Vi beslutade att avgiften för trygghetslarm höjs till 200 kronor per månad från och med 1 november 2012.

Ränninge Salems Fotboll beviljade vi ett borgensåtagande på 400 000 kronor, så att de kan bygga sin klubbstuga. Dessutom beslutade vi om att bygga ett kallförråd för maskinerna. Både och vid Berga konstgräsplan. 


Vid datorn

Arne Närström
oppositionsråd (s)
0707 - 239 465
arne.narstrom@salem.se