Förtroenderådet 2011

Uttalande antaget av förtroenderådet 3-4 december 2011 

Möt en osäker konjunkturutveckling med investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin

Läget i världsekonomin är osäkert. Flera länder är indragna i svåra statsfinansiella problem.. Effekterna på svensk ekonomi har ännu så länge varit begränsade, men läget kan snabbt förändras. Vi ser med stark oro på den politiska och ekonomiska krisen i delar av Europa samt på signalerna om att svensk ekonomi bromsar in.

Vårt budgetalternativ för år 2012 präglas av stort statsfinansiellt ansvarstagande. Vi föreslår ett högre finansiellt sparande än regeringen för år 2012, såväl för staten som för den samlade offentliga sektorn.

Sveriges ekonomi står stark och det finns utrymme för stimulanser om så behövs. Vår inriktning är tydlig. Sverige måste rusta sig bättre för framtiden. Vägen till jobb och konkurrenskraft går via investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin, inte genom fortsatta slentrianmässiga skattesänkningar. Nu måste tyngdpunkten i den ekonomiska politiken ligga på insatser som bygger Sverige starkt på sikt. En aktiv näringspolitik och framsynta investeringar i infrastruktur, klimatomställning, utbildning, forskning och innovation samt ökade ansträngningar för att upprätthålla människors vilja och förmåga till omställning är det enda som långsiktigt kan säkra jobb, välfärd och social sammanhållning. Sverige ska konkurrera med kunskap, inte låga löner. Därför behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik och en stark arbetslöshetsförsäkring.

När en rad andra europeiska länder på grund av politisk vilja eller ekonomisk nödvändighet, genomför åtstramningar och nu måste dra ned på viktiga framtidsinvesteringar, har Sverige möjlighet att gå den motsatta vägen. Med rätt politiska prioriteringar under de kommande åren kan Sverige skaffa sig en styrkeposition som kan bli mycket värdefull när den globala konjunkturen vänder uppåt igen. Sverige har alla möjligheter att ta på sig en ledarroll i Europas utveckling mot en globalt konkurrenskraftigt kunskapsekonomi.
 
Sverige och Europa behöver mer av samförstånd, ledarskap och breda politiska lösningar. Vi är kritiska till att regeringen alltför ofta sällar Sverige till den grupp EU-länder som förordar passivitet snarare än konstruktiva gemensamma lösningar på den europeiska skuldkrisen.

Vi menar också att regeringens ansträngningar för att säkra en majoritet i riksdagen för sin ekonomiska politik har varit otillräckliga. Det vanskliga parlamentariska läge som nu råder minskar Sveriges möjligheter att möta vad som kan bli en lång och djup ekonomisk nedgång med en väl avvägd ekonomisk politik. Om utsikterna för svensk ekonomi fortsätter att försämras är vi därför beredda att medverka till en krisuppgörelse med bred parlamentarisk förankring.

Under de kommande åren krävs en betydande flexibilitet i finanspolitiken. Vi måste ha beredskap att sätta in en rad olika åtgärder beroende på hur olika delar av ekonomin utvecklas. Det kan handla om tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar, kunskapslyft, stärkt arbetslöshetsförsäkring, säkerställande av kreditförsörjningen för små och medelstora företag samt ekonomiskt stöd till kommuner och landsting.