Kyrkopolitiskt valmanifest kyrkovalet 2009

1. Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

Förena goda kyrkliga traditioner med människors egna önskemål.

Respektera vars och ens livssituation och relation till kyrkan.

Utforma system för att kvalitetssäkra alla kyrkliga högtider.

 

2. Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!

Erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan.

Låt barnverksamheten präglas av öppenhet och demokratisk fostran.

Satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation.

 

3. Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!

Markera att kyrkorna är hela folkets – och därmed också statens – angelägenhet.

Framhåll att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla.

Utveckla nya former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka.

 

4. Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!

Förstärk arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och fackföreningar.

Främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer.

Sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare.

 

5. Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!

Sprid kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.

Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund.

Var aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.

 

6. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan!

Välj verksamhetsformer som inte utestänger grupper med svag ekonomi.

Stoppa den växande kommersialiseringen av livets stora högtider.

Bredda utbudet av gudstjänster, konserter och annan kultur.

                                                                                                                                     

7. Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!

Stöd systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans.

Bedriv påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.

Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.

 

8. Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!

Låt begreppet äktenskap omfatta såväl samkönade som särkönade par.

Garantera allas rätt till kyrklig vigsel i den egna hemförsamlingen.

Utbilda de anställda och förtroendevalda i HBT-bemötande.

 

9. Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar!

Skapa en ny lokal nivå som möjliggör bevarande av den lokala samhörigheten.

Slå vakt om Svenska kyrkans interna, solidariska utjämningssystem.

Uppmuntra och underlätta samverkan på lokal och regional nivå.

 

10. Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!

Ta fasta på kyrkans erfarenhet av att återupprätta människors värdighet.

Satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin.

Skapa platser där människor finner ro och kan växa tillsammans.

 

11. Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete!

Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.

Utveckla arbetsformer som lockar fyrtiotalisterna som nu går i pension.

Stärk samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.

 

12. Gå före i kampen för skapelsens överlevnad!

Var aktiv i det internationella, ekumeniska arbetet för hållbar utveckling.

Investera i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler och verksamhet

Framhåll vars och ens personliga ansvar för skapelsens överlevnad.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-13 12:53