Budget 2016

-Det ska vara tryggt att bo och växa upp i Salem. Därför går framtidsatsningar före kortfristiga skattesänkningar. Amortering av kommunens skulder ger utrymme för framtida satsningar.


-Socialdemokraterna satsar på bostäder för unga. Andelen salemsbor 80+ ökar snabbt och kommer att kräva resurser.


- Salem ska vara rent och snyggt. Kommunens fastigheter ska skötas så att de inte förfaller.


-Tillräckligt med lokaler måste finnas för en växande befolkning. Skolmiljön ska vara trivsam för både för barn och personal.Inför 2016 Socialdemokraternas budgetsatsningar.


Socialdemokraterna i Salem gläds åt att kommunens ekonomi har förbättrats och att vi fått gehör för våra tidigare förslag.


  1. Socialdemokraterna har lovat att sänka avgiften till Kulturskolan när det finns ekonomiska förutsättningar. Vi föreslår att det avsätts 400 000 kr årligen för sänkta avgifter.


  1. Salems kommun är den enda kommunen på Södertörn som inte har något studieförbundsbidrag för vuxna. Vi ser ett ökande behov av verksamhet för bl.a aktiva pensionärer i Salem. Vi föreslår att det införs ett studieförbundsbidrag för vuxna. Budget 400 000 kr årligen.


  1. Salems kommun behöver utvecklas och hänga med i utvecklingen. Därför krävs fortbildning av anställda och IT-systemutveckling. Vi föreslår att 1 200 000 kr avsätts till kommunstyrelsens förfogande..


  1. Socialdemokraterna vill ha en extra satsning på underhåll av gångvägar och parkytor.   Vi föreslår 1 000 000 kr under 2016

Framtida investeringar


  1. Salem behöver bygga ungdomsbostäder. Vi föreslår att ungdomsbostäder byggs på Prästgårdstomten i korsningen Salemsvägen-Säbytorgsvägen. Det betyder en investering på ca 30-40 miljoner kronor under 2017-2018.


  1. Vi vill avsätta investeringsmedel för att kunna köpa det nybyggda särskilda boendet i Söderby Park. Köpeskillingen är enligt avtal 110 miljoner kronor.


  1. Efter planperioden ser vi att Salems kommun kommer behöva investera i ny idrottsplats och troligen nya lokaler för förskola och skola . Bra framförhållning krävs.


Med tanke på de framtida investeringarna som Salems Kommun står inför yrkar vi på att behålla skattesatsen och avsätta överskott till amorteringar.

 


Sidan uppdaterades senast: 2015-10-25 15:46