Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

BUN sammanträdet 25 augusti 2011

 

Höstens första möte i BUN inleddes med att förvaltningschefen informerade om årets skolstart som har varit mycket bra, att de två nya avdelningarna på Korpens förskola är klara och att en avdelning startar nu i dagarna  och den andra i månadsskiftet september – oktober. Trots detta är det fortfarande en liten kö  till våra förskolor. Det är glädjande att notera att hela sju barn som vill ha barnomsorg är nyinflyttade till kommunen.

 

BUN har fått ett budgettillskott 2012 på 5 Mkr. 3,7 Mkr går till de två nya avdelningarna på Korpen och till ökade kostnader för Särgymnasiet. Kvar finns 1,3 Mkr att fördela till resterande behov på 4,4 Mkr. Nämnden beslutar att prioritera Svenska som andra språk och modersmål, ökad satsning på kompetensutveckling av lärarpersonal samt en utökad IT-satsning.

 

Nämnden beslutar att utse kontaktpolitiker till varje grundskola. S får Tjärnö och Rossö skolor och Pia som ordf. ambulerar mellan skolorna.

 

Strömstad kommun deltar i EU-projektet – Lärande i arbetslivet inom Fyrbodal.

Projektet syftar till arbetsplatsutveckling och arbetsplatslärande som skapar ökad hälsa och större välbefinnande för medarbetare och chefer, något som leder till förbättrad kvalitet och högre effektivitet i verksamheten vid kommunala förvaltningar. Projektet har fått ca 14 Mkr och i Strömstad har BUN visat intresse, i andra kommuner har samtliga förvaltningar anmält intresse.

 

Grundskolan och Förskolan har fått en ny ledningsorganisation fr.o.m augusti och en orsak till detta är att anpassa skolstukturen till den nya lagstiftningen inom skolan.

 

Nämnden fick information om de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen och hur förvaltningen handskas med anmälningarna. Svar skall vara inne hos skolinspektionen i början av september.

 

__________________________

 

Rapport från sammanträdet 19 maj 2011

 

Förvaltningschefen informerar om att en översyn av organisationen är på gång. Skapande skola har fått trehundratusen kronor från Kulturrådet för att stärka arbetet med kultur i skolan.

Lärarlyftet har beviljat 15 platser, urval har gjorts från förvaltningen om vilket som gagnar verksamheten bäst. Förskolelyftet har fått 4 platser beviljade.

Skolinspektionen avser göra riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) .

Skolinspektionen ska även göra en kvalitetsgranskning av undervisningen i No i grundskolans årskurs 1-3 på Mellegårdens skola under hösten 2011.

Beslut har kommit från Skolinspektionen gällande uppföljning av rätten till särskilt stöd för grundskoleelev vid Strömstiernaskolan där Strömstads kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder och ärendet kan därmed avslutas.

 

BUN fick i november 2010 en presentation av grundskolans studie- och yrkesvägledare Ola Steen om möjliga utvecklingsområden inom studie- och yrkesvägledningen. Nämnden ansåg att det var angeläget att skolan lägger kraft på att stärka studie- och yrkesvägledningen med tanke på stora förändringar för eleverna med den nya gymnasiereformen GY 11.

 

I dagens uppföljning redogjorde Ola Steen för de förändringar som gjorts sedan förra mötet. I huvudsak handlar det om att få in arbetet tidigare, därför möter han nu föräldrar till åk 6 för att redan där trycka på vikten av att vara väl förberedd inför valet till gymnasiet. Skolan har också precis börjat introducera studie- och yrkesvägledning på Facebook, ett forum där de flesta elever finns. Samarbete med arbetslagen är också mycket viktig med tanke på att alla lärare ska få in studie- och yrkesvägledning i sin undervisning. I ämnet ”livskunskap” är Ola själv med och informerar eleverna.

 

Controller Kent Hansson redovisar det ekonomiska utfallet per 30 april 2011. Årsprognosen uppgår till -0,8 Mkr jämfört med budget. Underskottet är att hänföra till driften av de nya förskoleavdelningarna som planeras att starta under hösten 2011. Totalt planeras två nya avdelningar i nya lokaler i anslutning till Korpens förskola och de är inte inräknade i 2011-års budget. Från och med april har ansvaret för socialtjänst för barn och unga flyttats från BUN till Omsorgsnämnden.

 

Utvecklingsledare Nicklas Faritzon presenterar kvalitetsredovisning från verksamheterna för 2010. Kvalitetsredovisningen bygger på respektive verksamhets kvalitetsarbete som var aktuell under 2010. Utifrån den mycket goda redogörelsen fick nämnden en bra grund att arbeta vidare med kvalitetsuppföljning kopplat till de nya regelverk som gäller från 1 juli.

