Till dig som är ung

"Att vara ung på tröskeln till vuxenlivet är hisnande; vad ska jag göra med mitt liv? Vilken utbildning, vilket jobb? Det är också alldeles underbart; den första förälskelsen, nyfikenheten på livet, alla vägar som ligger öppna.

De allra flesta unga är trygga och känner tillförsikt. De lever med fungerande relationer och nätverk både i verkligheten och på nätet och får stimulans i skolan för att utveckla sitt tänkande, inspireras av kompisar, kultur, idrott och politik. Drömmen är att plugga, resa, jobba eller starta företag.”
                     Ur socialdemokraternas riktlinjer antagna på partikongressen 2009

_____________________________________________________ 

Utbildning


Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Fokus ska ligga på lärande och kunskap, och den sociala kompetensen i form av samarbetsförmåga och demokratiska grundvärderingar ska främjas under skoltiden.

Drygt nio av tio elever väljer gymnasieutbildning efter intresse, i andra hand väljer man utifrån ett framtida yrke. Att få läsa det program eller den inriktning man är intresserad av har stor betydelse för unga människors lust och motivation att läsa vidare, men i skolans ansvar ligger också att utbildningen är i samklang med samhällets utveckling.
 
I Sandviken ska vi ha en gymnasieskola med ett brett utbud och vår målsättning är att alla elever ska få sitt förstahandsval till gymnasiet tillgodosett.

Vi vill ha en skola för alla, där man i alla lägen ska mötas med respekt oavsett varifrån man kommer och inställningen ska vara att olikheter berikar. En likvärdig skola som fortsätter utveckla mer flexibla studieformer för att möta varje elevs individuella behov, skilda lärstilar och förutsättningar för lärande.

Individanpassning och flexibilitet är extra viktigt för elever med särskilda behov och för dem har skolan ett speciellt ansvar.

Alla elever ska ges goda möjligheter att under sin skoltid utvecklas till aktiva individer som själva, och tillsammans med andra, kan fungera i och utveckla ett samhälle i ständig förändring. Eleverna ska vara ha ett faktiskt inflytande över sitt lärande och de formella formerna för elevinflytande ska stöttas och förstärkas. Vi tycker också att eleverna ska vara delaktiga vid anställning av personal i skolan.

Vi vill fortsätta att förstärka elevers och lärares tillgång till IT som lärande verktyg. För oss är det är en självklarhet att varje lärare och elev ska ha tillgång till en egen dator i sitt arbete. Vi ser detta som en möjlighet att förbättra måluppfyllelse och resultat, utveckla arbetsformer och pedagogiska metoder, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger och öka elevernas delaktighet och inflytande.

Vi anser att både kultur och idrott ska vara naturliga inslag i skolans verksamhet.

Biblioteken spelar en alltmer central roll för kunskaps- och informationsinhämtning. Allt fler studerande söker sig till de lokala folkbiblioteken. Det är studerande på alla nivåer i formella studier och informella studier. Vi vill därför betona vikten av att värna både skolbiblioteken och Folkbiblioteket med sina filialer
 
Inte alla ungdomar har en så framgångsrik gymnasietid som de önskar och det kan finnas många skäl till det. Socialdemokraterna anser att det ska vara en rättighet att kunna få fler chanser i livet. Vi lägger därför stor vikt vid att ha en vuxenutbildning med hög kvalitet och stor flexibilitet som möter unga människor på deras villkor. Vi ska också kunna erbjuda eftergymnasial utbildning i kommunen. Det ska finnas bra studievägledare som hjälper ungdomar hitta rätt vägar att nå sina mål, oavsett om det handlar om utbildning eller arbete. 

Arbete


”I de flesta fall lämnar ungdomarna skolan med en stark känsla av frihet och förhoppningar inför framtiden – och fulla av energi. Deras drömmar, initiativkraft, kreativitet och idéer kommer att bära långt i strävan att bygga ett eget vuxenliv. Och när de utbildar sig, får jobb eller startar företag så medverkar de till vår gemensamma utveckling.”
Ur socialdemokraternas riktlinjer antagen på partikongressen 2009
 
Vår grundsyn bygger på att alla människor gör så gott de kan i varje enskild situation. Alla ska ha rätt till arbete så att man kan försörja sig själv och vi är också övertygade om att alla vill ha ett arbete.

Det är oerhört nedvärderande att påstå att "människan är av naturen lat”. Detta är en myt som skapats av människor som har en helt annan människosyn än vad vi socialdemokrater står för. Denna myt ska i alla lägen bekämpas för det är samma krafter som påstår att människor väljer arbetslöshet, fuskar eller är opålitliga över huvud taget.
 
