Rödgrönt samarbete i Salem

Skolan
Vi vill skapa en skola med mindre klasser och god arbetsro, där alla barn får en chans att bli sedda och där eleverna ges möjlighet att tillsammans med sina lärare påverka sin inlärning. Det ska vara tryggt i skolan och då krävs att vuxna finns kring barnen, såväl på skolgården som i klassrummet och på fritids. Det ska finnas hela och aktuella skolböcker på varje skola och alla kommunens barn ska ha självklar rätt till de hjälpmedel och det stöd de behöver, oavsett vilken skola de går i. Vi vill ha en skola där personal och familjer tillsammans kan påverka verksamheten såväl i vardagen som långsiktigt. Därför vill vi ha enklare beslutsvägar och ett ökat självbestämmande. De ekonomiska villkoren måste bli rättvisa, skolor emellan.

Kostnad: Personalförstärkningar 7 miljoner 2010-2012 och Läromedel/kompetensutveckling 2 miljoner 2010

Datortäthet i skolan
Vi satsar på fler datorer i skolan både för lärare och för elever. Datorn är ett bra kommunikations-medel mellan personal och föräldrar. Med rätt hjälpmedel förenklas elevernas inlärning, föräldrar-nas insyn och lärarnas rapporthantering samt dokumentation, vilket resulterar i mer lärartid per elev.

Kostnad: 1,5 miljoner 2010 och 350 tkr 2011-2012

Skolhälsovård
Alla barn skall ha rätt till en likvärdig och god skolhälsovård i Salems kommun. Vi vill därför att skolhälsovården skall vara centralt finansierad och inte konkurrera om resurserna som bl.a. ska räcka till speciallärare.

Ingen kostnad

Tillagningskök i alla skolor
Vi vill satsa på hälsosam mat och regelbunden vidareutbildning av personalen. Salems kommun måste våga satsa på bra mat i de offentliga köken. Ge måltidspersonalen tid och resurser att upp-handla och laga mat från bra råvaror. Gör upphandlingar som möjliggör att det lokala näringslivet kan delta. En bra skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning. Mätta barn ger arbetsro. Vi kommer att driva kravet på en ökad andel ekologisk och närproducerad mat i kommunens skolor.

Kostnad 100 tkr 2010

Ungdomsgårdarna öppna året runt
Huset och Rönninge Ungdom Café är en trygghet, en gemenskap och naturlig mötesplats. Det är inte bara våra unga som vinner fördelar av att ha attraktiva ungdomsgårdar.Även föräldrarna och övriga medborgare vinner på att allas våra barn och unga har möjlighet att befinna sig i trygga och stimulerande miljöer efter skoltid. De unga likväl som vuxna blir tryggare och stabilare. Barn och unga får miljöer utanför hemmet att vara i där det även finns goda, vuxna förebilder som barnen kan ty sig till och se upp till.

Att lära sig umgås med jämnåriga utanför skoltid är en naturlig del i uppväxten och viktigt för framtiden. 

Kostnad: Personalförstärkning 150 tkr 2010-2012
 
Fritid
Kulturskolan och idrotten är en stor del av många ungas fritid. Vi vill bevara och utveckla möjligheterna för alla som vill delta. En kommun blir rik om den kan erbjuda flera alternativ till sina medborgare.

Valmöjligheter för alla samhällsklasser är en förutsättning för en demokrati och det gäller även fritiden. Idrotten liksom kulturverksamheten erbjuder kamratskap, social fostran och en väg in i vuxensamhället. Ungdomarna lär känna många vuxna, de lär sig umgås över generationsgränserna. Att hålla reda på träningstider och evenemang ger unga struktur. Vi vill verka för att utöka möjlig-heterna till föreningsidrott inom kommunen, bl.a. genom att bygga ut en av våra idrottshallar och att skissa på möjligheterna till en friidrottsarena. Vi vill att avgifterna till Kulturskolan ska justeras nedåt. En bra och rik kommun har råd att satsa på alla barn och ungdomar. 

Utredning friidrottsarena 200 tkr 2010

Sänkning avgift kulturskolan 200 tkr 2010

Socialtjänsten
Vi förordar att hemtjänstens nattpatrull ska vara kvar i kommunal regi, detta för att garantera kvalitet och kontinuitet i vården. Dessutom fungerar hemtjänstens nattpatrull som resurs på Säbyhemmet vilket skulle omintetgöras vid en utläggning.

Vid upphandling enligt den nuvarande borgerliga majoritetens förslag riskeras en försämring av den befintliga vårdkvalitén.

Barn som omfattas av LSS och har behov av lägerverksamhet bör få möjlighet att åka iväg på längre läger varje år. 

Totalkostnad 600 tkr 2010
 
Unescos 10 punkts program och FN:s barnkonvention
Salems kommun undertecknade för något år sedan en ”Declaration of intent” att implementera UNESCO’s koalition av städer mot rasisms 10-punktsplan. I”Declaration of intent” står bland annat: “The City will confirm as soon as possible its full and complete entry into the European Coalition of Cities against Racism.” Dvs. Kommunen ska bekräfta så snart som möjligt dess fulla inträde I Europas koalition “Kommuner mot rasism”.

För att detta arbete ska kunna slutföras vill vi att en person kunnig på området projektanställs en kortare period.

Viktigt är också att arbeta med FN:s  barnkonvention vilket samma projektledare ska ges möjlighet att göra.

Kostnad 250 tkr 2010

Fullmäktigesammanträden
Vi vill ha åtta stycken kommunfullmäktigesammanträden under 2010 för att bibehålla en funger-ande demokratisk process. Vi vill också utveckla fullmäktige sammanträdena till att bli mer aktivt i dialogen med medborgarena.
 
Kostnad 100 tkr 2010
 
Skattesatsen i Salem
Att ta fram en ansvarsfull och solidarisk kommunal budget i balans måste självklart innebära en sammanvägning av de behov och förutsättningar som finns. För oss väger de basala behoven tungt. Vi anser att en god kommunal service i form av skola, omsorg och social trygghet samt ett fritids- och kulturutbud av god kvalité är grundläggande för en kommun. Därför måste detta vara utgångs-punkten för det kommunala budgetarbetet.

Den styrande borgerliga majoritetens budgetförslag 2010-12 innebär stora besparingar på skolan som kommer att få negativa konsekvenser. Den borgerliga majoriteten gör allt för att undvika skattehöjningar även om det innebär att tumma på kvaliteten.

En långsiktig och ansvarsfull ekonomisk politik med bibehållen kvalitet i skolan, omsorgen och den sociala tryggheten kräver förändrade skattesats i vår kommun. Vi inom det rödgröna samarbetet ser inget självändamål med skattehöjningar, men verkligheten tvingar oss till det.

Skattesats 20.40 kr