 

Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglementet för BUN. Föreligger förslag till reviderat reglemente för BUN att gälla från och med 2011-01-07. Nämndens ordförande lägger fram förslag på remissvar i separat skrivelse som nämnden tar som sin.

 

Barn-och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente, med undantag från nedanstående två punkter.

 

Punkt 1

• Under "ansvarsområde":

" Även folkbiblioteks-,måltids-och städverksamhet ingår i nämndens verksamhetsområde

samt kultur för barn och ungdom."

I dag har Kommunstyrelsen ansvar för kulturen i kommunen.

BUN ansvarar för kommunala musikskolan och kultur som bedrivs inom ramen för den.

Alltså, kultur som bedrivs i skolan och av skolan är vårt ansvar.

Barn och ungdomskultur, i det något större perspektivet ligger i Strömstads Kommun organiserat under kommunstyrelsen och dess kulturutskott.

Detta förslag innebär att den organisationen delas upp i två, med allt vad det innebär.

Rent principiellt anser vi också att förändringar som rör olika ansvarsområden bör diskuteras mellan de som berörs, innan det läggs fram som förslag till beslut.

 

Punkt 2

Under "Gemensamma reglementsbestämmelser"

"Bestämmelserna omfattar bland annat följande områden"

• Arbetsmiljöansvar

Det kanske är rimligt att vi ändrar organisationen och flyttar ut arbetsmiljöansvaret på nämnderna, men det kan inte göras utan en noggrann genomgång och ev. Utbildning gällande vad detta innebär. Vi är en nämnd med mycket verksamhet och också många personer anställda. Arbetsmiljön är ett stort och viktigt ansvar som vi i dagsläget inte bara kan ta rätt av. Det kräver en genomgripande konsekvensanalys.

Återigen, rent principiellt anser vi också att förändringar som rör olika ansvarsområden bör diskuteras mellan de som berörs, innan det läggs fram som förslag till beslut.

 

Folkhälsorådets ordförande Birgitta Laugmo informerar utifrån Folkhälsorådets protokoll att inga medel beviljats till skolavslutningen i år.

Nämnden diskuterade om det inte borde vara så att de som begär pengar inom BUN´s ansvarsområde, alltid skulle gå via nämnden för någon typ av prioritering av ansökningar.

Folkhälsorådets ordförande skulle ta med sig frågan vidare.

 

Strömstad gymnasium planerar att starta en ny lokal kurs, Genusvetenskap inför läsåret 2011-2012 dels utifrån att 15 elever visat intresse att läsa kursen och dels att verksamheten har en utbildad genuspedagog anställd.

 

__________________________

 

Rapport från sammanträdet 28 april 2011

 

Utvecklingsledare Nicklas Faritzon ger en presentation av skolans nya reformer i grundskolan. Från och med 1 juli 2011 gäller ny skollag, ny skolförordning och gymnasieförordning, nya samlade läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, nytt betygssystem och lärarlegitimation

Det är framför allt tre förändringar som påverkar verksamhetens förutsättningar och organisation:

- Nya behörighetskrav och legitimation för lärare

- Betyg från och med år 6

- Ny samlad läroplan

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över verksamheten när det gäller ledning, pedagogiskt innehåll, upptagningsområden, administrativt stöd och lokaler för att kunna möta de nya kraven i de nationella styrdokumenten.

Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att i september komma med förslag på

organisationsförändringar som ger en väl fungerande organisation utifrån de nya krav som gäller från och med 1 juli 2011.

 

Bibliotekets personal presenterar bibliotekets organisation och verksamhet. Noteras kan att de två skolbiblioteken på Strömstiernaskolan och Gymnasiet sköts av vårt huvudbibliotek.

 

Kostchefen Agneta Kullberg presenterar måltidsverksamheten. Hon redogör också för den nya upphandling av Livsmedel som pågår, i denna presentation var även kommunens upphandlare Staffan Buhre med.

 

Kommunala Musikskolan presenteras av Bjarne Schützer. Musikskolan spänner över ett brett område såsom barn- och ungdomskultur, musik, dans och teater. Idag är cirka 240 elever inskrivna på musikskolan. Dans har blivit mycket populärt under senare år och där finns idag 220 elever. Många olika aktiviteter ges under läsåret såsom Dansens dag, festivalvecka,

teaterföreställningar mm.

 

Alla nämnder har inför budget 2012 av budgetberedningen fått ett effektiviserings krav på 1% av nämndernas budgetar. För BUN innebär detta ett effektiviserings krav på 3 miljoner kronor.