Ungdomsarbetslösheten är ett gissel då den i många fall hindrar ungdomar att skaffa sig ett eget boende, en egen ekonomi, ja, de får helt enkelt inte en chans att leva ett eget självständigt liv. Många av verktygen för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden styrs av nationella beslut. Det är därför synnerligen viktigt att landet får en regering som ger kommunerna bra förutsättningar för att kunna stötta ungdomar med olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

Vår uppfattning är att det är viktigt att få möjlighet att etablera kontakter med arbetslivet tidigt, detta kan bland annat göras genom att erbjuda ungdomar feriepraktik. Vi vill även arbeta för att flera praktikplatser inrättas både inom kommunen och i privata företag. Vi anser också att ungdomar ska få insats från första dagen – snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete.
 
Ett förbättrat samarbete mellan Socialtjänst, Arbetsmarknadsavdelning och Arbetsförmedlingen är viktigt för att undvika behovet av försörjningsstöd.
 
Vi vill också ha en kollektivtrafik som underlättar både arbets- och studiependling. I det sammanhanget ska hänsyn tas till att många har arbetstider både på kvällar och helger.

Boende


Utbildning, arbete och bostad hör ihop. Alla kan vi säkert minnas lyckan att få den första egna bostaden, en egen dörr att stänga och friheten att få bestämma helt själv hur man vill ha det. Den känslan vill självfallet dagens unga också få uppleva.
 
Vi måste skapa möjligheten att flytta hemifrån genom att se till att det finns små lägenheter med överkomlig hyra. Ungdomar måste också få rätt att teckna hyreskontrakt trots att de inte har en tillsvidareanställning.

I Sandviken har vi en hel del unga gymnasiestuderande från andra kommuner. Det är inte alltid lätt att vara bara 16 år och få det fulla ansvar det innebär att bo själv. Vi vill öka kvaliteten på elevboendet bl a genom ett utökat vuxenstöd. Vi anser också att en bostadsförmedling ska återinföras i kommunen där de flesta, såväl allmännyttiga som privata, lägenheter förmedlas. Förmedlingen ska också kunna förmedla andrahandskontrakt.

Fritid


Vi vill att unga människor ska ha rätt till en meningsfull fritid med ett utbud som passar olika intresseinriktningar. Föreningslivet och studieförbunden fyller en viktig funktion och ska stöttas av kommunen. Utbudet ska ha en bredd både inom idrotten och inom kulturen

Idag finns det många arenor att utöva idrott på och vi anser det viktigt att alla idrotter betraktas jämlika när det gäller stödet från kommunen. Barn och ungdom ska i alla lägen komma i första hand när det gäller bokning av tider på de respektive anläggningarna.
 
”Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi  socialdemokrater tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande kulturliv och många människors delaktighet.”
Socialdemokraternas kulturrådslag rapport, 2009
 
Det är i unga år livsmönster och vanor skapas, som man sedan har med sig in i vuxenlivet. Vi vill därför särskilt värna om alla barn och ungas rätt till kultur på lika villkor. För att ta tillvara och utveckla den kreativitet som unga har behövs mötesplatser, utformade efter tidens behov, där de själva kan utveckla sitt skapande.
 
Vi socialdemokrater kommer att medverka till att Folkets Hus som kulturhus ska förstärkas. Där ska lokaler för kulturskolan, estetämnen för gymnasieeleverna, ungdomsgården, biblioteket och konsthallen skapa mötesplatser där kreativiteten spirar. Vi vill också genom detta skapa ett mera livfullt centrum där ungdomar kan mötas.
 
Vi tror att människor utvecklas genom kultursatsningar och vi vill stimulera alla från förskolan till vuxenutbildningen att ta del av och vara aktiva i kommunens kulturutbud. Vi vill skapa goda förutsättningar för ungdomar att både utöva och ta del av olika musikinriktningar. Vi vill också medverka till att författarutbildningar och skrivarläger kommer till stånd i kommunen både bland barn och vuxna, med hjälp av våra egna professionella författare.

Under mandatperioden vill vi:


• ha en gymnasieskola med ett brett utbud och målsättningen att alla elever ska få sitt förstahandsval till gymnasiet tillgodosett

• att både kultur och idrott ska vara naturliga inslag i skolans verksamhet

• att alla gymnasielever ska ha var sin dator som ett nödvändigt arbetsredskap

• att eleverna ska vara delaktiga vid anställning av personal i skolan

• öka kvaliteten på elevboendet genom att det finns vuxenstöd kontinuerligt

• att flera praktikplatser inrättas både inom kommunen och i privata företag

• öka möjligheten att flytta hemifrån genom att verka för att det finns små lägenheter med överkomlig hyra

• arbeta för att ungdomar ska få rätt att teckna hyreskontrakt trots att de inte har en tillsvidareanställning

• medverka till att ett kulturhus skapas i Folkets Hus

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-21 23:41