Miljö- och byggnämnden (MBN)

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2012-07-05

 

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

 

Bengt Bivrin lämnade en kort rapport från Folkhälsorådet.

 

Controller Josefin Törnkvist redovisade Ekonomiskt utfall till och med juni 2012.

 

Maria Bylund informerade om senaste nytt från miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

På Erlandseröd 1:10 lämnades strandskyddsdispens för uppförandet av byggnad.

Strandskyddsdispens beviljades även för Optokabel som installeras i befintlig luftledning Fjällskivlingen  1 m fl.

MBN hade inga nya synpunker rörande planerad etablering av vindkraftspark på Femstenaberg (Rabbalshede Kraft).

 

Helena Östling informerade om senaste nytt på plan- och kartavdelningen. Helena informerade därefter nämnden om detaljplanearbetet för Del av Strömstad 3:13 m fl (Canningområdet).

Planbesked lämnades på Medby 1:36, Nordby 2:80 m fl (Nordby köpcentrum).

 

Anna Wallblom informerade om hur man kan arbeta med uppföljning och kontroll av betydande miljöpåverkan i detaljplaner.

 

Angela Svensson lämnade kort rapport från byggavdelningen och presenterade Evelina Björk, ny bygglovshanterare.

 

Ansökan om förhandsbesked för bostadshus på Långegärde 1:15 och Medby 1:12 återremitterades för fortsatt handläggning. Detsamma skedde rörande önskemål om att bygga garage på ett antal platser inom staden Strömstad 4:16 (centrum).

 

På Kebal 2:68 avslogs ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

På fastigheten Öddö 1:66 avslog nämnden ansökan om bygglov för nätstation.

På Bränneriängen 2 avslogs bygglov för två st digitala skyltar.

 

Bygglov lämnades för informationsskyltning på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Strömstad.

På Strömstad 4:6 beslutades om förhandsbesked för tillbyggnad av lokal.

På Strömstad 4:27 (Stationshuset) beviljades tillfälligt bygglov för skyltar.

 

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande i överklagat ärende rörande bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/garage på Stare 1:98.

Nämnden antog förvaltningens förslag och beslutade yttra sig negativt i fråga rörande begäran om samråd ang fastighetsreglering på Sardinen 1, Strömstad 4:16, Strömstad 4:17.

 

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att utreda vad som gäller för etablerad verksamhet i krokstrands Hamn.

 

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

 

-------------------

 

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2012-06-08

 

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

 

Controller Josefin Törnkvist redovisade Ekonomiskt utfall till och med maj 2012. Nämnden beslutade godkänna delårsbokslut per den 30 april 2012.

 

Maria Bylund informerade om senaste nytt från miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

 

Marit Hedlund redovisade förslag till prioritering av naturvårdsarbetet för 2012 och framåt. Nämnden ställde sig bakom förslaget.

 

Karin Alexandersson informerade kring arbetet med förorenade områden i Strömstads kommun

 

Nämnden avslog  ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av dagvattendammNordby 1:45.

 

Helena Östling lämnade kort rapport från plan- och kartavdelningen.

Positivt planbesked lämnades för Del av Medby 1:27 m.fl, Skogar 1:71 m.fl. samt

Pilen 4 m.fl. Negativt planbesked meddelades för Nord-Koster 1:66 m.fl.

Helena Östling redogjorde för läget rörande pågående planarbete. Planprioriteringen diskuterades och nämnden beslutade prioritera upp Pilen 4.

 

Angela Svensson lämnade kort rapport från byggavdelningen.

 

Dan Cardesjö föredrog tre byggärenden. Bygglov lämnades för nybyggnad av sjöbodar på Kyrkosund 1:70, för fasadändring (byte av fönster till glasat dörrvikparti) på Makrillen 2 (Skagerack). Bygglov meddelades även för skyltar på torget i anslutning till ny tilläggsplats för skärgårdsbåtar (Strömstad 4:16) .

 

Efter föredragning av Lennart Persson beslutade nämnden att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Knarrevik 1:9.

 

Nämnden beslutade efter det att Peter Buse redovisat förslag till fasadändringar (ändring av lov MBNAU 2011-03-24 § 11 avseende nybyggnad av hall för båtförvaring) och bygganmälan för nybyggnad av hallbyggnad för båtförvaring på Erlandseröd 1:20 att bifalla ansökan. Tidigare beslutat byggstopp hävdes.

 

På Kungbäck 1:160 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

 

På Strömstad 5:27 avslog nämnden ansökan om bygglov för antennbärare (30 m) med
(2 st) tillhörande teknikbyggnader.

 

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

 

--------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2012-05-10

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Kort rapport från respektive avdelning.

Delårsbokslut per den 30 april 2012. Controller Josefin Törnkvist redogjorde för preliminärt delårsbokslut per den 30 april 2012 för Miljö- och byggnämndens verksamheter.

Naturvårdsprojekt, miljöstrateg Marit Hedlund informerade om pågående naturvårdsprojekt och förslag på framtida projekt.

Marit Hedlund informerade och redogjorde även för uppföljning av Lokala miljömål

Strömstad 4:16, Musikbuller i Strömstad 2011 information angående beslut om föreläggande.

Positivt planbesked meddelades för del av Skogar 1:5, Skogar 1:59 m fl som, för att ta ett helhetsgrepp, skall föregås av ett gemensamt planprogram för hela Svinesunds handelsområde. Detaljplanen bedöms kunna antas senast 2016-12-31.

För Del av Hålkedalen 1:7 m fl beslutade nämnden att godkänna utlåtande efter utställning daterat 2012-05-10 samt att uppdra åt sökanden att upprätta antagandehandlingar utifrån de kommentarer som givits i utlåtande efter utställning daterat 2012-05-10. Vidare beslutades att planens genomförandetid skall vara 10 år.

På Kyrkosund 1:3 beslutades att med stöd av 9 kap 31 b §§ plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov.

Långegärde 1:38 beviljades bygglov för nybyggnad av fritidshus/gäststuga och att godkänna sökandens förslag till kontrollansvarig. Inga VA-installationer får ske intill dess att fastigheten kan anslutas till kommunalt VA-nät.

Åmåt 1:54 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd samtidigt som sökandens förslag till kontrollansvarig godkändes.

Inom planområde Stare 1:109 m fl — beslutade nämnden att fastställa Utblicksstigen som vägnamn och att det skall skyltas genom kommunens försorg.

Öddö 2:38 beslutades att med stöd av 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Limmaren 2 beviljades bygglov för nätstation och samtidigt som godkänna sökandens förslag till kontrollansvarig.

På Kungbäck 1:160 beslutade nämnden att delegera ärendet till Miljö- och byggnämndens arbetsutskott för beslut i ärendet efter ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Detsamma skedde i ärende på fastigheten Strömstad 4:27 (Stationshuset) där beslutanderätten rörande ansökan om bygglov för uteservering delegerades till Miljö- och byggnämndens arbetsutskott. Sökanden skall vidare inkomma med en separat ansökan för skyltar då inlämnad ansökan är för dominerande i förhållande till byggnaden.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden 

 ___________

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2012-03-22

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

 Förvaltningschef Michael Olsson, räddningschef Rolf Olausson, tillförordnad avdelningschef Maria Bylund, vikarierande avdelningschef Helena Östling och tillförordnad avdelningschef Angela Svensson lämnar en kort rapport från respektive avdelning.

 Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den
29 februari.

 Ordföranden tackar för informationen.

 Förvaltningschef Michael Olsson har lämnat förslag till ändring av attestbehörigheter 2012 för Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde med anledning av personalförändringar. Miljö- och byggnämnden beslutade i enlighet med upprättat förslag.

 Miljö- och byggnämnden beslutar efter föredragning av energirådgivare Håkan Hansson att ställa sig bakom avdelningens förslag till ny ”Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012” och låter ärendet gå vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrik Werling informerade om planerad tillsyn gällande musikbuller enligt tjänsteskrivelse daterad 2012-03-01. Ordförande tackade för informationen.

 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rolf Holmgren redovisade förslag till beslut i ärende rörande ”anmälan om miljöfarlig verksamhet” för odling av upp till 30 ton fisk per år i Öddöfjorden/Nyckelbyviken med en foderåtgång om 36 ton/år. Miljö- och byggnämnden beslutade efter yrkande om bifall från Bengt Bivrin (mp) att notera anmälan utan vidare åtgärd och att få ta del av försökets efterföljande utvärdering. På grund av jäv deltog inte Åke Sundemar (fp) i handläggningen i detta ärende.

På fastigheten Nord- Koster 1:214 har ägarna sök om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av växthus. Nämnden beslutade att medge dispens för uppförandet av ett upp till 20 kvm stort växthus på i ansökan angiven plats och att dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 

Dispens från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, 2 kap. 18c § kan beviljas av 6 skäl – skäl 1: ”redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. På grund av jäv deltog inte Bengt-Göran Bergstrand (m) i handläggningen i detta ärende.

Länsstyrelsen har för yttrande översänt ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad grustäkt på Buar 1:20 (Flåghult). I ansökan yrkas på att tillståndet ska medge ett totalt uttag om 550 000 ton material under en 15-årsperiod med ett maximalt uttag av 75 000 ton per år. Miljö- och byggförvaltningen föreslår att nedanstående synpunkter lämnas till Länsstyrelsen. Miljö- och byggnämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag.

