Vilken makt har KF i Torsås kommun

I Torsås kommun har KF ingen formel makt,. Allt styrs från KS och KSAU Eller ?

Det hjälper ej att Revisorerna påtalar att KFs beslut ej är genomförda. C styret ignorerar tagna beslut och sopar dem under mattan när C ej tycker som övriga. Det börjar bli fullt under mattan nu.

Här är ett beslut som har gått till förvaltningsrätten:

Yttrande med anledning av Laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål 4297-13 Förvaltningsrätten i Växjö)KS § 299/13        13/KS0176

Roland Swedestam har överklagat kommunstyrelsens beslut 2013-10-29 § 239 angående Torskolan högstadium med krav om att det förklaras ogiltigt och upphävs.

I underrättelse 2013-12-26 från Förvaltningsrätten i Växjö ges Torsås kommun tillfället att lämna yttrande på överklagandet.

Förslag på yttrande föreligger från ordförande Håkan Algotsson, C.

Yrkande, Roland Swedestam, S yrkar avslag på Håkan Algotssons, C förslag till yttrande med hänvisning till att det i revisorernas granskning av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11 § 87/12 ej är ett verkställt beslut och därmed är kommun-styrelsens beslut olagligt.

S Reserverara sig. Reservation

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-14 11:30