Sossarnas ställningstagande om Torskolans Renovering

Angående Torskolans Renoveringsbehov.
Med anledning av den kritik som framförts av elever och lärare på Torskolan så vill vi Socialdemokrater i Torsås här informera om vårt tidigare lagda förslag till åtgärder för att lösa skolans lokalproblem. Tyvärr blev vi helt motarbetade av den dåvarande oppositionen, av personal på skolan m.fl.
Grunden i det förslag vi lade fram innebar att vi skulle flytta folkbiblioteket till Gamla Skolan och integrera det med de två skolbibliotek som också finns i Torsås samhälle.
Att vi ville börja med denna byggnad var dels att den är lämpligast att använda till ett integrerat skol och folkbibliotek och dels att den är i stort renoveringsbehov. Det var också angeläget och bråttom att börja med detta, då dåvarande hyresavtal för folkbiblioteket äntligen kunde sägas upp efter 20 år!
Denna besparing av skattemedel skulle i stället användas till en ombyggnad av Gamla skolan, en fastighet som kommunen redan äger och har kostnader för.
Vi begärde också in förslag ifrån skolan för att få deras synpunkter på hur övriga skollokaler skulle kunna renoveras och användas, vilket vi också fick. Självklart fanns det med i våra planer att gå vidare med en renovering av övriga skolbyggnader när Gamla vita Skolan var klar.
Tyvärr har Centerpartiet under många år helt försummat ”helhetstänk” i skolans verksamhet, de har inte ansett att även lokaler och pedagogiskt material är viktigt för elevernas resultat och välbefinnande. Därför ser Torskolan ut som den gör idag, flera års nödlösningar för att fixa de värsta problemen visar sig hela tiden!
Vi har också föreslagit en minskning av de administrativa kostnaderna genom att bl.a. se över kommunens behov av chefer och tjänstemän. Då skulle medel kunna frigöras till bra verksamhet inom både skola och fritid. Vi är en liten kommun med alldeles för litet skatteunderlag för att kunna finansiera en så stor administration som nu Centern återinför nu i kommunen.
Att vi valt att satsa på byggnation av en ny sporthall, är för att tillmötesgå vårt stora föreningslivs önskemål och för att främja rörelse/aktivitet bland både barn, ungdomar och vuxna. När vi nu fick möjlighet att genomföra detta tack vare ett omförhandlat och rimligt simhallsavtal, så ansåg vi att det var rätt läge att göra denna satsning.
Vi Socialdemokrater i Torsås har visat framåtanda genom att främja bl.a. byggnation och VA-satsning, renovering av skolköken i Gullabo och Torskolan, inventering av enskilda avlopp och vi var beredda att fortsätta det spåret genom att verka för ett nytt och modernt bibliotek, renovering av hela Torskolan och sporthallsbygge. Allt detta i syfte att förbättra befintlig verksamhet men även för att skapa förutsättningar för inflyttning till kommunen.
Enligt oss i S måste en kommun våga göra satsningar och inte behålla allt som det alltid varit, vilket verkar vara Centerns paroll. Vi fick tyvärr inte möjlighet att fortsätta vårt arbete med detta, men ska göra vårt bästa även i opposition för att satsa på en bra framtid för Torsås kommun och dess invånare.
För en ansvarsfull utveckling i Torsås!

Torsås Socialdemokratiska fullmäktigegrupp.
Roland Swedestam Ann-Britt Mårtensson Sören Bondesson
Henrik Nilsson Bokor Christina Lönnqvist Peter Ludvigsson
Inga-Britt Karlsson Bernt Nykvist Jill Jonsson
Roger Isberg Birgitta Arvidsson Hans Larsson

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-18 16:16