För Del av kvarteret Sillen beslutade Miljö- och byggnämnden att lämna positivt planbesked för ändring av del av detaljplan för kvarteret Sillen, att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2012-12-31, att planarbetet ska bedrivas med enkelt planförfarande och att med godkännande överlämna planförslaget upprättat 2012-01-10 till Kommunfullmäktige för antagande.

För Del av Skogar 1:5 m fl (Svinesunds handelsområde) beslutade nämnden efter yrkande från Wolfgang Schwartz (stp) med instämmande av Bengt-Göran Bergstrand (m) att lämna positivt planbesked. För att ta ett helhetsgrepp skall planarbetet föregås av ett gemensamt planprogram för hela Svinesunds handelsområde.

Beslutet föregicks av omröstning efter det att Bengt Bivrin (mp) yrkat bifall till Plan- och kartavdelningens förslag att lämna negativt planbesked och Tore Lomgård (c) yrkat bifall till Plan- och kartavdelningens förlag att lämna negativt planbesked samt att ha en dialog med sökanden. Bengt Bivrin (mp) och Tore Lomgård (c) reserverar sig mot beslutet.

På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (m) i handläggningen i detta ärende.

Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna utlåtande efter utställning rörande ”Strategi för stadens miljö (tidigare Stadsmiljöplan för Strömstad)” daterat 2012-03-22.

Nämnden beslutade i ärende rörande detaljplan för Kile 1:125 m fl att godkänna redogörelse för programsamråd daterad 2012-02-29 och att uppdra åt Plan- och kartavdelningen att upprätta samrådshandlingar utifrån de kommentarer som givits i redogörelse för programsamråd daterad 2012-02-29.

Efter ansökan om bygglov på Kile 1:112 för att bedriva cykeluthyrning inom planlagt område beslutade Miljö- och byggnämnden att med stöd av 9 kap 31 b §§ plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (m) i handläggningen i detta ärende.

Avdelningschef Angela Svensson och bygglovshandläggare/bebyggelseantikvarie Dan Cardesjö informerade om inlämnad ansökan om bygglov för markis över uteservering för fastigheten Makrillen 2 (Skagerack). Ordförande tackade för informationen.

Miljö- och byggnämnden beslutade att, med stöd av 2 kap 1-3 §§ och 5 kap 1 § plan- och bygglagen på fastigheten Nord-Koster 1:100 avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Efter tekniskt samråd avseende fastigheten Pilen 5 för ändrad användning av del av sjukhusbyggnad beslutade nämnden att ge Byggavdelningen i uppdrag att kommunicera föreslagen byggsanktionsavgift med sökanden.

Efter remiss från Tekniska förvaltningen angående avstyckning av sex arrendetomter på Skogar 1:6 beslutade nämnden att avråda från avstyckning av arrendetomterna.

På Medby 1:38 beslutade Miljö- och byggnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och att godkänna sökandens förslag till kontrollansvarig.

På Bränneriängen 2 beslutade nämnden att med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov för kundvagnsförråd.

På Dafter 1:3 beslutade Miljö- och byggnämnden att med stöd av 9 kap 30 § (PBL, 2010:900) bevilja bygglov i efterhand, att med stöd av 9 kap 12 § p.4 Plan- och byggförordningen (PBF, 2011:338) ta ut en byggsanktionsavgift om 53 500 kr vilket motsvarar 1,25 prisbasbelopp och att godkänna anmäld kontrollansvarig. Vidare ska staket sättas upp runt parkering i enlighet med inlämnade handlingar dat. 2012-03-06, detta sker med stöd av 11 kap § 23 Plan- och bygglagen. Beviljat lov förutsätter att Trafikverkets föreslagna åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten genomförs och att yttranden och beslut från Trafikverket skall beaktas. Ytterligare diskussion om trafiksäkerheten kan bli aktuellt i det tekniska samrådet, vilket kan leda till att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att höja trafiksäkerheten.

Miljö- och byggnämnden beslutade att återremittera ett ärende om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på Heden 2 till Byggavdelningen för hörande av grannar.

Hällestrand 1:119 - Nämnden beslutade trots yrkande från Tore Lomgård (c) om att bevilja bygglov i enlighet med förvaltningens förslag att med stöd av stöd av 9 kap 31 b §, Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Tore Lomgård (c) och Bengt-Göran Bergstrand reserverade sig mot beslutet.

På Kajan 10 beslutade nämnden att med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov för inglasad uteplats.

Byggnadsingenjör Lennart Persson informerar om inlämnad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av verkstadslokal Nord-Koster 1:289 på fastigheten. Ordförande tackar för informationen.

Positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus beviljades på Ramsö 1:7.

På Rossö 1:4 beviljades 2 förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

_______________________ 

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2012-02-23

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Förvaltningschef Michael Olsson, vikarierande avdelningschef Helena Östling och tillförordnad avdelningschef Angela Svensson lämnar en kort rapport från respektive avdelning. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Rörande Grålös 3:17 remiss om medborgarförslag — "Rädda Skee Järnvägsstation" beslutade Miljö- och byggnämnden att lyfta ärendet från dagordningen för att hanteras vid senare tillfälle. Detta då ytterligare möten med fastighetsägaren är aviserade.

Kebal 1:33. Efter yrkande från Siwert Hjalmarsson (m) Britta Carlsson (stp) och Bengt-Göran Bergstrand (m) om bifall till Miljö- och byggförvaltningens förslag och Åke Sundemar (fp) och Tore Lomgård (c) yrkande att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget, att upprätta en detaljplan där befintlig byggnad bekräftas med full byggrätt beslutade Miljö- och byggnämnden att uppdra åt förvaltningen att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om att verkställa nämndens beslut daterat 2010-09-09 och att eventuella kostnader i samband med exekutionen belastas fastighetsägaren.
På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (stp) i handläggningen i detta ärende. Åke Sundemar (fp) och Tore Lomgård (c) reserverade sig mot beslutet.                 

På remiss från länsstyrelsen rörande anläggande av båtbryggor och sjöförråd på Nord-Koster 1:19 beslutade nämnden att ställa sig bakom förvaltnings förslag och tillstyrka anläggandet av bryggor och sjöförråd enligt föreliggande förslag samt att genomförandet förutsätter att åtgärden prövas i detaljplan och att förorda avsättandet av ett visst antal båtplatser för gästande båtar.

I ärende rörande Nord-Koster 1:179 — planbesked har sökanden dragit tillbaka sin ansökan och nämnden valde att avsluta ärendet och ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelser med svar på frågor från sökanden.

Miljö- och byggnämnden hade att yttra sig över samrådsversionen av Fördjupad översiktsplan för Södra kustområdet. Efter yrkande från Anders Jernelius (v) att utpekat R 10-område för båtplatser mellan Tjärnö och Lindholmen är för stort och bör minskas, antog nämnden Miljö- och byggförvaltningen förslag och beslutade vidare att översända detsamma till kommunstyrelsen.

Nämnden ställde sig bakom Reviderat förslag till Handlingsprogram för Strömstads kommun 2012 - 2014 enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och beslutade föreslå Kommunfullmäktige att anta detsamma.

Del av Skogar 1:5 m fl (Svinesunds handelsområde), ansökan om planbesked lyftes från dagordningen för att hantera vid senare tillfälle.

På Kyrkosund 1:158 meddelades bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Vidare beslutade nämnden godkänna sökandens förslag till kontrollansvarig.

På Lervik 1:46, Lervik 1:47 och Lervik 1:48 (f.d. Lervik 1:28 - 6) beslutade nämnden med stöd av 8 kap 11 §§ plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov för tre st parhus samt förråd. Denna gång med stöd av  9 kap 31 b §§ plan- och bygglagen (PBL).

Även på Skogar 1:5 beslutades att med stöd av 9 kap 31 b §§ plan- och bygglagen (PBL), avslå bygglov för om/tillbyggnad av affärshus (sammanbyggnad av Gottebiten och Maximat).

På Skogar 1:52  beviljades tidsbegränsat bygglov för tiden 2012-08-31 till och med 2015-08-31 för ändrad användning av lokal (Idrottens Bingo). Samtidigt beslutade nämnden att meddela startbesked enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL) för att påbörja verksamheten.
På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (m) i handläggningen i detta ärende.

Rörande tillsynsärende/olovligt byggande  på fastigheten Strand 1:194
beslutade Miljö- och byggnämndens att med stöd av 10 kap 14 §§ plan- och bygglagen (PBL), förelägga fastighetsägaren, att riva de delar av tillbyggnaden som saknar bygglov. Arbetena skall vara avslutade senast den 30 juni 2012.

På Vadaren 21 beviljade nämnden yrkande från Siwert Hjalmarsson (m) attmed stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL), bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

På Norrkärr 1:235 beslutade nämnden att med stöd av plan- och bygglagen, kap 9 § 31b, (PBL), avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

På Korsnäs 2:27 beviljades bygglov för nybyggnad (ersättningsbyggnad) av fritidshus och båthus.

I ärende rörande förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Rossö 3:44 (tomt 1) beslutade Miljö- och byggnämnden att med stöd av 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), meddela negativt förhandsbesked.

Näsinge-Vässby 1:12 och Mällegården 1:25- ansökan om fortsatt stentäkt.  Förvaltningschef Michael Olsson informerar om Miljöprövnings-delegationens beslut om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet under grundvattenytan på fastigheten Näsinge Vässby 1:12 och att Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan avseende täktverksamhet på fastigheten Mällegården 1:25 samt vidare att yta med beteckningen åkermarks-område utnyttjas som upplagsområde.