Förvaltningen ser möjligheter att genomföra effektiviseringar inom personalkostnaderna motsvarande 2,5 Mkr. Främst innebär det att minska kostnaderna för timlöneanställda och att minimera övertidskostnaderna. Inom blocket övriga kostnader ser förvaltningen möjligheter att genom effektivare inköp kunna minska kostnaderna med 0,5Mkr.

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

 

BUN har valt mål som utgår från skolplanens intentioner där de prioriterade områdena är demokrati, kunskapsutveckling, trygghet samt skolan i samhället. Att ge ungdomar möjlighet till en stimulerande och kreativ fritid med Kanal Ung som mötesarena är också prioriterat.

Barn- och utbildningsnämndens ambition och inriktning är att skapa en skola där barn och ungdomar har lust att lära och förutom att utveckla goda kunskaper även utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga att skapa framtidstro.

För att ge den nya nämnden förutsättningar att sätta sig in i Mål- och budgetarbetet behöver frågan diskuteras ytterligare kring den lokala skolplanen och de nationella styrdokumenten.

 

Detaljplan för del av Hjältsgård 6:139 med flera är upprättad. Planområdet är beläget i Skee centrum. Syftet med planprogrammet är att tillskapa nya bostäder och samtidigt se över funktionerna inom och i anslutning till skolområdet. BUN ser vikten av trygga skolvägar och att trottoarer anläggs i området. Att tomten på område 1 på detaljplanen som ligger på samma sida som skolan bevaras för eventuella framtida skolutveckling och för en fortsatt sammanhållen skola

 

IT-samordnare Göran Boman presenterar förslag till IT-strategi för BUNs verksamheter. Nämnden beslutar att fatta beslut på majmötet.

 

BUNs representant i Yrkesrådet för gymnasial byggutbildning Solgerd Schwartz rapporterar från senaste mötet. Information gavs om olika byggprojekt som är aktuella. Miljöfrågor lyftes från Byggföretagen. Den gymnasiala byggutbildningen är populär och inför hösten 2011 har 13 sökt programmet i första hand

 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun från och med läsåret 2012-2013.

BUNs förvaltningen bedömer i en tjänsteskrivelse att ytterligare en etablering av en gymnasieskola inom Fyrbodal med aktuella program, ökar konkurrensen om befintligt elevunderlag.

Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande att avslå ansökan.

 

 

------------------------------------------------

 

Rapport från sammanträdet 2011-01-20


Mandatperiodens första sammanträde inleddes med en hel del information om hur BUN är organiserat samt genomgång av vad som styr vår verksamhet som t.ex. reglementet och det ansvar som är delegerat till förvaltningenen. Kommunens övergripande utbildningsplan presenteras och alla ledamöter är välkomna på dessa utbildningar. Förvaltningen kommer att vid kommande sammanträden informera/utbilda nämndens ledamöter när det gäller bland annat organisationen och samtliga chefer kommer och föredrar sin verksamhet.

 

Af Affärseffekt Framtids-skola AB som ansökt om att få starta en gymnasiefriskola i Strömstad har fått avslag från Skolinspektionen på sin ansökan.

 

Svar från Skolinspektionen när det gäller inspektion av läromedel i kemi på Valemyrsskolan har kommit och Skolinspektionen är nöjd med de förändringar skolan vidtagit.

 

Situationen inom barnomsorgen diskuteras igen. En ny avdelning har startat nu i januari och detta till trots är läget prekärt. Nu i januari har alla som stått 4 månader i kö fått plats. Men i april kommer vi inte att klara att tillgodose behovet av barnomsorg.

Nämnden beslutar att ordna en tillfällig avdelning så fort som möjligt och att ge Strömstadslokaler i uppgift att leverera en paviljong redan till hösten. Då nämnden inte har pengar till detta lyfts ärendet till kommunstyrelsen.

 

Nämnden hade att yttra sig över Stadsmiljöplanen och här fanns inga synpunkter.

 

Som nämndens representant i branschrådet för gymnasiets byggprogram väljs Solgerd Schwartz.

 

Till Folkhälsorådet väljs Birgitta Laugmo som ordinarie ledamot och som ersättare väljs Bertil Olin.

 

Som ersättare i Norra Bohusläns Biblioteksförbund väljs Solgerd Schwartz

 

-----------------------------------------------

Rapport från sammanträdet 2010-12-02

Barnomsorgen diskuteras återigen. Efterfrågan på platser är fortfarande stor och trots att det startas en ny avdelning i januari kommer trycket att fortsatt vara stort.

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över vilka alternativ det finns för att öka antalet platser, dvs starta ytterligare avdelningar, på både kort och lång sikt och återkomma på januarimötet.

