Jobbpolitik

För oss Socialdemokrater är skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten den viktigaste frågan som går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

För att klara jobben vill vi bland annat göra om arbetsförmedlingen, ge den arbetslösa stöd från första dagen (istället för som nu först efter 90 dagar), införa utbildningskontrakt för unga och mycket mer. Vårt mål är att Sverige 2020 har EUs lägsta arbetslöshet. 

Därför prioriterar vi de närmaste åren dessa jobbfrågor:

 • Ungdomar ska jobba eller studera inte vara arbetslösa. Ingen ungdom ska vara arbetslös längre än 90 dagar och de ska ha rätt till stöd från dag ett. Alla ungdomar ska ha rätt till jobb eller utbildning och ha ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter för att få ersättning. Inför ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. 
 • Utveckla Arbetsförmedlingens verksamhet.Läs mer här Låt förmedlingen använda pengar mer fritt efter människors skiftande behov. Ge rätt till stöd för den arbetslösa från första dagen, inför utbildningskontrakt för unga, förbättra samarbetet med försäkringskassan för att undvika att människor hamnar mellan stolarna, avskaffa fas 3. 
 • En starkare näringspolitik. Möjligheterna att starta och driva företag och komma in på nya marknader ska förbättras liksom tillgången till riskkapital. Att växa med fler anställda ska underlättas. Stöd utvecklingen av framgångsrika exportföretag, en växande produktiv tjänstesektor och små innovativa företag. Slopa arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan. 
 • Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna få det. Dimensionera vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen efter människors behov. Ge personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor. Ordna jobb i näringslivet och kommunerna med särskilt anställningsstöd och kollektivavtal. Ge studier till den som saknar gymnasieutbildning eller eftergymnasiala studier för den som behöver det. 
 • Höj taket i a-kassan så att de allra flesta har en ersättning som motsvarar 80 procent av sin tidigare lön. Modellen med avgifter till a-kassan som relateras till arbetslösheten i varje kassa ska bort. 
 • Ett jämställt arbetsliv. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. I första hand bör frågan lösas genom förhandlingar och kollektivavtal.
 • Bra jobb i gemensam sektor. I socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting lovar vi att verka för rätt till heltid, tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö. Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. 
 • Ge alla löntagare möjligheter till kompetensutveckling. Ta fram en kompetensförsäkring mellan parterna. 
 • Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse.
 • Stärk Sveriges innovativa kraft. Skapa ett innovationsråd direkt under statsministern. Knyt regionala utvecklingsråd till detta för samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik på regional nivå. Utveckla modeller för strategisk samverkan inom områden där Sverige har stor utvecklingspotential. Stärk statens och regionernas roll och ansvar för fler innovationer och nya jobb. 
 • Tillväxtpotential i hela landet. Vi vill utveckla hela landets tillväxtpotential. En sådan politik måste innehålla åtgärder som förbättrade stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional kompetensförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.
Sidan uppdaterades senast: 2013-07-23 15:41