Framtid(S)tro, jobb och välfärd

Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vigemensamt tar ansvar för att göra Sundsvallbättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt.Vi vill lösa gemensamma utmaningar tillsammansistället för att varje individ ska lösa varje utmaningsjälv. Vi vill satsa på framtidsinvesteringar iställetför privatiseringar. 

Vår viktigaste politiska prioritering är fler människor som har ett jobb. Det är så vi tillsammans kan skapa resurserför en stark välfärd med fokus på en bra förskola ochskola för barnen samt en omsorg man kan lita på. Det är så vi bygger en attraktiv stad från grunden och skaparförutsättningar för kommunen att växa. Sundsvall behöver högre ambitioner som gör att vi lyfter blicken mot framtiden. Därför vill vi sätta upp målet att Sundsvall ska bli 130 000 invånare år 2030.

Sundsvall är en vacker kommun med stor potential. Men under de senaste åren har utvecklingen stannat av. Det byggs för lite i kommunen, vi har en skyhög arbetslöshet och skolresultaten som lovades bli bättre är kvar påen skrämmande låg nivå. Det är nu dags att vända den utvecklingen.

För att utveckla Sundsvall behöver vi kraftsamla våra resurser. Det gäller särskilt de olika delarna inom kommunens organisation. Det är dags att verkligen nyttja våra gemensamma resurser och jobba målinriktat. Vi vill se en särskild kraftsamling inom följande tre områdenmed utgångspunkt från Sundsvalls kommuns Hållbartillväxstrategi:

  • Fler och bättre jobb
  • En likvärdig skola för alla
  • Sociala framtidsinvesteringar

Fler och bättre jobb

Socialdemokraternas långsiktiga mål är att ingen skavara arbetslös. En viktig förutsättning för att vi människorska kunna utvecklas och uppfylla våra drömmar är att vihar ett arbete. En välfungerande arbetsmarknad skaparett mervärde med sina varor och tjänster, men framföralltskapar den jobb som bidrar till att bibehålla och utveckladen gemensamma välfärden.

En likvärdig skola för alla

I skolan formas framtidens generation. För oss socialdemokraterfyller skolan en viktig uppgift i att fåbarnen och ungdomarna att klara sig i samhället ochbli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Detta utöver skolans uppgift att förmedla kunskap somrustar barn och ungdomar för att kunna ta ett jobb. Det är kunskaperna hos invånarna i ett samhälle som fårsamhället att växa och för att det ska vara möjligt krävspolitiska prioriteringar.

Sociala framtidinvesteringar

Sundsvall behöver utvecklas i en riktning där god hälsa,god livsmiljö, välfärd, kunskap och kompetens prioriteras,inte minst genom förebyggande arbete. Det handlarom att skapa en social hållbarhet. En viktig del i dettaär att vi Sundsvallsbor ska känna oss trygga med att vi och våra anhöriga får den vård och omsorg vi behöver.Därför ska Sundsvall erbjuda en stark generell välfärdsom alla bidrar till och som alla kan ta del av efter behov.För att vara attraktivt behöver Sundsvall även erbjudagoda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter samt braboende i goda miljöer.

För att lyckas med denna kraftsamling ska varje nämnd och helägt kommunalt bolag årligen fastställa mål ochhandlingsplaner inom de ovan uppräknade tre prioriteradeområdena. Målen och handlingsplanerna skagodkännas av kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-03 16:54