Arbete befrämjar välstånd

 

Relaterat

Arbete är grunden för vårt välstånd. Sverige har inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. Full sysselsättning är därför det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vår vårbudget bygger på att ordning och reda i statens finanser är grundläggande. Det finanspolitiska ramverk som utvecklats av tidigare socialdemokratiska regeringar är en central förklaring till att de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder.

Men starka offentliga finanser räcker inte. Det behövs också en politik för nya och växande företag. Vi vill i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna utveckla en samverkansmodell tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle. Exempel på områden som lämpar sig för sådana samverkansprogram miljö- och energiområdet, hållbar stadsplanering samt den snabbt stigande globala efterfrågan på sjukvårdsrelaterade produkter och råvaror.

Ett problem som ofta återkommer i samtal med småföretagare är bristen på riskvilligt kapital. Vi vill skapa en statlig riskkapitalfond med ett särskilt fokus på investeringar i innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Vi vill stärka de ekonomiska incitamenten för investeringar i externt tillväxtkapital i onoterade bolag. En skattereduktion eller skattekrediter för den typen av investeringar är möjliga lösningar.

Sverige behöver mer investeringar i forskning och utveckling. Vi föreslår att företag under ett uppbyggnadsskede även får göra avdrag för FoU-utgifter mot arbetsgivaravgiften. Den offentliga upphandlingen borde kunna nyttjas på ett mycket bättre sätt som ett verktyg för att driva på förnyelsen av svensk ekonomi. Vi anser att det finns starka behov av en nationell strategi för innovationsupphandling, dvs. upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller behov för vilka det ännu inte har etablerats någon marknad.

Sverige behöver en politik för fler jobb och växande företag. Regeringen är trött och saknar idéer om hur Sverige ska utvecklas. Med vår vårbudget lägger vi socialdemokrater grunden för en sådan politik.

Fredrik Olovsson, gruppledare (S) i riksdagens finansutskott

Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S) från Västernorrland

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-07 09:14