 

Socialstyrelsen har tidigare riktat kritik mot socialtjänsten. Nämnden antar nu ett Ledningssystem för kvalitet i verksamhet, med övergripande mål och grundläggande värderingar, för socialtjänst barn och unga i Strömstad.

 

BUN begärde för ett år sedan hos KSAU att utreda effekterna av en åldersindelad socialtjänst.

Kommunchefen har gett förvaltningscheferna i BUN och ON  i uppdrag att utreda detta.

Deras svar är nu klart och nu skall BUN, On och KS yttra sig över detta innan fullmäktige fattar beslut i frågan.

BUN beslutar att ställa sig bakom förvaltningschefernas förslag att flytta socialtjänsten barn och unga från BUN till ON.

 

Gymnasiet diskuteras och nämnden konstaterar att det finns ett härligt ”go” hos gymnasiet nu. Men samtidigt ser nämnden stora utmaningar inför nästa läsår då den nya gymnasieskolan skall startas upp. Gymnasiechefen vill erbjuda våra elever ett så brett utbud som möjligt och se hur sökbilden är innan beslut fattas om vilka program som eventuellt inte skall startas tas.

Nämnden ställer sig bakom gymnasiechefens önskemål.

 

Förvaltningens controller redogör för det ekonomiska utfallet t.o.m. november månad.

Nämnden konstaterar med tillfredsställelse att det prognostiserade underskottet på ca 2,6 milj nu är nere i ca 1,5 milj.

 

Nämnden har att yttra sig över detaljplan för Kaveldunet, Tången.

Nämndens yttrande gäller framför allt att hänsyn skall tas till att anordna säkra skolvägar när det gäller förskolan och gymnasiet.

 

Nämnden skulle också yttra sig över stadsmiljöplanen.

Här beslutar nämnden att dröja med sitt yttrande till januarimötet.

 

Dan Wikenstedt som är nämndens representant i yrkesrådet för gymnasiets byggprogram lämnar en redogörelse för en mycket bra verksamhet. Vi har idag 16 elever på byggprogrammet samt 4 elever på byggvux. Branschrådet fungerar mycket bra.

_____________________________

Rapport från sammanträdet 4 november 2010

 

Gymnasiet har fått ett negativt besked från Skolverket när det gäller riksintag på Sjöbefälsutbildningen. Gymnasiechefen Johan Flodin kommer på nästa nämndsammanträde att redogöra för vilka konsekvenserna blir.

Barnomsorgen diskuteras då efterfrågan på platser ökat under hösten.
För att lösa den akuta situationen öppnas en ny avdelning i januari 2011 och nämnden ser att det kan behövas öppna ytterligare avdelningar till hösten 2011.

BUN hanterar 6 olika fonder där fem av dem är små och en är en sammanslagning av flera gamla fonder. I år har det bara kommit in en ansökan, som dessutom inte uppfyller de bestämmelser som gäller för fonderna. Frågan är hur intresset och kunskapen om fonderna skall ökas. Nämnden beslutar att hos Länsstyrelsen begära en permutation, sammanslagning, av de fem små fonderna.

Grundskolans studie- och yrkesvägledare Ola Steen presenterar verksamheten och möjliga utvecklingsområden inom studie- och yrkesvägledning. Mål är att öka kunskapen och göra eleverna mer medvetna om sina studie- och yrkesval som på sikt kan minska avhopp och byten av gymnasieprogram. Detta kan göras med bland annat mer studie- och yrkesvägledning i undervisningen samt att redan i årskurs sex bjuda in elever och föräldrar att ta del av informationen kring yrkesvägledning. Vägledningen får större betydelse genom samtal och möten.

På grund av de, för eleverna stora förändringar med den nya gymnasiereformen ser nämnden det mycket angeläget att skolan lägger kraft på att stärka studie- och yrkesvägledningen

BUN visar ett underskott jämfört med budget på 420 tkr efter oktober månad. De flesta verksamheter visar ett positivt resultat och underskotten återfinns inom Resurscentrums och Gymnasiets verksamheter. Detta är ingen överraskning då prognoserna pekat på underskott för dessa verksamheter under nästan hela året.

Det positiva är att kostnaderna minskar på flera delar av Resurscentrums verksamhet vilket innebär att underskottet sannolikt kommer att bli mindre än vad som tidigare prognostiserats.

I övrigt stämmer delårsbokslutets prognos ganska bra för övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
De budgetansvariga inom förvaltningen är oerhört kostnadsmedvetna och arbetar aktivt för att begränsa kostadsutvecklingen


Sidan uppdaterades senast: 2010-11-15 17:29