Lena Martinsson
Ordförande Miljö- och Byggnämnden

______________

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2012-01-26

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Räddningschef Rolf Olausson, tillförordnad avdelningschef Maria Bylund, vikarierande avdelningschef Helena Östling och tillförordnad avdelningschef Angela Svensson lämnade en kort rapport från respektive avdelning.

Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd informerade om kommunens säkerhetsarbete för år 2011.

Folkhälsosamordnare Johanna Jonsson informerade om förslag till Folkhälsoplan för Strömstads kommun.

Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens underlag till årsredovisning 2011 samt förslag till investeringsöverföringar från 2011 till 2012.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag till attestanter och ersättare för 2012 års redovisning för Miljö- och byggförvaltningen.

Förvaltningschef Michael Olsson informerar att rivningsföreläggandet på fastigheten Kebal 1:33 har vunnit laga kraft. Någon åtgärd har inte vidtagits av fastighetsägaren. Miljö- och byggnämnden kan fatta ett nytt beslut om föreläggande om rivning med vite alternativt ansöka hos Kronofogdemyndigheten om särskild handräckning för verkställande av nämndens beslut. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Ordförande Lena Martinsson och förvaltningschef Michael Olsson informerar om skrivelse daterad 2011-12-01 från Rita Berntsson innehållande önskemål om att söka en möjlig positiv lösning i syfte att omvandla nuvarande byggrätt för kiosk till boende. Åtgärden erfordrar ändring av gällande detaljplan. Förvaltningen rekommenderar nämnden att lämna negativt planbesked. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

I ärende rörande byggnation vid Ylseröds camping har en fastighetsägare inkommit med skrivelse där han sammanfattar tidigare anmälningar rörande ”svartbyggen” vid Ylseröds camping och önskar en redogörelse för vad som har hänt med dessa anmälningar. Förvaltningschef Michael Olsson har upprättat tjänsteskrivelse. Miljö- och byggnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningschefens skrivelse så som sin egen och att avsluta ärendet.

Miljö- och byggnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning som redovisar en samlad bedömning utifrån kommunens utveckling hur Räddningstjänsten kan se ut år 2017.

Räddningschef Rolf Olausson informerade om förslag till avtal gällande IVPA-verksamhet (i väntan på ambulans) mellan Räddningstjänsten och NU-sjukvården enligt tjänsteskrivelse daterad 2012-01-05.

Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Miljö- och byggnämnden beslutade att i enlighet med förvaltningens förslag genomföra en mindre ändring i nämndens delegation rörande strandskydd.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrik Werling informerar om kommunens möjlighet att säga nej till fortsatt utbyggnad av vindkraft inom områden utpekade i vindkraftsplanen enligt tjänsteskrivelse daterad 2012-01-13. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Karin Alexandersson informerade om strandskydd enligt tjänsteskrivelse daterad 2012-01-04. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Karin Alexandersson informerade att under arbetet med att schakta ur banvallen vid järnvägsbron över Trädgårdsgatan har två äldre cisterner påträffats. Dessa härrör troligen från SJ:s bussgarage. Trafikverket ska hantera dessa cisterner och eventuell förorenad mark. Provtagning kring cisternerna bör göras samt eventuell sanering. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

För Del av Kungbäck 1:16 m fl – planbesked beslutade nämnden att lämna negativt planbesked.

Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till justerad kostnadsberäkningen för detaljplan för Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik), daterad 2012-01-13, som grund för avtalsskrivning.

Nämnden beslutade att med godkännande överlämna skyltpolicy, daterad 2011-11-21, till Kommunfullmäktige för antagande.

Vikarierande avdelningschef Helena Östling informerar om detaljplaner som ligger i Prioritetsgrupp 1. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Översiktsplanerare Björn Richardsson, miljöstrateg Marit Hedlund och miljöplanerare Anna Wallblom informerade om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra kustområdet. Synpunkter på samrådshandlingen skall lämnas senast den 2 mars 2012.

Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Efter ansökan om marklov (ändring av lov 2011-10-06 § 197) på fastigheten Hantverkaren 13 beslutade nämnden att återremittera ärendet till Byggavdelningen för kommunikation med sökanden om sanktionsavgift skall ta upp alla tre sidorna samtidigt för beslut om marklov. Beslutet föregicks av att Siwert Hjalmarsson (m) begärde ajournering för överläggningar i partigrupperna. Därefter yrkade Bengt-Göran Bergstrand (m) att ärendet återremitteras till Byggavdelningen för kommunikation med sökanden om sanktionsavgift och att nämnden skall ta upp alla tre sidorna samtidigt för beslut om marklov.

På Lervik 1:11 beviljade nämnden bygglov för nybyggnad av fritidshus

I ärende rörande nya vägnamn på två sidovägar till Stensviksvägen, Kungbäck 1:59 m fl beslutade Miljö- och byggnämnden att anta förvaltningens förslag och godkänna vägnamnen, Räveskärsvägen och Rösholmsvägen och att vägnamnen skyltas genom exploatörens försorg.

Dafter 1:3 - angående bygglov för parkering. Nämnden beslutade efter yrkande från Åke Sundemar (fp) med instämmande av Bengt-Göran Bergstrand (m) att återremittera ärendet till Byggavdelningen för samråd med Trafikverket om trafiksäkerheten.

Miljö- och byggnämnden beslutade med stöd av plan- och bygglagen kap. 9 § 31 p.3 med hänvisning till 2 kap. (PBL) och med beaktande av kommunens Vindkraftsplan som vann laga kraft 2010-05-17 att avslå ansökan om bygglov för fem st vindkraftverk på  Kangeröd 1:3 och Mardal 3:8.

Tore Lomgård (c) yrkade att ärendet återremitteras till Byggavdelningen i syfte at utreda möjlighet för ett positivt beslut vilket nämnden ej fann majoritet för.

I ärende rörande om marklov för återfyllning och höjning av markyta på fastigheterna Kebal 2:224, Kebal 2:225, Kebal 2:226 och Kebal 2:227 (f.d. Kebal 2:223) beslutade nämnden att bevilja marklov i efterhand och att ut byggnadsavgift samt att bifogad kontrollplan dat 2012-01-12 skall gälla för projektet.

Bygglov och startbesked jämte godkänna sökandens förslag till kontrollansvarig beviljades enligt ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på Laholmen 3.

Byggnadsingenjör Peter Buse informerar om planerad ansökan om bygglov för fastigheten Stenbiten 1 – Restaurang Trädgården. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

På Limmaren 2 beviljades, trots att Bengt Bivrin (mp) yrkar att ärendet återremitteras till Byggavdelningen för kommunikation med sökanden om nämnden avser att avslå ansökan med hänvisning till att förslaget avviker från gällande detaljplan, bygglov för affärshus.

____________ 

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-12-15

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga   välkomna.

Förvaltningschef Michael Olsson, räddningschef Rolf Olausson och ställföreträdande räddningschef Ida Haglund, tillförordnad avdelningschef Maria Bylund, vikarierande avdelningschef Helena Östling och tillförordnad avdelningschef Angela Svensson lämnade en kort rapport från respektive avdelning.

Miljö- och byggnämnden beslutade om att fastställa förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2012.

Ekonomi

Säkerhetssamordnare/controller Peter Birgersson Dafteryd redogör för det ekonomiska utfallet per den 30 november.

Miljö- och byggnämnden beslutar därefter att anta förvaltningens förslag till internbudget för Miljö- och byggförvaltningen avseende år 2012.

Verksamhetsplanering

Förvaltningschef Michael Olsson redovisade förvaltningens förslag till övergripande verksamhetsplan för Miljö- och byggförvaltningen för 2012. Redovisningen innefattade även en uppföljning av föregående års genomförda förvaltningsövergripande åtgärder. Miljö- och byggförvaltningens förslag till Miljö- och byggnämndens beslutade att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag så som sitt eget.

Därefter presenterades förslag till verksamhetsplan för 2012 inom EKAN:s verksamhetsområde. Planen ger en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och nämndsekreterare) och den verksamhet som bedrivs inom avdelningen. EKAN är en avdelning som tillhandahåller stödfunktioner till nämnd och förvaltning inklusive dess olika avdelningar. Nämnden antog förvaltningens förslag så som sitt eget.

Säkerhetssamordnare/controller Peter Birgersson Dafteryd överlämnade förslag till verksamhetsplan för Kris för år 2012 för antagande, vilken nämnden antog.

Räddningschef Rolf Olausson och ställföreträdande räddningschef Ida Haglund överlämnade förslag till Handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för antagande. Handlingsprogrammet skall antas av Kommunfullmäktige för varje mandatperiod. Miljö- och byggnämnden beslutade att  föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslaget handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Tillförordnad avdelningschef Maria Bylund överlämnade förslag till verksamhetsplan innehållande behovsutredning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen avseende år 2012 – 2014 för godkännande Miljö- och byggnämndens beslutade i enlighet med förslaget.

Amanda Tollesson föredrog av Elin Solvang upprättat förslag till verksamhetsplanen för Kart- och mätenheten för 2012. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Helena Östling vik. Planchef presenterade Elin Solvang upprättat förslag till Verksamhetsplan för Plan- och kartavdelningen / Planenheten. Nämndens beslutade att godkänna verksamhetsplanen för Plan- och kartavdelningens / Planenhet för 2012.

