Socialdemokraterna Västernorrlands distriktskongress

Vi tolererar inte barnfattigdom!

Vart tionde barn i Sverige lever under fattigdomsstrecket. Det är oacceptabelt och ovärdigt ett modernt samhälle. Barn väljer inte sina föräldrar. Inte en enda liten tjej eller kille kan hållas ansvarig för sin situation. Barndomen får aldrig en andra chans och kommer inte tillbaka. 
Bara ett land som på bästa sätt tar hand om sin uppväxande generation, tar hand om sin framtid. Den borgerliga regeringen bedriver en politik som leder till ökade klyftor i samhället, barnfattigdomen har sedan 2006 ökat, totalt lever 220 000 barn i fattiga familjer. Barn som inte kan delta i fritidsaktiviteter på samma sätt som sina kompisar, som kanske tvingas avstå från skolresan och som riskerar att inte klara skolarbetet för att deras föräldrar inte har råd att köpa glasögon. Att den negativa utvecklingen fortsätter också när det nu går ekonomiskt bra för Sverige, visar hur fel den borgerliga regeringen prioriterar.

Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med barnfattigdomen är att se till att föräldrarna får arbete. Då krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik med rätt till utbildning så att människor kan ta de jobb som finns och växer fram. Enligt Svenskt Näringsliv misslyckas idag en av fem rekryteringar därför att det inte finns personal med rätt kompetens. Detta samtidigt som en tredjedel (100 000 personer) av de arbetslösa är långtidsarbetslösa. Det krävs också att de kvinnor, för det är mest kvinnor, som jobbar ofrivillig deltid får rätt till heltidsarbete. Dessutom måste personer med utländsk bakgrund få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi vill

-  Bekämpa arbetslösheten, allas rätt till arbete och egen försörjning är grundläggande. Full sysselsättning är målet!

-  Höja barnbidraget, barnbidraget stärker barnfamiljernas ekonomi och det fina med barnbidraget är att det gynnar alla barn lika mycket.

-  Ungdomsarbetslösheten ska köras på porten. Vi ska ta ansvar för att ingen ung människa ska behöva gå arbetslös, utan utbildning, praktik eller jobb.

-  Mer resurser till skolorna och goda utbildningsmöjligheter för alla. Sverige ska inte vara ett land där våra unga inte klarar skolan, och där dörrarna till högre studier är stängda. 

-  Segregationen ska bekämpas. Vi ska ägna större energi och kreativitet åt att bryta ner den ojämlikhet som finns i vårt land; mellan stadsdelar, mellan bostadsområden, mellan människor.

Sveriges barn och ungdomar förtjänar bättre än vad de erbjuds i dag.

Det går inte att sätta en tidsgräns för sjukdom 

Nästan tre år har gått sedan regeringen införde omfattande regelförändringar i sjukförsäkringen. Vår kritik mot försämringarna har tyvärr besannats. Människor som behöver ägna sig åt att återfå sin hälsa och komma tillbaka till arbetslivet, tvingas istället kämpa med sin ekonomi. Sjuka som borde få hjälp att bli friska görs i stället fattiga. Det är ovärdigt ett land som Sverige.

Vi kräver att den borgerliga regeringen ändrar reglerna i sjukförsäkringen i grunden. Att putsa på dagens system duger inte. Den som är sjuk har rätt till sjukpenning eller sjukpension. Vi kan inte acceptera att administrativt bestämda tidsgränser fråntar sjuka rätten till sjukpenning. 

Vi kräver att regeringen sätter in rehabiliteringsinsatser. Ansvaret för rehabiliteringen ska inte ligga på individen, utan på arbetsgivaren och samhället. För att hävda den enskildes rätt är tidsgränser för rehabilitering och stöd, lika viktiga som tidsgränser blir felaktiga när de används för att utförsäkra den som fortfarande är sjuk. 

Vi kräver vidare att regeringen arbetar för att ett omställningsavtal för rehabilitering inrättas mellan arbetsmarknadens parter och staten. 

Både individen och samhället vinner på en bra sjukförsäkring. Vi socialdemokrater kommer aldrig att ge upp kampen för ett rättvist välfärdssamhälle. I det samhället är en allmän sjukförsäkring, som ger den sjuke både ekonomisk trygghet och stöd för återgång i arbete, en självklarhet.

 

Vi kräver ett ungdomslyft och bort med gratisjobb! 

I dag är 400 000 arbetsföra människor arbetslösa i Sverige. Trots hög tillväxt och företag som har svårt att hitta arbetskraft, biter sig långtidsarbetslösheten fast. Den borgerliga regeringens jobbpolitik har misslyckats. 

Regeringen har struntat i att rusta de arbetslösa för att kunna ta de jobb som nu växer fram. Antalet arbetslösa utan gymnasieutbildning ökar för vare dag som går. Bland de arbetslösa är unga människor den grupp som växer mest. Vi kräver att regeringen inför ett ungdomslyft, som ger unga människor möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. 

Många av de långtidsarbetslösa som finns i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin måste vänta på att dagarna tickar iväg innan de rutschar ut i Fas 3.  Fas 3 är en återvändsgränd där arbetslösa hänvisas till att jobba gratis. Att delta i utbildning är förbjudet, inte ens att gå en kvällskurs är tillåtet. Endast en bråkdel av dem som lämnar Fas3 får ett jobb.

Det är ett gigantiskt slöseri! 

Istället för tvång att jobba gratis i fas 3, kan de tidigare plusjobben, som innebar kollektivavtalsenlig lön, tas som ett bra exempel på hur långtidsarbetslösa kan ges nya chanser. 

