Arbetsmiljön måste upp på dagordningen

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 var ett av deras första beslut att lägga ned Arbetslivsinstitutet. Det var en tydlig markering vilken inriktning av arbetsmiljöfrågorna som skulle gälla under regeringstiden. De skulle bort från dagordningen. Sänkta anslag till Arbetsmiljöverket var nästa konkreta åtgärd. Under både den föregående och den innevarande mandatperioden har regeringen helt prioriterat bort arbetsmiljön. I takt med det har antalet arbetsskador ökat dramatiskt, tyvärr också de riktigt allvarliga. Även dödsolyckorna ligger på helt oacceptabla nivåer.

Vi Socialdemokrater vill se ett ökat statligt engagemang och ansvar för arbetsmiljöfrågor. Vi vill att arbetsmiljöverket ska ges resurser för att klara sitt viktigaste uppdrag, att genomföra fler och bättre inspektioner. Vi vill att resurser sätts av till arbetsmiljöforskning (något som inte gjorts sedan nedläggningen av Arbetslivsinstitutet) och vi vill se att fler löntagare får ta del av företagshälsovård.   I första hand måste arbetsmarknadens parter, fackförbund och arbetsgivare ta ansvar för detta, men regeringen måste sända tydliga signaler att arbetsmiljöfrågan är viktig. I vissa fall behöver staten också vara beredd att lagstifta.

Arbetsmiljö handlar inte enbart om skydd mot olyckor utan även om hur man kan få de anställda att känna trygghet. Här är frågor om rätten till heltid, motverka diskriminering och möjligheten att få utveckla sina kompetenser och kunskaper för att klara av sitt jobb. Arbetslivet har många utmaningar framför sig, och då måste vi ha en politik som står upp för löntagarnas rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. Vi behöver en regering som inte bara pratar utan aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Det finns en nollvision när det gäller antalet döda i trafiken. På samma sätt måste vi ha en lika tydlig nollvision inom arbetsmarknaden. Det är en betydligt viktigare prioritering för att undvika sjukskrivningar än att tvinga ut sjuka på arbetsmarknaden.

Det går det inte att stå på sidan om och stoppa huvudet i sanden som regeringen gör och inte ta ansvar för arbetsmiljön, den berör alla, på hela den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om politisk vilja till förändring som skapar trygghet i arbetslivet.

Ingemar Nilsson, Riksdagsledamot (S) Västernorrland

Jim Sundelin, Facklig-politisk ansvarig, Socialdemokraterna i Västernorrland

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-22 09:59