Kommunala nämnder

Här presenteras i korthet vad som händer i de olika kommunala nämnderna, utskotten och råden. Reservationer, motioner, interpellationer med mera kommar att anslås här.