Vi kräver att långtidsarbetslösa får möjligheter att studera och kompetensutveckla sig så att de kan ta de jobb som finns på arbetsmarknaden. Möjligheten att få stöd för att starta eget måste gälla alla arbetslösa. Arbetsförmedlingen måste ges möjligheter att hjälpa människor till jobb på den reguljära arbetsmarknaden, eller till subventionerade anställningar till avtalsenliga villkor.

Vi måste använda de goda åren som ligger framför oss till investeringar som ger jobb och tillväxt. Så stärker vi Sverige för framtiden. 

Vad vore Sverige utan Norrland? 

Som norrländska Socialdemokrater slåss vi – nu som förr och i framtiden – för vår landsända. Vi framhärdar i vår åsikt att Norrland behöver investeringar i både människor, miljö, bostäder och effektivare transportsystem. Men vi slåss inte bara för oss själva. Vi slåss därmed för hela Sverige. För vad vore Sverige utan Norrland? 

När finanskrisen, och den industrikris som följde på den, var som djupast stod skogsindustrin – en i hög grad norrländsk näring – för de största exportintäkterna av alla branscher. När verkstadsindustrin repat sig efter krisen är situationen normaliserad. Men med en boom i gruvnäringen – Lapplandsfälten försörjer EU med 95 procent av järnmalmsbehovet – och med den vikt Norrland har för svensk energiproduktion och turism, så är det ingen tvekan om att Sverige har nytta av Norrland precis som Norrland har nytta av Sverige. 

Men Norrland kan ge mer! Norrlands värde för hela landet ökar förstås om Norrland blir mer än en råvaruexportör. Vi måste bygga vidare på en utveckling där skog, malm, vind och vatten med hjälp av forskning och vidareförädling blir till än mer avancerade produkter. 

För denna utveckling är högskolor och universitet avgörande. En annan faktor är behovet av snabba och miljövänliga transporter. 

De mest brännande investeringsprojekten i norr är: 

1, Dubbelspår på Ostkustbanan.

2. Påbörja Norrbotniabanan

3. Satsa på Mittbanan Sundsvall – Trondheim och stärk driftsäkerheten i hela järnvägssystemet i norr, genom ett triangelspår i Nyland. 

Detta behövs för Norrländsk industri och norrländskt välstånd, men också för Sveriges välstånd. För vad vore Sverige utan Norrland?

 

Sverige behöver en ny energi- och klimatpolitik

Jobben är avgörande för Sveriges och Västernorrlands framtid.

En långsiktig och stabil energipolitik är grundläggande för en framgångsrik utveckling av såväl Sverige som Västernorrland. Energipolitiken är ett av fundamenten för näringslivet och därmed jobben, oavsett om man lever och verkar i Ramsele, Bredbyn, Ånge, Sundsvall eller Stockholm. Även för alla enskilda som konsumenter är energipolitiken viktig. Det kan de flesta Västernorrlänningar vittna om efter att ha sett de två senaste vintrarnas elräkningar. Det kan också många av industrins anställda och ägare intyga efter en vinter när elpriserna åter hotat jobben.

Vi inser, till skillnad från den borgerliga regeringen, att marknaden inte är svaret på alla frågor. Den icke-fungerande elmarknaden är ett varnande exempel på konsekvenserna av att en part tillåts diktera villkoren och när lusten att tjäna pengar överskuggar det gemensammas bästa. 

Energipolitiken är också avgörande för att klara vår tids största utmaning – klimatet.

Den negativa mänskliga påverkan på klimatet måste brytas, det är vårt ansvar mot alla kommande generationer. 

Vi socialdemokrater har en långsiktigt hållbar energipolitik, som skapar förutsättningar för såväl en utveckling för fler och nya jobb som

för en långsiktigt hållbar klimatpolitik. 

Vi vill;

 

·  se Sverige öka sin energiproduktion. Sverige skall ha elöverskott. Vi vill öka satsningen på förnybar energi så att vi år 2020 producerar minst 30 TWh och 55 TWh år 2030. 

· att Sverige skall avveckla kärnkraften i den takt den kan ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. 

· skapa långsiktiga och förutsägbara villkor för industrin. 

· skärpa övervakningen av elmarknaden för att skydda hushåll och industri. Tillsätt en elpriskommission! 

· verka för en skatteväxling mellan konsumenterna och producenterna. Sänkt konsumtions-skatt finansieras med en rimlig begränsning av kraftproducenternas övervinster på den nordiska elmarknaden. 

· öka satsningen på forskning och utveckling av ny energiteknik. Det ger gröna jobb! 

· öka stödet till vindkraft och solkraft. 

· öka satsningen på energieffektivisering. Inför ett ROT-avdrag för flerfamiljshus och offentliga byggnader, vilket också ligger i linje med förslag från EU-kommissionen. Så skapas nya jobb! 

· att Vattenfall skall vara ett helägt statligt bolag som ges i uppdrag att vara den ledande aktören för omställningen till ett energisystem med högre andel förnybar energi. 

Bara med en genomtänkt energi- och klimatpolitik som står på konsumenternas sida och som inser behovet av långsiktig politik för att säkra både jobben och klimatet klarar vi framtidens utmaningar, i Sverige och i Västernorrland.

 

Uttlanden - alla antagna av Socialdemokraterna i Västernorrland

samlade till distriktskongress på Folkets Hus i Söråker 16 april 2011

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-19 14:36