Aktuella nomineringar

NOMINERING TILL AK-STYRELSEN

Nomineringar till AK-styrelsen skall vara valberedningens ordförande tillhanda senast 2 februari 2017 på mailadress: lena.broman@edu.sandviken.se

Nomineringar till AK:s valberedning 2017 skall vara expeditionen tillhanda  senast 2 februari 2017 på mejladress: sap.sandviken@gmail.com

LISTA ÖVER AKTUELLA VAL

AK:s årsmöte blir söndag 19 mars 2017.

______________________________________________

NOMINERING TILL DISTRIKTSÅRSKONGRESSEN

Distriktsårskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ och sker den  29 april 2017 i Bollnäs. 175 ombud från länets arbetarekommuner samlas för att fatta beslut som blir avgörande för hur partidistriktet fungerar som partiets regionala nivå. Sandvikens Arbetarekommun ska ha 25 ombud och minst 15 ersättare till distriktskongressen.

  • Nominera ombud

Nomineringar lämnas senast 22 januari 2017 via mejl till:
lena.broman@edu.sandviken.se.

På kongressen väljs också en ny distriktsstyrelse. Sandvikens AK kan nominera till de poster som finns i listan nedan.

  • Nominera till distriktsstyrelsen

Nomineringar lämnas senast 22 januari 2017 via mejl till: lena.broman@edu.sandviken.se.

Tänk på att eftersträva en bra köns- och åldersfördelning i nomineringarna!

Distriktsstyrelsen väljs på 1 år
DISTRIKTSSTYRELSEN 2016
Ordförande Åsa Lindestam
Vice ordförande Peter Kärnström, Sandviken
Facklig ledare Patrik Lundqvist, Sandviken
Studieorganisatör Daniel Olsson
Ledamot Monica Olsson

Ledamot från Sandviken Peter Kärnström
Ersättare från Sandviken Ingrid Hedin Amrén

KYRKOPOLITISKT RÅD
Ordförande Rolf Forslin
Ledamot Inger Elisson Wigö, Sandviken

REVISOR Margareta Wigren, Sandviken

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Verkställande utskottet består av ordförande, vice ordförande, facklig ledare, studieorganisatör samt ytterligare en ledamot.

Vice ordförande och en VU-ledamot väljs fr o m 2017 av distriktskongressen (tidigare konstituerande val inom styrelsen) bland styrelsens övriga ledamöter.

______________________________________________

______________________________________________
 

VIKTIGT GÄLLANDE NOMINERINGAR
Nominering kan göras av S-förening/s-fackklubb eller av enskild medlem.
Nominerade kandidater skall vara tillfrågade, ha accepterat samt fyllt i nomieringsformuläret som ska lämnas till expeditionen i samband med nominering. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på alla uppdrag.
Nomineringsformulär
______________________________________________

UTDRAG UR POLICY FÖR VALBEREDNINGEN
6.2. Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter
Rättigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de rättigheter som tillkommer honom/henne som medlem
• rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda
• ätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroende-uppdraget omfattar.

Skyldigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem
• skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut.
• skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten.
• skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.
• Skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund.

6.3. Principbeslut
• Ordförande i nämnd skall inte sitta i kommunstyrelsen. Vice ordförande accepteras men rekommenderas ej.
• Det är inte lämpligt att sitta i den nämnd man arbetar under.
• Verksamhetschef, facklig förtroendevald eller liknande med direkt koppling till en nämnd är direkt olämplig att sitta i just den nämnden.

6.4. Kriterier vid nominering av kandidater
Följande krav bör s-föreningarna ställa på de nominerade:
• Att ta ansvar för att gemensamt få partiorganisationen att fungera på ett bra och utåtriktat sätt. Förtroendevalda bör aktivt delta i s-föreningens arbete.
• Att avsätta tid för uppdraget, även i form av att delta i s-gruppernas möten.
• Kunnighet och intresse är en förutsättning.
• Att tillvarata den utbildning som ges, för att uppdraget ska bli meningsfullt.
______________________________________________

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-06 10:51