Omsorgsnämnden (ON)

Rapport från Omsorgsnämnden 22 september 2011

Ekonomisk rapport
Delårsbokslut 2 redovisas. Utfallet per 31 augusti är -8,5 Mkr jämfört med budget.
Årsprognosen uppgår till -7,1 Mkr.
 
Underskott redovisas betr. personalkostnader för Vård & Omsorg och Personlig assistans.  Inom Individ- och familjeomsorg redovisas underskott när det gäller institutionskostnader för vuxna såväl som för barn och unga.
 
Förvaltningen redogör för åtgärder för att begränsa underskottet.
 
Information om brandskyddsåtgärder korttidsverksamheten Takåsen
Förvaltningen redogör för Räddningstjänstens tillsynsföreläggande och sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnämnden, MBN § 163 (2011).
 
Omsorgsnämnden beslutar bl.a. att med anledning av MBN´s beslut utrymma korttidsverksamheten Piren 5 tills brandsäkerhetskraven är tillgodosedda och då i första hand till kommunens särskilda boenden. Förvaltningen informerar berörda vårdtagare, anhöriga och personal om planerade åtgärder.
 
Tillsynsavgifter enligt Alkohollagen
Antagen tillsynsplan medför att avgifterna för tillsyn och service till innehavare av serveringstillstånd behöver ändras.
 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget om tillsynsavgifter och att sända detta till Kommunfullmäktige.
 
Öppet möte med Omsorgsnämnden den 27 oktober
Omsorgsnämnden beslutar att nästa möte, den 27 oktober, ska var ett öppet möte, dvs. med möjlighet för allmänheten att närvara och att ställa frågor. Tid, plats och ärendelista meddelas på hemsidan Strömstads kommun samt i annons i STNB.
 
Mer information lämnas av:
Förvaltningschef Ola Lindström, 070-3009714
Omsorgsnämndens ordförande Leif Andersson, tel 0705- 29 03 09

---------------------

 
Rapport från Omsorgsnämnden 7 april 2011

 

Vid nämndens möte 7 april beslöts bland annat:

 

Remissvar till Ksau beträffande motion om att ansöka medel för utredning och införande av LOV, Lagen om valfrihetssystem

Omsorgsnämnden beslöt besvara remissen bland annat med att nämnden 2011-01-27  uppdrog åt Omsorgsförvaltningen att utreda införandet av Lagen Om Valfrihetssystem, LOV, samt att söka medel  från Socialstyrelsen för utredningsarbetet. Detta efter skrivelse till nämnden från Jörgen Molin (m) och Eva Borg (m).

 

Budget 2012

Omsorgsnämnden behandlade fråga om inledande budgetdirektiv vilka innebär uppdrag att visa på möjliga nettokostnadsminskningar, d.v.s. effektiviseringar eller intäktsökningar, motsvarande 2,1 milj. Förvaltningen fick uppdrag att till sammanträde 27 april beskriva möjliga nettokostnadsminskningar inom omsorgsnämndens verksamheter.

 

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport t.o.m februari visar på ett underskott i förvaltningens verksamhet om 1,1 miljon. Underskott har främst uppkommit inom personlig assistans och inom missbruksvården, kostnader för institutionsvård.

 

Information om brandskyddsåtgärder Takåsen

Föreläggande har inkommit från Räddningstjänsten beträffande behov av brandskyddsåtgärder på korttidsverksamheten Takåsen. Nämnden har lämnat uppdrag till förvaltningen att inleda utredning av hur kommunens korttidsverksamhet  bör utformas i såväl kort som långt perspektiv. Samarbete sker med fastighetsägaren beträffande de kortsiktiga åtgärderna för att öka brandsäkerheten.

 

Riktlinjer trygghetsbostäder och förenklad biståndsbedömning

Omsorgsförvaltningen har fått uppdrag  att ta fram förslag på riktlinjer för sk. trygghetsbostäder och när sådana kan anvisas. Uppdrag har också lämnats att föreslå riktlinjer för hur förenklad biståndsbedömning kan tillämpas då någon söker bistånd i form av trygghetslarm eller matdistribution.

