Reservation från Socialdemokraterna

Reservation från Socialdemokraterna, avseende ärende, ”Össby 1:41 och Näsinge- Vässby – ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola” vid Miljö- och byggnämndens sammanträde 2016-01-21

En ansökan om förhandsbesked har inkommit från AB Strömstadslokaler. Ansökan redovisar nylokalisering av en förskola med två avdelningar, parkering och lekgård.

Motiv till reservationen

Vi anser den valda platsen olämplig med dess placering utmed väg 1054 och i korsningen till väg 108. Båda vägarna är statliga.

Innan ansökan om förhandsbesked ingavs borde den föreslagna platsen av AB Strömstadslokaler  vara utredd med hänsyn till trafik, buller från trafik och Näsinge Flygplats,  gång och cykel-möjligheter i och till området, kommunikation med skolan, intilliggande jordbruksverksamhet, vind, distributionsledningar i området mm.

Vi stöder helt förvaltningens förslag på att Miljö- och byggnämnden borde ha lämnat ett negativt förhandsbesked. Av tjänsteskrivelse daterad 2015-12-20, som är väl underbyggd framgår

att man vid lokalisering på avsedd plats inte följer Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö (2015)

att man inte följer Kommunfullmäktiges mål  Trafik och omsorg  om bl.a. Säkrare skolvägar

att man inte följer Miljö- och byggnämndens Mål, omsorg och hälsa om att barnperspektivet ska ingå vid all planering, samt

att man inte följer Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Vi stöder helt förvaltningens förslag avseende de skäl som angetts och som mycket tydligt motiverar ett negativt förhandsbesked.

Vi har yrkat bifall till förvaltningens förslag om ett negativt förhandsbesked. Vi gör nu liksom tidigare den bedömningen att platsen är olämplig och att alternativa platser finns i området som bör utredas och som är i bättre överensstämmelse med de krav och mål som redovisas i tjänsteskrivelsen.

Vi har svårt att förstå majoritetens beslut att lämna positivt förhandsbesked bl.a. med hänsyn till att förvaltningschefen och plan- och byggchefen vid sammanträdet anmälde avvikande åsikt enligt förvaltningslagens 19 § i förhållande till majoritetens beslut.

 

För Socialdemokratiska gruppen i MBN

 

Mats Granberg

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-02 10:02