Tillförordnad avdelningschef Angela Svensson överlämnade Verksamhetsplan 2012 för Byggavdelningen för godkännande. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Pristagare

Miljö- och byggnämnden beslutade att utse Strömstad Fairtrade City till mottagare av Strömstads kommuns Miljöpris år 2011. På grund av jäv deltog inte Anders Jernelius (v) i handläggningen i detta ärende.

Miljö- och byggnämnden beslutade därefter att utse fastighetsägarna till Göken 3 till mottagare av Stadsmiljödiplom år 2011.

Nämnden beslutade att föreslå fullmäktige att ansvaret för handläggning och myndighetsutövning enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag överförs till Miljö- och byggnämnden.

Ärenden

Miljö- och byggnämnden beslutade att med godkännande överlämna miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till åläggande om gångbanerenhållning till Kommunfullmäktige för antagande.

Strömstads kommun har under perioden 2010 till och med 2014 emot statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Medlen betalas ut av Energimyndigheten. Bland villkoren för stödet finns krav på att kommunen fastställer en Energieffektiviseringsstrategi. Marit Hedlund föredrog och överlämnade förvaltningens förslag till Miljö- och byggnämnden för beslut. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa den framtagna Energieffektiviseringsstrategin för Strömstads kommun.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Karin Alexandersson informerade om arbetet med förorenad mark. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Strömstads kommun har att avge remissvar till Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk (16 st) på Femstenaberg

Miljö- och byggförvaltningen föreslog att lämna följande synpunkter till Länsstyrelsen:

1.    Tillståndet bör förenas med villkor om maximalt tillåtna skuggtider och bullernivåer vid bostäder. Särskild hänsyn bör i detta avseende tas till närbelägna bostäder öster om vindkraftverken.

2.    Vindkraftverk 15 och 16 bör utgå om bolaget inte kan lösa in fastigheten Ulvekärr 3:1.

Wolfgang Schwartz (stp) om att Miljö- och byggnämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag. Efter proposition från Ordförande där förvaltningens förslag ställs mot Wolfgang Schwartz yrkande beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Därefter beslutade Miljö- och byggnämnden att i yttrande till länsstyrelsen (efter delegation från kommunstyrelsen), tillstyrka anläggningen.

Miljö- och byggnämndens beslutade att be Kommunstyrelsen att i enlighet med gällande reglemente delegera beslutsrätten enligt 16 kap 4 § första stycket miljöbalken, till nämnden.

I ärende rörande detaljplan på Kile 2:8 beslutade Miljö- och byggnämnden att lyfta ärendet från dagordningen då Kosternämndens framfört önskemål till ordförande Lena Martinsson att ärendet skall ligga kvar i kön.

Nämnden antog Plan- och kartavdelningens förslag till kostnadsberäkningen för detaljplan Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik), dat 2011-11-21, som grund för avtalsskrivning.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till skyltpolicy daterat 2011-11-21 för samråd.

Bygglov

Nämnden beviljade bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad på fastigheten Hogdals-Hustyft 2:21.

Nämnden beviljade bygglov för om/tillbyggnad av shoppingcenter (ändring av lov MBN 2011-03-03 § 60) på Medby 1:36, Nordby 2:80 . På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (m) i handläggningen i detta ärende.

Bygglov beviljades även för nybyggnad av servicebyggnad samt förrådsbyggnad på Strömstad 4:16 (Strömstads Camping).

Miljö- och byggnämndens beslutade att med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov på Strömstad 5:27. Ansökan avsåg bygglov för antennbärare (30 m) med tillhörande teknikbyggnad.

Miljö- och byggnämnden beslutade att återremittera ärende rörande ansökan om bygglov för affärshus på Limmaren 2 till byggavdelningen för kommunikation med sökanden.  Detta efter yrkande från Bengt Bivrin (mp) med instämmande av ordförande Lena Martinsson (s). Skäl till beslut: Inlämnade handlingar är inte kompletta och är för sent inkomna. Byggnaden är för hög och dess användning är otydligt redovisad. Principförslag för bullerdämpning av ventilationsanläggning skall redovisas.

Bygglov beviljades på Berge 1:6. detta efter ansökan om bygglov för nybyggnad av gårdscafé med lägenhet.

Miljö- och byggnämnden beslutade att återremittera ärendet rörande bygglov på Rossö 2:56 för tillbyggnad av sjöbod till Byggavdelningen för ytterligare utredning. Anders Jernelius (v) yrkade att bygglov ska beviljas. Siwert Hjalmarsson (m) yrkade att ärendet återremitteras till Byggavdelningen för ytterligare utredning. Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras i dag eller återremitteras och fann att ärendet skulle återremitteras.

På Vättland 1:28 beviljades bygglov för nybyggnad av servicestation.

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov och startbesked för att påbörja byggnadsarbetena rörande pumpstation med överbyggnad på Hällestrand 1:11.

Miljö- och byggnämnden beslutade att med stöd av 8 kap 11 § Plan- och bygglagen att bevilja ändring av bygglov avseende fasadfärg på Kebal 2:228. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (stp) i handläggningen i detta ärende.

Förhandsbesked

Nämnden beslutade lämna förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Daftön 1:10.

Förhandsbesked gavs även för två separata ansökningar omfattande två byggnader vardera för nybyggnad av bostadshus på Kungbäck 1:13 samt Kungbäck 1:72. Åke Sundemar (fp) yrkade att ärendet återremitterades till Byggavdelningen för kommunikation med sökanden om att ytterligare bebyggelse i området skulle prövas i detaljplan. Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras i dag eller återremitteras och fann att ärendet skulle avgörs i dag. Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag och fann att Miljö- och byggnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked.

Positivt förhandsbesked för om/tillbyggnad av befintlig byggnad (delning av tomten) lämnades på Nyckleby 1:20.

Även på Rossö 2:130 beslutade nämnden om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett st. enbostadshus.

I ärende rörande föreläggande från Mark- och miljödomstolen om yttrande i mål P 5833-11, R7 avseende Rossö 3:48 beslutade nämnden att vidhålla sitt ställningstagande enligt beslut MBN 2010-03-04 § 18 att meddela negativt förhandsbesked och till överklagandet 2011-09-29 av Länsstyrelsens beslut 2011-09-09, dnr 403-7014-2010. Nämnden yrkade vidare att Länsstyrelsens beslut 2011-09-09 upphävs och att nämndens beslut MBN 2010-03-04 § 18 att meddela negativt förhandsbesked skall ligga fast.

I ärende rörande pågående byggnadsarbeten på Berge 1:6 beslutade nämnden att avskriva ärendet. Vid besök på platsen 2011-12-06 noterades det att allt påbörjat byggnadsarbete är undanröjt. Ingen byggsanktionsavgift kan tas ut.

Miljö- och byggnämnden hade inget att erinra mot förvaltningens delegations- och anmälningsärenden.

Ordförande tackade för det gångna året och önskade nämnd och förvaltning GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

------------------------------ 

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-11- 10

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Förvaltningschef Michael Olsson, Räddningschef Rolf Olausson, avdelningschefer Elin Solvang och Angela Svensson lämnade en kort rapport från respektive avdelning.

Rolf Olausson redovisar föredömligt statistik över larm för perioden 1 januari 2009 till 31 oktober 2011. Säkerhetssamordnare/controller Peter Birgersson Dafteryd redogjorde därefter för det ekonomiska utfallet per den 31 oktober.

Räddningschef Rolf Olausson informerade om tillsynsföreläggande enligt lagen om skydd mot olyckor daterat 2011-10-26 för fastigheten Makrillen 1 (Skagerack). Bristerna i brandskyddet som uppmärksammats bör åtgärdas snarast, senast 2011-12-01.

Förvaltningschef Michael Olsson och ordförande Lena Martinsson informerar om,

Kommunstyrelsen har utsett en styrgrupp och referensgrupp för projekt Canning. Styrgruppen består av Lena Martinsson (s), styrgruppens ordförande, Siwert Hjalmarsson (m), Peter Sövig (stp) och Anita Rylander (mp).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-10-19§ 183, att meddela Trafikverket och Västra Götalandsregionen att Strömstads kommun på grund av kraftigt ökade kostnader för projektet om skild plankorsning Ringvägen/järnvägen dessvärre tvingas avstå från vidare deltagande. Den ursprungliga planen med en plankorsning vid Ringvägen därmed får gälla.

Detaljplanearbetet i Myren fortsätter. Exploatören har tagit fram en riskutredning. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på riskutredningen. Räddningstjänsten har bett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) yttra sig på riskutredning rörande Statoils bensinlager och MSB har ingen erinran.

I ärende rörande nedsättning av tidigare beslutade planavgifter där en fastighetsägare, genomfört två byggprojekt inom samma fastighet, sökt om nedsättning av avgift beslutade nämnden att ej sätta ned avgiften.

Nämnden beslutade att återremittera ärendet rörande fortsatt hantering av överklagat beslut rörande bygglov för tillbyggnad av fastigheten på Pilen 27 till Miljö- och byggförvaltningen för fortsatt handläggning.

I yttrande över förslag till nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden beslutade nämnden att anta förvaltningens förslag daterat 2011-10-12 så som sitt eget.

Miljö- och byggnämnden beslutar att begära utökat anslag om ytterligare 200 tkr för investering för år 2012 i digitalt kommunikations- och utalarmeringsutrustning. Detta beroende på ett utökat investerings- och samordningsbehov för Räddningstjänsten rörande Rakel/digitaliserad utalarmering.

