Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014 och 2015 § 57 Kommunfullmäktige 22 november 2012

Det ekonomiska läget för Salem är ansträngt och den borgliga majoriteten har lagt en stram budgetmed ett noll resultat.

Vi Socialdemokrater accepterar budgeten och skattesatsen men vill framföra följande.

Barn och Utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämndens budget innebär att ca 10 årsarbetare ska tas bort. Om vi har tolkat förvaltningschefen för BoU rätt så kommer anpassningen ske inför höstterminen 2013, och det kommer troligen inte innebära några uppsägningar.

Socialdemokraterna accepterar budgetförslaget för Barn och utbildningsnämnden men anser det nödvändigt att sommarskolan utvecklas och att fritids erbjuder läxhjälp. Dessutom kräver vi att 1:a lärartjänster inrättas under planperioden. Nattomsorg bör också införas för de som har behov av detta.

Socialdemokraterna vill vidare att arbetslösa ska ha rätt till 30 timmar omsorg på förskolan.

Långsiktigt vill vi att alla ska ha rätt till 30 timmar omsorg men ser inte det som rimligt i det ansträngda ekonomiska läget.

Vi vill på sikt se en sänkning av avgiften till kulturskolan men noterar att det i alla fall inte finns någon höjning i budgetförslaget.

Socialnämnden
Vi ser med oro på de ökade kostnader, som kan komma av en högre arbetslöshet 2013 och krav på ökad bemanning på demensboende.

Vi tycker det är positivt att Skönviksgården fortsätter i egen regi efter den avbrutna upphandlingen.

Det känns för oss Socialdemokrater som ett bevis på att vi driver en bra verksamhet på våra äldreboenden. Socialdemokraterna vill gå vidare med ett nytt äldreboende i Söderby Park (SÄBO 2015) vilket enligt prognoserna behöver stå färdigt under 2015.

Bygg- och Miljönämnden
Vi vill att man under 2013 utreder status på de gamla deponier som finns i Salems kommun, enligt uppgift 11 st. Enligt förvaltningschefen för MSB har de fått ett sådant uppdrag från Bygg- och Miljönämnden.

Kommunstyrelsen
För att stärka den tekniska förvaltningen i Salem vill vi att det införs en teknisk nämnd istället för KSTU. Detta uppdrag vill vi ge till UNO så det kan införas nästa mandatperiod 2015.

I budgeten sänks ambitionen på fastighetsunderhåll vilket vi inte tycker är bra. Vi vill att man ännu bredare ser över hela fastighetsbeståndet, när det gäller ett effektivt nyttjande av lokaler. Vi är övertygade om att det finns lokaler som inte används fullt ut och att vi hyr in dyra lokaler där verksamheterna borde kunna inrymmas i egna lokaler.

Vi vill att det läggs ett uppdrag att minska kostnader för inhyrda lokaler och lägga det på anpassning och skötsel av våra egna ägda lokaler. På detta sätt är vi övertygade om att vi kan lägga betydligt mer än 75 kr per kvadratmeter i fastighetsunderhåll.

Salems kommun är en trygg kommun, och lockar hit inflyttade, samtidigt vill vi vara den bästa arbetsgivaren för vår personal. Ett sätt att locka hit kvalificerad och kompetent personal är att ha en god personalpolitik och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Därför har vi lagt en motion när det gäller kompetensutveckling, som är under behandling:

 - att inrätta en Personalutvecklingskonto i samband med bokslut.

- att Personalutvecklingskonto medel disponeras av kommunstyrelsen.

- att kommunstyrelsen uppdras att utarbeta rutiner och riktlinjer för

Personalutvecklingskonto
Om förslaget går igenom skulle det innebära att vi kan tillgodose den kompetensutveckling som efterfrågats från förvaltningarna men ej tillgodosetts i budgeten. Tex 10.000 kr under Kultur- och fritidsnämndens område och ca 500.000 kr till chefsutveckling.

Salems kommun behöver göra satsningar när det gäller Näringslivsfrågor. En bra start på det kan vara att tillsammans med företagare i Salem erbjuda sommarjobb för ungdomar.

I budgeten finns det en minskning av antal sommarjobb. Vi vill att näringslivskommittén får i uppdrag att tillsammans med företagare försöka erbjuda fler sommarjobb.

Ungdomsarbetslösheten är vi väldigt oroliga för och anser att kommunen behöver göra större insatser för att få ut ungdomarna i utbildning eller arbete. Bra att man börjar ta tag i 16-20 åringar som sitter hemma, men vi behöver göra mer.

När det gäller IT så vill vi ha en tydligare konsekvensbeskrivning över de satsningar som inte finns med i budgetförslaget. Ett ärende hanteringssystem är nödvändigt för en effektiv kommunförvaltning.

Kultur- och fritidsnämnden
När det gäller Rönningeungdomscafé vill vi lägga ett uppdrag att få till ett nytt café i Rönninge Centrum när utbyggnaden kommer igång vilket också Kultur- och fritidsnämnden föreslagit.

Bostäder
Vi ser med oro på att hyresbostäderna minskar i antal i Salems kommun.

Socialdemokraterna vill att det tas fram markanvisningar för byggande av hyresbostäder gärna med inriktning på ungdomar. Vi ser också positivt på förtätning av Salems Centrum och självklart att kommunen gör allt för att komma igång i Rönninge Centrum.

Förslag:
1. Sommarskolan utvecklas och det erbjuds läxhjälp på fritids detta föra att uppnå målet:

6. Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län

2. 1:a lärar tjänster införs under budget, planperiod

3. 30 timmars omsorg för arbetslösa införs under hösten 2013

4. Bemanningen på demensboenden säkerställs.

5. De gamla deponierna undersöks under 2013

6. Uppdrag till UNO att undersöka införande av Teknisknämnd från 2015

7. Minska kostnaderna för inhyrda lokaler genom effektivare lokalutnyttjande.

8. Införa personalutvecklingskonto enligt motions förslag.

9. Uppdra till Näringslivskommittén att tillsammans med näringslivet erbjuda sommarjobb.

10. Nytt ungdomscafé i Rönninge när utbyggnaden sker.

11. Ta fram markanvisningar för byggande av fler hyresrätter

12. Under budget, planperiod införskaffa ett övergripande ärendehanteringssystem.

13. 300.000 kronor i investeringsbudgeten till bergvärme i Skönviksvillan

Yrkande:
1. bifall med tillägg enligt punkterna ovan

2. bifall

3. bifall

4. bifall

5. bifall

6. bifall