Förslag från styrelsen till årsmötet

I en arbetarekommun finns enligt partistadgarna fyra valberedningsfunktioner:

  • att förbereda de partiinterna valärenden som behandlas av årsmötet
  • att förbereda fastställande av valsedel till kommun, landsting, samt riksdagsval
  • att förbereda förslag på kandidater till val som förrättas av kommunfullmäktige samma år som allmänna val ägt rum
  • att förbereda fastställandet av valsedel till kyrkofullmäktigeval

 

Enligt grundstadgar för arbetarekommunen väljer årsmötet ”till nästkommande årsmöte en valberedning”. Enligt regler för upprättande av valsedlar i allmänna val mm utser arbetarekommunens årsmöte ”året före det år kommunval äger rum” en valberedning som förbereder fastställande av valsedlar. Dessutom utser arbetarekommunens årsmöte enligt dessa regler en valberedning som förbereder kandidatnomineringar till övriga uppdrag.

Under senare år har valberedningens funktion i arbetarekommunen utvecklats. Det har bland annat handlat om valberedningens sammansättning, kompetens och integritet. Samtidigt med detta har valberedningens strategiska funktion och ansvar utökats.

Valberedningen betraktas nu, tydligt uttalat, som en strategisk resurs i partiarbetet. Synsättet innebär att valberedningen även har del i ansvaret att följa upp utvecklingen av det politiska ledarskapet, samt säkerställa en långsiktighet i beredskapen för nya förtroendevalda.

Arbetarekommunen i Sandviken har hittills valt att utse en särskild valberedning för partiinterna valärenden och en annan valberedning för alla offentliga uppdrag.
Under senare år har det funnits tankar om att utveckla valberedningens funktion och arbete liknande det som skett i samtliga partidistrikt och många arbetarkommuner. Förslaget är att endast välja en valberedning för alla fyra funktioner för att underlätta valberedningens arbete och helhetssyn på våra samtliga val.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att:

  • Valberedningens ledamöter föreslås av arbetarekommunens styrelse
  • Valberedningen har en 2-årig mandatperiod, hälften väljs vid varje tillfälle
  • Valberedningens ordförande nomineras och väljs i särskild ordning
  • Valberedningen består av ordförande + sju ledamöter.
  • I valberedningen skall en representant från arbetarekommunens styrelse samt en representant från arbetarekommunens fackliga utskott ingå.
  • Valberedningens ledamöter ska vara aktiva i partiarbetet, bl a för att kunna skaffa sig en uppfattning om nominerade kandidaters lämplighet

Styrelsen ska sträva efter att valberedningen speglar medlemmarnas mångfald vad gäller, kön, ålder, geografisk spridning och etnisk bakgrund.

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-15 15:34