Nämnden beslutade efter yrkande från Siwert Hjalmarsson (m) att återremittera Miljö- och hälsoskyddsavdelningen förslag till ny delegationsordning rörande strandskydd till förvaltningen för samordning med Byggavdelningen/bygglovsprocessen.
Samtidigt meddelas att Miljö- och byggnämnden ej avser att delegera beslutsrätten rörande dispens från förbud om strandskydd till förvaltningen.

För del av Hålkedalen 1:27 m fl (Starekilens småbåtshamn) — detaljplan, beslutade Miljö- och byggnämnden att godkänna samrådsredogörelsen, daterat 2011-10-14 och låta upprätta utställningshandlingar utifrån kommentarerna i densamma.

Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna den föreslagna kostnadsberäkningen som grund för avtalsskrivning rörande detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m.fl.

I ärende rörande detaljplan för del av Stare 1:109 m fl (bostäder) beslutade nämnden att godkänna planförslaget för utställning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden beslutade i ärende rörande kostnadsberäkning för upprättande av detaljplan för del av Stare 1:109 m fl (småbåtshamn) att godkänna föreslagen kostnadsberäkningen som grund för avtalsskrivning och att planavtalet skall justeras så att det täcker en normal planprocess.

Miljö- och byggnämnden beslutade att i prioritera och lyfta detaljplan Kungbäck 1:38
m fl. (Stensvik) till gruppen pågående planer.

Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna förslaget om Stadsmiljöplan för Strömstad för utställning

Byggnadsingenjör Lennart Persson redovisade enligt uppdrag från Miljö- och byggnämndens arbetsutskott genomförd tomtinventering med karta för tomtplatser på Rossö/Sörbo.

Miljö- och byggnämnden beslutade därefter att meddela positivt förhandsbesked för

Medvik 1:20 och Medvik 1:46- nybyggnad av fritidshus (förnyelse av beslut 2009-02-26 § 53)

Rossö 2:130 - nybyggnad av enbostadshus (ansökan om förlängning av beslut MBN 2009-04-23§ 98)

Rossö 2:146 - nybyggnad av enbostadshus

Skee 1:1 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, enligt tomtläge alt. 2 och att byggnaderna ska placeras i nedre delen av tomten

Avdelningschef Angela Svensson informerar att fastighetsägaren på Grålös 3:17,Skee station önskar veta vad kommunen kan tänkas tillåta på fastigheten och hur man i så fall kan gå vidare. Miljö- och byggnämnden anser att det är viktigt att fastigheten iordningsställes och uppmanar sökanden att komma in med ett nytt förslag för fastigheten där stationsbyggnaden vid Skee järnvägsstation ingår.

Miljö- och byggnämnden beslutar i ärende rörande ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på Lervik att lämna dispens enligt 7 kap 18 c miljöbalken (MB) och att bevilja bygglov samt godkänna sökandens förslag till kontrollansvarig.

Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov på fastigheterna

Engalseröd 1:2 - för om/tillbyggnad av enbostadshus

Nyckleby1:33- för nybyggnad av enbostadshus

På Vadaren 21 däremot beslutade nämnden att återremittera ärendet till Byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att tvärt emot förvaltningens förslag bevilja bygglov.

Lena Martinsson
Ordförande Miljö- och Byggnämnden

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-10-06

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Tillförordnad förvaltningschef Michael Olsson, räddningschef Rolf Olausson, avdelningschef Maria Bylund och avdelningschef Elin Solvang lämnar en kort rapport från respektive verksamhet. Ordförande tackar för informationen

Michael Olsson redovisade ekonomiskt utfall till och med september månad, nämnden tackade för informationen

Därefter beslutade nämnden att godkänna förvaltningens förslag till nya taxor för verksamhetsår 2012. Förslaget är ett försök att lägga taxan på rätt nivå beaktat verksamheternas kostnader och omfattning. Med rätt nivå menas högsta möjliga självkostnadsgrad där samtliga kostnader inklusive overheadkostnader ingår och utgår från kommunförbundets mallar vilka bygger på kommunens rätt att ta ut avgifter enligt 8 kap. 3b § kommunallagen (1991:900) med beaktande av Självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Förslaget innebär att taxan justeras uppåt och är en direkt följd av att Miljö- och byggnämnden tidigare beslutat rörande Mål och budget för 2012 samt plan 2013 — 2015.

Mijlöhandläggare Fredrik Werling redovisade en sammanfattning av under sommaren genomförda ljudnivåmätningar i området kring Södra hamnen och Vatuland. Resultaten visar att nivåerna inte skiljer sig mycket från de som uppmättes under sommaren 2010, och att riktvärdena med stor sannolikhet fortfarande överskrids.

Nämnden beslutade därefter i enlighet med förvaltningens förslag att

verksamheter som avser att spela musik utomhus, det vill säga en plats som inte har fyra väggar, justerar sina anläggningar så att den maximala ljudnivån uppgår till max 55 dBA (ljudnivån för ett normalt samtal ligger på mellan 60-70 dBA) efter klockan23.00.

  baslådor eller kraftiga bashögtalare inte får förekomma utomhus.

  dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 då musik spelas inomhus.

  ovanstående ska gälla under en testperiod till och med den 15 juli 2012. Därefter görs en utvärdering av resultatet, och om nödvändigt/möjligt ändras kriterierna.

Miljöpartiet reserverade sig mot förslaget.

På fastigheten Skogar 1:78 m fl beslutade nämnden efter yrkande från Strömstadspartiet att efter omröstning tvärt emot förvaltningens förslag lämna positivt planbesked.

På Ylseröd 1:40 m fl (Ylseröds camping) i ärende rörande detaljplan beslutade nämnden att godkänna utlåtande efter utställning daterat 2011-10-06 och låta upprätta antagandehandlingar utifrån kommentarerna i utlåtandet.

För del av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) — detaljplan beslutade nämnden att godkänna redogörelse för programsamråd daterad 2011-09-29 och med anledning av de synpunkter som inkommit under programsamrådet, lägga detaljplanearbetet vilande i väntan på en fördjupad översiktsplan för Strömstads tätort.

För Del av Lilla Åseröd 2:3 m fl — detaljplan beslutade Miljö- och byggnämnden att godkänna planförslaget för utställning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL). Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nämnden beslutade att med vissa kommentarer efter yrkande från Strömstadspartiet i yttrande bifalla

Lantmäteriets rapport Beslut enligt 6 kap 5 § plan- och bygglagen — Remiss (dnr S2011/6047/PBB)

Avdelningschef Elin Solvang informerade om pågående detaljplanearbete,

planprioritering samt hur bemanningen på avdelningen ser ut inför 2012. Nämnden beslutade att lyfta planen

Del av Kungbäck 1:59 m fl till gruppen Pågående planer.

I pågående planarbete rörande Myrens industriområde informerade

Planeringsarkitekt Helena Östling och miljöplanerare Anna Wallblom för pågående arbete med riskutredningen.  Planeringsarkitekt Marie Fagerberg informerade om pågående arbete med Stadsmiljöplan för Strömstad. Ordförande tackar för informationen.

Byggnadsingenjör Lennart Persson informerar om inlämnad ansökan om bygglov för fasadändring/balkonger för fastigheten Myrliljan 8. Ordförande tackar för informationen.

På Folkestad 2:2 beviljades positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nämnden beslutade med omedelbar justering att bevilja bygglov för nybyggnad¨av enbostadshus på fastigheten Ytten 2:2.

På Rossö 2:130 återremitterades efter yrkande från Moderaterna om krav på ytterligare samordning med det pågående FÖP-arbetet, ärende rörande förhandsbesked för nybyggnad av ett st. enbostadshus.

På Björneröd 1:134 beslutade nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus. Folkpartiet reserverade sig mot förslaget och yrkade på avslag med hänvisning till FÖP Krokstrand.

På fastigheten Bränneriängen 8 beviljades bygglov för om/tillbyggnad av affärs/kontorshus

På Hantverkaren 13 - nybyggnad av bostads/affärshus (reviderad situationsplan) beviljades nytt bygglov. Miljöpartiet reserverardesig mot beslutet och hänvisade till tidigare reservation daterad 2011-09-08 tillhörande MBN 2011-09-08 § 162.

Nämnden beslutade att godkänna reviderade ritningar rörande nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten Nord-Koster 1:187.

Nämnden beslutade att med stöd av kap 3 § 1 samt kap 8 § 11, Plan- och bygglagen (1987:10) avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Magistern 15.  Folkpartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade på att motiveringen i 3 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) skulle utgå och nämnden endast skulle hänvisa till 8 § 11, plan- och bygglagen (1987:10) -avvikelse från plan.

På Ånneröd  2:42 avslog nämnden ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport.

Förvaltningen redovisade Delegations- och anmälningsärenden och Miljö- och byggnämnden beslutade att lägga ärendena till handlingarna.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-09-08

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Controller Peter Birgersson-Dafteryd redovisade ekonomiskt utfall till och med augusti månad, nämnden tackade för informationen Därefter beslutade nämnden att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport.

Miljö- och byggnämnden beslutade om att ställa sig bakom och godkänna förvaltningens förslag till underlag rörande Mål och budget 2012 samt plan 2013 – 2015. Materialet har processats väl och bygger på tydliga ekonomiska direktiv från nämnden samt gemensamt målarbete mellan förvaltning och nämnd.

Nämnden beslutade att förelägga en fastighetsägare att vid vite om 200´ kr utföra brandtekniska skyddsåtgärder.  Åtgärder för att förbättra utrymningssäkerheten skall påbörjas senast 2011-09-30.

