Förstärkning av Socialnämndens budget nödvändigt

2013-06-11

Idag lämnar Socialdemokraterna in ett eget förslag till tekniskt omräknad Mål- och resursplan 2014 med plan för 2015-2016. Socialnämndens budget förstärks med 15 Mkr de kommande åren. Det innebär att tidigare beslutade minskningar av resurser till Socialnämnden halveras för 2014 och att verksamheten förstärks med 13 Mkr 2015 och 24 Mkr 2016 när tidigare plan tillskjuts 15 Mkr.

-          Vi lägger detta förslag för att mildra effekterna av kommunledningens oförmåga att leda och styra Socialnämndens verksamhet. De ekonomiska resurserna för hela kommunen är kraftigt begränsade, men vi måste göra allt vi kan för att Socialnämnden ska kunna ta sig ur denna mycket allvarliga situation som beror på tidigare års underskott, säger Peder Björk (S), oppositionsråd.

Den tekniska uppräkningen sker utifrån den socialdemokratiska budget (MRP) som kommunfullmäktige antog i juni 2012 för åren 2013-2014 med plan för 2015-2016. Det är en budget med tydligt fokus på

  • fler människor i jobb
  • högre kvalité i välfärden
  • bättre utbildningsmöjligheter för alla.

 

Den färdriktning för Sundsvall som pekas ut i budgeten ska till att börja med genomföras under åren 2013-2014.

-          Genomförandet av den beslutade budgeten har kraftigt försvårats av den svaga ekonomiska situation som kommunen befinner sig i på grund av den borgerliga kommunledningens oförmåga att under tidigare år sköta kommunens verksamhet på ett bra sätt. Sundsvall förtjänar bättre än så här, säger oppositionsrådet Peder Björk (S).

 

 

Faktaruta

-          Sundsvalls kommun arbetar med 2-årsbudget (Mål- och resursplan, MRP) och vartannat år sker därför endast en teknisk uppräkning av tidigare beslutad budget.  

-          En oberoende rapport från PwC pekar ut stora brister i styrning och ledning av Socialnämndens verksamhet med stora underskott som följd. För 2013 visar prognoserna på ett underskott i intervallet 70 – 90 Mkr. 

 

Kontakperson:

Peder Björk, Oppositionsråd

070 – 190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-25 14:47