Låt barnen behålla Norra Berget

2013-11-25

 Idag beslutar politikerna i Sundsvall om Norra Bergets framtid. Området som tidigare gavs till stadens barn och ungdomar föreslås nu bli ett naturreservat, något som Socialdemokraterna ställer sig mycket tveksamma till då det riskerar att minska tillgängligheten för Sundsvallsborna.

- Norra berget är ett mycket viktigt område för framförallt barn och ungdomar i Sundsvall. Vi vill att det ska fortsätta vara lättillgängligt för kommuninvånarna även i framtiden och att det ska fortsätta att vidareutvecklas. Med ett beslut om naturreservat låser vi in oss i en uppsjö av regler som riskerar att begränsa utvecklingen av området. Därför vill vi återremittera ärendet för att få svar på frågan om man kan uppfylla de bakomliggande syftena*  på något annat sätt än fatta ett beslut om naturreservat, säger Åsa Ulander (S).

Ett beslut om naturreservat skulle innebära att det blir förbjudet att vistas i området för exempelvis en skolklass eller friluftsförening om de inte ansöker om, och beviljas undantagstillstånd från kommunen. Vem som får ett sådant tillstånd blir en tolkningsfråga för den tjänsteman i kommunen som tar emot ansökan. Men att exempelvis göra spontana studiebesök med en skolklass kommer alltså inte att vara tillåtet i framtiden.

 

Kontaktperson

Åsa Ulander 070-395 66 54

 

 

Faktaruta:

*Följande skäl anges för att omvandla Norra Berget till ett naturreservat: ”Att att skydda, utveckla och bevara:

 -           ett lättillgängligt friluftsliv i tätortsnära natur där besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till naturlig skog och kulturmiljöer,

 -          en landskapstyp med viktiga naturgeografiska värden som bär spår från den senaste istiden och efterföljande landhöjningen ur havet,

 -          en bra miljö för djur- och växtlivet i de naturtyper som finns i området för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom att äldre tallar och lövträd prioriteras,

 -          friluftsmuseet som funktion och de kulturhistoriska värden som finns knutna till friluftsmuseets byggnader, liksom övriga kulturhistoriska lämningar inom hela naturreservatets område.”

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-25 12:49