Räddningschefen informerade nämnden om senaste inbrottet på räddningsstationen i Skee samt efterföljande händelser.

Negativt planbesked meddelades för del av Baggeröd 1:2 samt för del av Oslovägen.

Rörande Laholmen 2, del av Strömstad 4:16 m.fl. beslutade nämnden att godkänna utställningsutlåtande efter utställning och överlämna planförslaget till Kommunfullmäktige för antagande.

Nämnden informerades vidare i ärende rörande Strömstad 4:16 (Vattentornsberget).

På fastigheten Vadaren 4, 5, 6 och 7 beviljades efter ansökan såväl förhandsbesked som bygglov för inredning av vind.

På Hantverkaren 13 beviljades bygglov för nybyggnad av bostad/affärshus.

På Pilen 5 beviljades bygglov för ändrad användning av sjukhusbyggnad. Byggnaden avses användas för tillfälligt boende.

Bygglov meddelades även för nätstation på Ånneröd 1:20.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen informerade nämnden om resultat efter sommarens tillsyn av campingplatser.

Nämnden beslutade ställa sig bakom miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till yttrande rörande överklagat vindkraftsärende på fastigheterna Kangeröd 1:3 och Mardal 3:8. Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat avslå anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för uppförande och drift av 5 st. vindkraftverk

Samtliga verksamheter redovisade senaste nytt på respektive avdelning.

Lena Martinsson
Ordförande Miljö- och Byggnämnden

---------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-05-12

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Controller Annelie Landén redovisade ekonomiskt utfall till och med 30.e april. Nämnden tackade för informationen

Tillförordnad Förvaltningschef, Michael Olsson föredrog förvaltningens förslag till ny delegationsordning för byggavdelningen. Miljö- och byggnämnden ställde sig bakom förslaget. Samtidigt ställde sig nämnden positiv till fullmäktiges förslag till nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden.

Förvaltningens förslag till yttrande på remiss från länsstyrelsen rörande upphävande av gällande landskapsbildskydd redovisades. Nämnden ställde sig positiv till förslaget som innebär att landskapsbildsskyddet försvinner och kommunen får ansvar för strandskyddet. Ärendet skickades vidare till fullmäktige för slutgiltigt beslut.

Nämnden lämnade yttrande på remiss från fullmäktige rörande miljöpartiets motion om gynnande av lågenergi- /passivhus i Strömstad.

Nämnden informerades om det pågående arbetet med SydVästlänken, en planerad sträckning av en likströmskabel som kan komma att påverka kommunen.

Förvaltningen redovisade förväntade kostnadsförändringar inför kommande budgetarbete. Nämnden ställde sig bakom förslaget.

Räddningschef, Rolf Olausson föredrog förslag till avtal gällande interkommunal befälsberedskap mellan räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner. Nämnden hade inget att erinra.

Fredrik Werling informerade om Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete med att motverka olägenhet för boende och besökande i Strömstads kommun orsakad av buller från offentliga tillställningar samt visning exempel på hinderbelysning för vindkraftverk. Nämnden tackade för informationen.

Planchef Elin Solvang föredrog ärende rörande Del av Hålkedalen 1:27m.fl. (Starekilens småbåtshamn där nämnden beslutade att godkänna planförslaget för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen. I ärende rörande detaljplan för Laholmen 2, del av Strömstad 4:16 m.fl. beslutade nämnden att godkänna planförslaget för utställning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden beslutade att godkänna förslaget till ansökningsblankett för behörighet vid utsättning samt kriterier för behörighet.

Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde för pågående detaljplan inom del av fastigheten Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen). Här beslutade nämnden att godkänna utlåtande efter utställning 2, daterat 2011-05-12 och att överlämna planförslaget, upprättat 2010-10-05, reviderat 2011-05-12, till Kommunfullmäktige för antagande.

Planeringsarkitekt Marie Fagerberg redovisade resultat från samråd rörande Stadsmiljöplan för Strömstad. Nämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelse, daterad2011-05-12.

Förvaltningen genom Gun Persson Klink lämnade förslaget Sommarskogsvägen som namn på en väg inom planområde Kungbäck 1:144. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget.

Planeringsarkitekt Helena Östling redogjorde för pågående arbete med detaljplan för Del av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget). Nämnden beslutade om att gå ut på plansamråd.

På Nord-Koster 1:160 beslutade nämnden att meddela förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut om bygglov fattades för om/tillbyggnad av gårdshus till flerbostadshus på Björken. På  Medby 1:40 beslutades att tillstyrka ändrad användning av lokal (från lagerhall till båtförsäljningshall) - ändring av lov 2010-01-14 § D 18
 
Bygglov beviljades för tillbyggnad av flerbostadshus på Skepparen 3, för  nybyggnad av komplementbyggnad/garage på fastigheten Surbrunn 1 samt för nybyggnad av fyra stycken sjöbodar på Rossö s:31

En ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på Kungbäck 1:144 återremitterades för kommunikation med sökanden om att placera teknikbyggnaden inom byggrätten.

Lena Martinsson
Ordförande Miljö- och Byggnämnden

---------------------------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-04-07

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Controller Annelie Landén redovisade ekonomiskt utfall till och med mars. Nämnden tackade för informationen

Tillförordnad Förvaltningschef, Michael Olsson föredrog förvaltningens förslag till effektiviseringar utifrån gällande direktiv. Miljö- och byggnämnden ställde sig bakom förslaget.

Vidare redovisades förvaltningens behov inför budget 2012. Nämnden tackade för informationen. Beslut om prioriterade behov krävs före sommaren.

Miljö- och byggnämnden antog förslag till ny plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. Fullmäktige har slutligen att fastställa den nya taxan.

Räddningschef, Rolf Olausson informerade om pågående arbete med översyn av Handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Nämnden tackade för informationen.

Ställföreträdande Räddningschef, Ida Haglund redogjorde för de föreläggande som räddningstjänsten fattat beslut om. Det rör sig om dels Pilen 5, Strömstads sjukhus, Takåsen, och dels Hjältsgård 6:139, Lionshov. Nämnden tackade för informationen.

Miljö- och hälsoskyddschef Maria Bylund föredrog förvaltningens förslag till beslut i vindkraftsärende rörande etablering av tre vindkraftsverk inom fastigheterna Anneröd 1:4 och Gåshult 1:4 samt ett verk inom fastigheten Kollekind 1:2. Nämnden beslutade förbjuda verksamheten och inte bevilja bygglov för uppförande i enlighet med förvaltningens förslag. Föreslagen etablering ingår inte i de områden som utpekats i den kommunala vindkraftsplanen.

Planchef Elin Solvang redovisade kostnadsberäkningar för planarbete rörande del av Kungbäck 1:21, 1:22 m.fl. samt del av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget). Nämnden beslutade i enlighet med förslagen.

Även förslag till prioriteringsordning i samband med arbete rörande översyn av gamla detaljplaner presenterades. Nämnden tackade för informationen.

Det beviljades bygglov för nybyggnad av sjöbod inom fastigheten Kebal 2:4.

Bygglov för nybyggnad av fritidshus beviljades på Kyrkosund 1:171

Bygglov beviljades även för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hålkedalen 1:20, befintlig byggnad rivs.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämn

---------------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-05-12

Ordförande Lena Martinsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Controller Annelie Landén redovisade ekonomiskt utfall till och med 30.e april. Nämnden tackade för informationen

Tillförordnad Förvaltningschef, Michael Olsson föredrog förvaltningens förslag till ny delegationsordning för byggavdelningen. Miljö- och byggnämnden ställde sig bakom förslaget. Samtidigt ställde sig nämnden positiv till fullmäktiges förslag till nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden.

Förvaltningens förslag till yttrande på remiss från länsstyrelsen rörande upphävande av gällande landskapsbildskydd redovisades. Nämnden ställde sig positiv till förslaget som innebär att landskapsbildsskyddet försvinner och kommunen får ansvar för strandskyddet. Ärendet skickades vidare till fullmäktige för slutgiltigt beslut.

Nämnden lämnade yttrande på remiss från fullmäktige rörande miljöpartiets motion om gynnande av lågenergi- /passivhus i Strömstad.

Nämnden informerades om det pågående arbetet med SydVästlänken, en planerad sträckning av en likströmskabel som kan komma att påverka kommunen.

Förvaltningen redovisade förväntade kostnadsförändringar inför kommande budgetarbete. Nämnden ställde sig bakom förslaget.

Räddningschef, Rolf Olausson föredrog förslag till avtal gällande interkommunal befälsberedskap mellan räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner. Nämnden hade inget att erinra.

Fredrik Werling informerade om Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete med att motverka olägenhet för boende och besökande i Strömstads kommun orsakad av buller från offentliga tillställningar samt visning exempel på hinderbelysning för vindkraftverk. Nämnden tackade för informationen.

Planchef Elin Solvang föredrog ärende rörande Del av Hålkedalen 1:27m.fl. (Starekilens småbåtshamn där nämnden beslutade att godkänna planförslaget för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen. I ärende rörande detaljplan för Laholmen 2, del av Strömstad 4:16 m.fl. beslutade nämnden att godkänna planförslaget för utställning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden beslutade att godkänna förslaget till ansökningsblankett för behörighet vid utsättning samt kriterier för behörighet.

Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde för pågående detaljplan inom del av fastigheten Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen). Här beslutade nämnden att godkänna utlåtande efter utställning 2, daterat 2011-05-12 och att överlämna planförslaget, upprättat 2010-10-05, reviderat 2011-05-12, till Kommunfullmäktige för antagande.

Planeringsarkitekt Marie Fagerberg redovisade resultat från samråd rörande Stadsmiljöplan för Strömstad. Nämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelse, daterad2011-05-12.

Förvaltningen genom Gun Persson Klink lämnade förslaget Sommarskogsvägen som namn på en väg inom planområde Kungbäck 1:144. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget.

Planeringsarkitekt Helena Östling redogjorde för pågående arbete med detaljplan för Del av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget). Nämnden beslutade om att gå ut på plansamråd.

På Nord-Koster 1:160 beslutade nämnden att meddela förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut om bygglov fattades för om/tillbyggnad av gårdshus till flerbostadshus på Björken. På  Medby 1:40 beslutades att tillstyrka ändrad användning av lokal (från lagerhall till båtförsäljningshall) - ändring av lov 2010-01-14 § D 18
 
Bygglov beviljades för tillbyggnad av flerbostadshus på Skepparen 3, för  nybyggnad av komplementbyggnad/garage på fastigheten Surbrunn 1 samt för nybyggnad av fyra stycken sjöbodar på Rossö s:31

En ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på Kungbäck 1:144 återremitterades för kommunikation med sökanden om att placera teknikbyggnaden inom byggrätten.

Lena Martinsson
Ordförande Miljö- och Byggnämnden

--------------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-03-03

Förvaltningschefen föredrog det ekonomiska utfallet till och med februari månad.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till ny attestlista för 2011.

Förvaltningschefen föredrog och nämnden beslutade att godkänna förvaltningens underlag till årsredovisning 2010. Nämnden beslutade samtidigt att lämna förvaltningens framtidsspaning utanför bokslutet. Noteras bör att nämnden anser att framtidspaning är viktigt men bör bedrivas utanför bokslutsprocessen.

Nämnden beslutade i yttrande över remiss, rörande ändring av befintlig detaljplan för planeområde Nexan 1 och 2 inom Haldens Kommun, att lämna åtgärden utan erinran.

Kommunens säkerhetssamordnare, Peter Birgersson Dafteryd redovisade i årsrapport 2010 det säkerhetsarbete som bedrivits under året. Nämnden tackade för informationen.

Nämnden antog ny taxa jämte delegationsordning för tillsyn av receptfria läkemedel. Taxan skall fastställas av fullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen delegerades uppdraget.

Miljö- och hälsoskyddschef Maria Bylund redovisade uppföljning av miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete 2010. Glädjande nog kan konstateras att avdelningen i huvudsak uppfyllt intentionerna i 2010 års tillsynsplan. Samtidigt konstaterades dels mot bakgrund av länsstyrelsens tillsyn av verksamheten 2010 dels mot den ambition som finns att ytterligare ansträngningar inom vissa områden efterfrågas. Nämnden tackade för informationen.

Nämnden fick information rörande pågående arbete med VA på Koster och vilka effekter det får inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden meddelade negativt planbesked för del av Kile 1:23 m fl. och samtidigt underrätta fastighetsägarna om möjligheten att återkomma med sin ansökan då den tekniska frågan om vatten och avlopp har fått en lösning.

För del av Ylseröd1:40m.fl. (Ylseröds camping beslutade nämnden att godkänna upprättat planförslag för utställning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

För detaljplan Myren beslutade nämnden efter noggrann redovisning av dels förslag till planprogram, dels innehåll i förslag till behovsbedömning att godkänna planprogrammet för programsamråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (PBL) och att behovsbedömningen skall samrådas med Länsstyrelsen.

Nämnden gavs information kring nuläge för de arbeten som förvaltningen arbetar med enligt tidigare beslut rörande planprioritering.

Nämnden beslutade att enligt lagen om skydd mot olyckor meddela nytt tillstånd för hantering av brandfarlig vara inom fastigheten Strömstad 4:24, "Oljeberget".

Bygglov för nybyggnad av bostads/affärshus beviljades inom Hantverkaren 13.

Inom fastigheten Bränneriängen 7 beslutades likaså att bevilja bygglov för nybyggnad av affärshus.

För fastigheterna Medby 1:36 och Nordby 2:80 beviljades bygglov för tillbyggnad av shoppingcenter.

På Rossö 1:4 beviljade nämnden positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Nämndsmötet genomfördes på räddningsstationen och dagen avslutades med att Räddningstjänsten informerade och utbildade nämnden inom sitt område.
Nämnden tackade för informationen.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och byggnämnden

---------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-02-03 

Förvaltningschefen föredrog det ekonomiska utfallet för förra året. Glädjande nog kan förvaltningen visa på ett överskott för nämndens verksamhet uppgående till ca 0,5 Mkr.

Utförligare rapport i kommer i samband med kommande bokslut.

Nämnden beslutade anta förvaltningens förslag till investeringsöverföringar jämte omdisponeringar från 2010 till 2011. Sammanlagt beslutades att föra över 815 506 kr till 2011 och omdisponera 217 336 kr till att komplettera kart- och mätavdelningens totalstation med en ny GPS.

På en remiss från fullmäktige rörande medborgarförslag om att centrum inte ska vara avspärrat under skärtorsdagen beslutade nämnden att föreslå avslag eftersom nämnden av säkerhetsskäl måste kunna garantera framkomlighet för utryckningsfordon.

Likaledes beslutade nämnden föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslag om att reservera ett markområde på Tången som park/grönområde. Detta då arbete pågår med att genom ny detaljplan skapa byggrätter för boende inom aktuellt område.

Förvaltningen redovisade genom sina avdelningschefer ett antal styrdokument.

Miljö- och byggförvaltningens övergripande verksamhetsplan för 2011

Byggavdelningens Verksamhetsplan med behovsanalys för 2011

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens behovsutredning med verksamhetsplan för 2011

Plan- och kartavdelningen redovisade Planenhetens och Kart- och mätenhetens verksamhetsplaner för 2011

Räddningstjänsten redovisade sin Tillsyns och verksamhetsplan för 2011—jämte utbytesplan för fordon och övrig utrustning

Nämnden beslutade ställa sig bakom samtliga behovsanalyser och verksamhetsplaner. När det gäller räddningstjänstens utbytesplan noterades denna och nämnden tackade för informationen.

Naturvårdsverket beviljades bygglov för naturum på Kile 5:1 samt bygglov för ligghall för får och nötkreatur på fastigheten Nord-Koster 1:5.

På fastigheterna Kaveldunet 1 samt del av Strömstad 3:13, Tången beslutade nämnden att anta detaljplanen (enkelt planförfarande).

På ansökan om planbesked för Del av Högstad 1:2 beslutade nämnden att lämna negativt besked.

I pågående planarbete rörande Del av Nordby 1:35 beslutade nämnden forsätta planarbetet, men att avvakta resultat från pågående trafikutredning. Därefter delegerades ansvaret att godkänna programredogörelsen till miljö- och byggnämndens arbetsutskott.

I tre pågående detaljplanarbete rörande Del av Hålkedalen 1:7 m fl,  Del av Hjältsgård 6:139 m fl samt Del av Nyckleby 1:33 beslutade nämnden att godkänna planförslagen för utställning enligt 5 kap. 23 § i plan- och bygglagen.

När det gäller planarbetet inom Del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter camping) beslutade nämnden att godkänna planprogrammet dat 2011-02-03 för programsamråd enligt 5 kap. 20 § plan och bygglagen.

Bygglov beviljades för ny ersättningsbyggnad för befintlig lada på fastigheten Rossö 2:49

På fastigheten Strömstad 4:16 (Göstases) beviljades tillfälligt bygglov för uteservering.

Förvaltningschefen föredrog den senaste utvecklingen kring fartyget Hamen som ligger kvar i Idefjorden. Länsstyrelsen har som första instans godkänt kommunens föreläggande om att fartyget skall bort, dock med flyttat datum till senast före första maj.

Förvaltningen informerade nämnden rörande nuläge för dels Kebal 1:33 samt Kebal 1:50 lämnades där tidigare fattade beslut efter överklagande visat sig hålla i första instans.

Nämnden beslutade rörande inkommet skadeståndsanspråk för fastigheten Kebal 1:50 att jämte yttrande i ärendet överlämna ansvar för den fortsatt handläggningen till Kommunstyrelsen.

Byggchefen presenterade byggavdelningen och nämnden gavs information/utbildning rörande byggverksamheten, lagstiftning, arbetssätt samt förslag på hur vi tillsammans kan bli effektivare.

Nämnden tackade för informationen.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

------------------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden
konstituerande möte 2011-01-13

Åke Sundemar (fp) initierade en övrig fråga rörande hur miljö- och byggnämnden framgent skall förhålla sig till frågor rörande utveckling av stadskärnan, behov av bevarandeplaner, fortsatt arbete med centrumplanering, frågan återkommer i samband med nämndens fortsatta verksamhetsplanering.

Ordförande Lena Martinsson hälsade samtliga välkommen till årets och mandatperiodens första sammanträde i miljö- och byggnämnden. Samtliga ledamöter och ersättare jämte delar av förvaltningen presenterade sig.

Introduktion till kommunens IT-tjänster - Marita Lindhav från kommunledningskontoret gav nämndens ledamöter och ersättare information och utbildning i kommunens sätt att arbeta via webben. Nämnden jobbar i stor grad digitalt i syfte att spara resurser och miljö.