(Bakgrund förenklad biståndsbedömning

Under 2009/10 gjorde tidningen PRO-pensionären en enkät bland Sveriges kommuner och fann 54 kommuner som valt att införa ”förenklad biståndsbedömning, dvs. att alla över en viss ålder kan få hemtjänst utan biståndsbedömning”. Antalet kommuner med förenklad biståndshandläggning har ökat sedan dess.

Ytterligare 40 kommuner erbjuder trygghetslarm och eventuellt även matdistribution utan biståndsprövning.)

 

Vid tidigare möte 2011 har Omsorgsnämnden bl.a. beslutat:

 

- att till Omsorgsnämndens myndighetsutskott utse Egon Fransson (fp) som ersättare för Anna-Lena Carlsson (c), Tove-Liv Johansson (s) som ersättare för Leif Andersson (s) samt Eva Borg (m) som ersättare för Jörgen Molin (m).

 

-att utse ordförande Leif Andersson (s)till ledamot i Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet samt Anna-Lena Carlsson (c) som ersättare i råden.

 

- att, med stöd Alkohollagen, förbjuda Systembolaget AB försäljning av alkoholdrycker på skärtorsdagen den 21 april 2011 i de två butiker som är belägna i Strömstad.

 

Mer information lämnas av:

Förvaltningschef Ola Lindström, 070-3009714

Omsorgsnämndens ordförande Leif Andersson, tel 0705- 29 03 09

 

---------------------

Rapport från omsorgsnämndens möte 2010-12-16

 

Ekonomisk rapport

Preliminärt resultat för 2010 uppgår till -2.3 miljoner kronor underskottet beror på höga institutionskostnader och ökad vårdtyngd på de särskilda boendena.

 

Statistik

Försörjningsstödet + 142 000:-, jämfört medbudget. Var tredje hushåll som bidrag får det på grund av ändrad praxis/regelverk från statliga myndigheter under mandatperioden.

Antalet färdtjänstresor ökar och prognostiseras till 9 000. Det inne bär en ökning med 500 från 2009 och en fördubbling sedan 2001.

Ingen väntar på plats i Särskilt boende.

 

Internbudget 2011

Total ram inklusive kapitaltjänstkostnader uppgår till 169 176 tkr.

 

Lex Sarah-utredning, daglig verksamhet LSS

Omsorgsnämnden beslutar att avsluta Lex Sarah – utredning samt att inte anmäla missförhållandet till Socialstyrelsen då detta avhjälpts utan dröjsmål.

 

Samverkande sjukvård i Strömstads och Tanums kommuner

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att fortsatt samverkan sker fram till 31 oktober 2011 enligt framtagna samverkansformer mellan Kommunala hälso- och sjukvården i Strömstads och Tanums kommun, Sjukvårdsrådgivning, Ambulanssjukvård i Strömstad och Tanum och NU-sjukvårdens MÄVA-avdelning under hela dygnet veckans alla dagar.

 

Ordförande Leif Andersson säger att det ökade samarbetet inom projektet varit till nytta för kommuninnevånare då det medfört ökad tillgänglighet till sjuksköterskekompetens och därigenom ökad vårdkvalitet och framförallt ökad trygghet.

 

Sammanhållen eller delad Socialtjänst?

Kommunchefen har gett förvaltningscheferna i Barn och Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden i uppdrag att utreda effekterna av den nu åldersindelade socialtjänsten.
Förvaltningscheferna förordar i sitt betänkande en sammanhållen socialtjänst under Omsorgsnämnden. Det är kommunfullmäktige som tar beslut i frågan.

 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefernas förslag att flytta socialtjänsten barn och unga från BUN till ON för att få en sammanhållen socialtjänst.

 

Mer information lämnas av:

Ordförande Leif Andersson, tele 0705 -29 03 09 eller

Tf förvaltningschef Ola Lindström, 070-300 97 14

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-17 14:17