Till dig som är förälder

”Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor.”
                    Ur socialdemokraternas riktlinjer antagen på partikongressen 2009 
________________________________________

Förskolan


En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Alla barn ska ha rätt till förskola, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga. Förskolan är till för barnen.
 
Vi socialdemokrater vill stärka förskolans roll för att nå en mer rättvis och jämlik skolstart för alla barn. Förskolan har nu en egen läroplan och det är därför än viktigare att personalen har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning på barn i tidigare åldrar.
 
Gruppstorlekarna ska vara anpassade efter varje förskolas förutsättningar. Där ingår personalens utbildning, hur långa dagar inskrivna barn har, deras och föräldrarnas olika behov, andelen barn med behov av särskilt stöd, samt hur lokalerna och utemiljön ser ut.

Mindre barngrupper i våra förskolor är nödvändigt för att varje barn ska få den tid och uppmärksamhet de behöver. Vårt mål är fortfarande att genomsnittet på gruppstorlekarna inte ska överstiga 15 barn i småbarnsgrupper och 20 barn i syskongrupper.
 
Förskolans öppettider ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas till föräldrarnas behov. Vi anser att föräldrar ska ha möjlighet till barnomsorg när det behövs – oavsett när på dygnet det är; kvällar, nätter och helger.

Grundskolan


Våra skolor ska erbjuda goda förutsättningar till lärande och kunskaper. Kunskaper som är användbara och konkurrenskraftiga i kommande arbetsliv och i det livslånga lärandet. Alla elever som lämnar grundskolan ska som minst ha godkända kunskaper i de ämnen som ger behörighet till de nationella programmen på gymnasienivå.

Vi socialdemokrater tror inte att fler och tidigare prov eller betyg är lösningen. Vi tror heller inte att fler fristående skolor är svaret. Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Fokus ska ligga på lärande och kunskap, och den sociala kompetensen i form av samarbetsförmåga och demokratiska grundvärderingar ska främjas under skoltiden.

Vi vill ha en likvärdig skola som fortsätter utveckla mer flexibla studieformer för att möta varje elevs individuella behov, skilda lärstilar och förutsättningar för lärande.

Alla elever ska ges goda möjligheter att under sin skoltid utvecklas till aktiva individer som själva, och tillsammans med andra, kan fungera i och utveckla ett samhälle i ständig förändring. Eleverna ska vara ha ett faktiskt inflytande över sitt lärande och de formella formerna för elevinflytande ska stöttas och förstärkas.

Individanpassning och flexibilitet är extra viktigt för elever med särskilda behov och för dem har skolan ett speciellt ansvar. Alternativa verktyg i lärandet som till exempel talsyntes, stavningskontroll, anteckningshjälpmedel innebär en god möjlighet för skolan att erbjuda elever olika vägar att nå målen för sin utbildning.

Vi vill fortsätta att förstärka elevers och lärares tillgång till IT som lärande verktyg. För oss socialdemokrater är det är en självklarhet att varje lärare och elev ska ha tillgång till en egen dator i sitt arbete. Vi ser detta som en möjlighet att förbättra resultaten, utveckla arbetsformer och pedagogiska metoder, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger, öka elevernas delaktighet och inflytande och som ett sätt att kunna behålla de små skolorna i ytterområdena.

Skolbarnomsorgen efter skoldagens slut behöver stärkas så att alla barn kan få läxläsningshjälp och stimulans genom skapande lek.

Föräldraskap


Ett tryggt föräldraskap ger förutsättningar för livet. För oss är det självklart att familjer kan se olika ut. Föräldraskapet är en viktig och ansvarsfull roll. Vi vet att många känner sig osäkra i sitt föräldraskap och har svårt att stå emot det tryck som finns på barn och ungdomar. Vi vill därför satsa på en utbyggd föräldrautbildning och riktade förebyggande insatser under förskoleåldern.

Socialt arbete ska i första hand ske genom förebyggande insatser, framför allt när det gäller våra barn och ungdomar. Vi ska bli bättre på att tidigt upptäcka de barn som behöver stöd och då sätta in resurser. När problem uppstår ska de så långt som möjligt lösas inom det befintliga sociala nätverket.
 