Tillförordnad förvaltningschef Michael Olsson föredrog nämndens reglemente jämte det ansvar som därav är delegerat till förvaltningen.  Samtliga avdelningschefer presenterade sig och redovisade sina arbetsområden närmare.

Tillförordnad förvaltningschef Michael Olsson informerade om kommunens övergripande utbildningsplan inom bl.a. Kommunal- och Förvaltningslag som innefattar fem tillfällen med start den 1: februari. Samtliga ledamöter är inbjudna att delta. Nämnden uppmärksammades särskilt att tänka på hur vi hanterar dokument, offentlighetsprincip och att förebygga eventuella jävsituationer.

Förvaltningen kommer vidare att vid varje nämndsmöte ge närmare information/utbildning inom ram för någon speciallagstiftning inom nämndens ansvarsområde.

Nämndsekreterare Ulla Hedlund informerade kort om kring antagandet av fullmäktiges nya arvodesreglementet och var blanketter för ändamålet finns att hämta.

 Till ersättare i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott valdes Wolfgang Schwarts (stp), Bengt-Göran Bergstrand (m) samt Åke Sundemar (fp).

Nämnden utsåg ledamot och ersättare till Handikapp- och Pensionärsrådet. Till ledamot valdes Wolfgang Schwarts (stp) och till ersättare valdes Sveja Filipova (c).

Till ledamot i Folkhälsorådet valdes Bengt Bivrin (mp) och till ersättare valdes Johanna Fransson (s).

Planchef Elin Solvang påbörjade förvaltningens informations- och utbildningsplan genom att redovisa planprocessen enligt plan- och bygglagen, tidsåtgång samt nämndens ansvar. Även ett nuläge rörande nämndens planprioritering genomgicks.

Lena Martinsson

Ordförande Miljö- och Byggnämnden

---------------------------------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden

2010-10-14

Vindkraft på Tolvmansstegen i Miljö och byggnämnden
Miljö och byggnämnden hade vid sitt torsdagmöte att ta ställning till ett stort antal ansökningar om planbesked och bygglov. Bland dessa återfanns också ett beslut om kontrollplan för att bygga sammanlagt 22 vindkraftverk på Tolvmansstegen. Verken kommer att byggas sedan kommunens invändningar avvisats genom en dom i Miljööverdomstolen. Det gäller vindkraftverk på fastigheterna Gudebo 1:11, Gudebo 1:5, Lien 3:2, Skärje 1:9, Valex 3:1 och Vammen 3:3.

Samtidigt beviljades också bygglov för en servicebyggnad på Skärje 1:9 och en transformatorstation som kommer att placeras i den befintliga kraftledningsgatan som passerar Tolvmansstegen. Strömstadspartiet, Moderaterna och Randy Hertlid (c) upprepade i en protokollsanteckning sitt tidigare ställningstagande emot vindkraft på Tolvmansstegen.

Nämnden lämnade positivt planbesked för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl. på Tången. En del av denna fastighet bebyggs idag med kontorshus, men fastighetsägaren önskar också på en del av fastigheten bygga bostäder.

Kungsviks fritidshusförening har ansökt om planbesked för del av Kungbäck 1:59. Syftet är att se över den gamla detaljplanen för att medge större byggrätter. Nämnden gav ett positivt besked. Även på Öddö 2:18 m.fl. önskar man planbesked för att medge större byggrätter och tillskapa nya tomter i området. Detta beviljades av nämnden.

Nämnden beslutade i september att ta fram ett planprogram för del av Nordby 1:35. Som ett första steg i processen godkände nämnden programmet för programsamråd enligt Plan och bygglagen. Syftet är att tillskapa en bensinstation med ett bra serviceutbud vid rondellen som leder från E 6 in till Nordby handelsområde.

Positivt förhandsbesked lämnades för en ansökan om att bygga ett enbostadshus på Skee-Hjälmberg 1:3. Ägaren vill där anlägga en mindre hästgård. Fastigheten ligger i Mardal.

Negativt förhandsbesked lämnades för önskemålet om att bygga ett enbostadshus på Kosters-Röd 1:16 inom området Liden. Beslutet fattades med stöd av 8 kap.12§ Plan och bygglagen.

Positivt förhandsbesked för byggande av ett enbostadshus på Ytten 3:8 gav nämnden då det aktuella byggprojektet anses vara en komplettering till befintlig bebyggelse.

Bygglov beviljades för tillbyggnad av ett flerbostadshus på Kyrkosund 1:99 då åtgärden ryms inom gällande detaljplan. Likaså beviljades bygglov för en komplementbyggnad på Kyrkosund 1:136 där den önskade åtgärden bedömdes som en mindre avvikelse från gällande detaljplan. Samma sak gällde ett liknande önskemål på fastigheten Nord-Koster 1:316 där bygglov också beviljades.

Bygglov gavs också till Kosterhavet 1:3, som är beteckningen på nationalparkens entré på Rossö. Den skall inrymma utställnings- och samlingslokal. Inför kommande ytterligare diskussioner med Naturvårdsverket utryckte nämnden önskemål om att det anläggs en gångväg vid sidan av den smala väg som leder från en planerad parkeringsplats till magasinsbyggnaden.

Rolf Johnsson
Ordförande Miljö-och Byggnämnden

-----------------------------

Rapport från Miljö- och byggnämnden 2011-02-03

Förvaltningschefen föredrog det ekonomiska utfallet för förra året. Glädjande nog kan förvaltningen visa på ett överskott för nämndens verksamhet uppgående till ca 0,5 Mkr.

Utförligare rapport i kommer i samband med kommande bokslut.

Nämnden beslutade anta förvaltningens förslag till investeringsöverföringar jämte omdisponeringar från 2010 till 2011. Sammanlagt beslutades att föra över 815 506 kr till 2011 och omdisponera 217 336 kr till att komplettera kart- och mätavdelningens totalstation med en ny GPS.

På en remiss från fullmäktige rörande medborgarförslag om att centrum inte ska vara avspärrat under skärtorsdagen beslutade nämnden att föreslå avslag eftersom nämnden av säkerhetsskäl måste kunna garantera framkomlighet för utryckningsfordon.

Likaledes beslutade nämnden föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslag om att reservera ett markområde på Tången som park/grönområde. Detta då arbete pågår med att genom ny detaljplan skapa byggrätter för boende inom aktuellt område.

Förvaltningen redovisade genom sina avdelningschefer ett antal styrdokument.

Miljö- och byggförvaltningens övergripande verksamhetsplan för 2011

Byggavdelningens Verksamhetsplan med behovsanalys för 2011

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens behovsutredning med verksamhetsplan för 2011

Plan- och kartavdelningen redovisade Planenhetens och Kart- och mätenhetens verksamhetsplaner för 2011

Räddningstjänsten redovisade sin Tillsyns och verksamhetsplan för 2011—jämte utbytesplan för fordon och övrig utrustning

Nämnden beslutade ställa sig bakom samtliga behovsanalyser och verksamhetsplaner. När det gäller räddningstjänstens utbytesplan noterades denna och nämnden tackade för informationen.

Naturvårdsverket beviljades bygglov för naturum på Kile 5:1 samt bygglov för ligghall för får och nötkreatur på fastigheten Nord-Koster 1:5.

På fastigheterna Kaveldunet 1 samt del av Strömstad 3:13, Tången beslutade nämnden att anta detaljplanen (enkelt planförfarande).

På ansökan om planbesked för Del av Högstad 1:2 beslutade nämnden att lämna negativt besked.

I pågående planarbete rörande Del av Nordby 1:35 beslutade nämnden forsätta planarbetet, men att avvakta resultat från pågående trafikutredning. Därefter delegerades ansvaret att godkänna programredogörelsen till miljö- och byggnämndens arbetsutskott.

I tre pågående detaljplanarbete rörande Del av Hålkedalen 1:7 m fl,  Del av Hjältsgård 6:139 m fl samt Del av Nyckleby 1:33 beslutade nämnden att godkänna planförslagen för utställning enligt 5 kap. 23 § i plan- och bygglagen.

När det gäller planarbetet inom Del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter camping) beslutade nämnden att godkänna planprogrammet dat 2011-02-03 för programsamråd enligt 5 kap. 20 § plan och bygglagen.

Bygglov beviljades för ny ersättningsbyggnad för befintlig lada på fastigheten Rossö 2:49

På fastigheten Strömstad 4:16 (Göstases) beviljades tillfälligt bygglov för uteservering.

Förvaltningschefen föredrog den senaste utvecklingen kring fartyget Hamen som ligger kvar i Idefjorden. Länsstyrelsen har som första instans godkänt kommunens föreläggande om att fartyget skall bort, dock med flyttat datum till senast före första maj.

Förvaltningen informerade nämnden rörande nuläge för dels Kebal 1:33 samt Kebal 1:50 lämnades där tidigare fattade beslut efter överklagande visat sig hålla i första instans.

Nämnden beslutade rörande inkommet skadeståndsanspråk för fastigheten Kebal 1:50 att jämte yttrande i ärendet överlämna ansvar för den fortsatt handläggningen till Kommunstyrelsen.

Byggchefen presenterade byggavdelningen och nämnden gavs information/utbildning rörande byggverksamheten, lagstiftning, arbetssätt samt förslag på hur vi tillsammans kan bli effektivare.

Nämnden tackade för informationen.

Lena Martinsson
Ordförande
Miljö- och Byggnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-15 08:42