Vi socialdemokrater vill satsa på förskolan och en utbyggd föräldraförsäkring och därför säger vi nej till vårdnadsbidrag.

Boende


Sandviken ska vara en kommun som människor vill flytta till. Vi ska fortsätta arbeta för att människor vill bo kvar i Sandviken, även om man jobbar eller studerar på annan ort.
 
Vi ska arbeta för att bostadsområden i Sandviken utformas för att passa olika hushåll, olika åldrar och fysiska förutsättningar, och att detta planeras tillsammans med övrig samhällsservice.  Det ska finnas många olika alternativ för boende i Sandviken, hyresrätter, egnahem, bostadsrätter, radhus. Ett bra boende till en rimlig kostnad är en rättvise- och solidaritetsfråga. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka förvaltning, service och miljö i sitt bostadsområde.
För föräldrar är närheten till skola en viktig faktor i valet av bostadsort. Skolan har därmed också en viktig funktion för bygdens överlevnad. Små barn ska ha nära till sin skola och därför vill vi behålla de mindre skolorna i ytterområdena.

Kollektivtrafik


Arbetspendlingen kommer att öka, människor är mer villiga att bo på ett ställe och arbeta på ett annat, det gör att vi ska satsa på kollektivtrafiken. För att ge människor möjlighet att bo i vår kommun, men studera eller arbeta i andra kommuner ska vi, i samverkan med andra, hela tiden utveckla och förenkla möjligheterna att pendla. Vi socialdemokrater vill ha en gemensamt finansierad kollektivtrafik.

Kultur och fritid


Det är i unga år vi skapar de livsmönster, vanor och intressen som lägger grunden till det vi sedan har med oss in i vuxenlivet. Socialdemokraterna vill särskilt värna om alla barns möjligheter att, på lika villkor, ta del av och själva delta i ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter som dans, konst, litteratur, musik, teater, lek, idrott, friluftsliv mm. En mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar i allra högsta grad till god livskvalitet och god hälsa.

Inget barn ska stängas ute på grund av höga avgifter eller bristande tillgänglighet. Vi vill prioritera anläggningar och föreningsbidrag som har särskild betydelse för barn- och ungdomsverksamhet.

Vi socialdemokrater kommer att medverka till att Folkets Hus som kulturhus ska förstärkas. Där ska lokaler för kulturskolan, estetämnen för gymnasieeleverna, ungdomsgården, biblioteket och konsthallen skapa mötesplatser där kreativiteten spirar. Vi vill också genom detta skapa ett mera livfullt centrum där barn, ungdomar och vuxna kan mötas.

Skolan och förskolan har en viktig roll inom både kultur och fritidsområdet eftersom den möter alla barn. Barn ska få pröva och utveckla alla uttrycksformer och ha möjlighet att utforska, gestalta och tillägna sig olika kunskaper. Skolan ska också ge alla elever tillfälle att pröva olika fysiska aktiviteter och få kunskap om kost och motion för att uppnå en hälsosam livsstil.

Under mandatperioden vill vi:

• att genomsnittet på gruppstorlekar i förskolan inte ska överstiga 15 barn i småbarnsgrupper och 20 barn i syskongrupper

• att förskolans öppettider i så stor utsträckning som möjligt anpassas till föräldrarnas behov och därmed också ger möjlighet till barnomsorg när det behövs – oavsett när på dygnet det är

• att alla elever som lämnar grundskolan som minst ska ha godkända kunskaper i de ämnen som ger behörighet till gymnasiets nationella program

• att eleverna ska vara delaktiga i utformandet av sin skoltid och de formella formerna för elevinflytande ska stöttas och förstärkas

• att varje lärare och elev ska ha tillgång till en egen dator i sitt arbete

• stärka skolbarnomsorgen efter skoldagens slut så att alla barn kan få läxläsningshjälp och stimulans genom skapande lek

• satsa på en utbyggd föräldrautbildning och riktade förebyggande insatser under förskoleåldern

• bli bättre på att tidigt upptäcka de barn som behöver stöd och då sätta in resurser.

• behålla de mindre skolorna i ytterområdena

Foto: healingdream / FreeDigitalPhotos.net

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-21 23:38