Ombyggnation av stadshuset

En fråga som har rönt en del medial uppmärksamhet är ombyggnation av stadshuset. Vårt parti tog ställning mot en ombyggnation då vi av olika skäl anser att stadshusets skick och funktion ska bibehållas. Kommunfullmäktige röstade om två förslag och marjoriteten med M,C, FP, KD, V röstade för det vinnande förslaget, som nu innebär att två sammanträdesrum blir kontorslokaler. vi argumenterade emot och den skriftliga reservationen sammanfattar detta

 

Reservation avseende beslut angående stadshusets ombyggnation, ärende nr 6 KF 2012-02-06

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag vilket var:

Att bibehålla två salar kallade KS-salen och Piraten-rummet och att de salarna ska bibehållas avseende skick och funktion, vilket vi menar är oförändrat som idag, som innebär att det fortsättningsvis ska kunna användas vid sammanträden och andra möten.

Majoriteten (M, C, KD, FP,MP,V) röstade för ett förslag som innebär att dessa två salar ska användas till kontorsrum. Detta orsakat av att mer personal ska flyttas in i stadshuset uppgående till drygt 10 personer.

Vi socialdemokrater menar att det finns många aspekter i denna fråga som mer eller mindre inte har bedömts fullt ut. De aspekter som vi anser är särskilt viktiga att behålla dessa salar och se över ombyggnationen är; Kulturhistoriska, demokratiska, politiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska aspekter.

Skulle vårt förslag vunnit gehör hade ändrade inflyttningsplaner inte blivet möjligt, vilket delvis är svårt att förstå även med majoritetens beslut. Kommer det att kunna genomföras?

Kulturhistoria

Stadshuset har sedan det planerades och slutligen byggdes 1953 haft en genomtänkt planering där såväl förvaltning som politik skulle få utrymme. Stadshuset i Tranås är relativt ovanligt i Sverige, för denna tidsperiod.  En bevarandeplanen är framtagen av länsmuseet 1995 där det detaljerats beskrivs såväl lokaler, fasta och lösa inventarier. Det finns också litteratur, film etc om stadshuset.

Vi menar att genom att göra dessa förändringar går det kulturhistoriska värden delvis förlorade. Förvisso har det gjorts vissa förändringar från det ursprungliga förslaget, som innebär att väggar bibehålls och inga mellanväggar sätts upp i aktuella salar. Vi menar dock att funktionen är starkt förknippat med kulturhistorien och när möbler och inventarier förflyttas så är risken stor att det förstörs.

Politik och demokrati

Politiken har under snart 60 år använt salarna till sammanträden. De används också vid olika arbetsmöten. Det finns en väl utarbetad tanke med huset att politiken ska finnas med den stora fullmäktigesalen, sammanträdesrum och heltidspolitiker i nära anslutning till varandra. Närheten underlättar demokratin då allt finns på samma våning.

Arbetsmiljö

Vi socialdemokrater har alltid arbetat för en bättre arbetsmiljö för anställda. Med ett ökat tryck med 10-tal anställda som beräknas flytta in, så är vi ifrågasättande vad det innebär när det gäller ventilation, buller, trängsel i gemensamma utrymmen. Dessa frågor är inte fullt ut belysta.

Vi befarar att ganska snart kommer negativa synpunkter framkomma utifrån arbetsmiljömässiga skäl.

Ekonomi

Ursprungliga syftet var att spara 600 000 kr genom minskade hyreskostnader. Vi tror det inte kommer att kunna spara pengar sett till koncernnyttan. De lokaler som lämnas är inte lätta att hyra ut vilket innebär hyresförluster för kommunala bolaget.

Vi befarar därtill att det blir stora kostnader för ombyggnation, flyttningar, ineffektivt arbete under viss tid. Detta har inte analyserats och redovisats.

Därtill är risken uppenbar att diskussioner snart kommer att föras om utflyttning av viss personal. Inte minst av arbetsmiljöskäl men också att inte ny personal får plats som kan vara annan verksamhet än kommunen har idag alternativt nya arbetsuppgifter i befintlig verksamhet.

Sammanfattning

Vi socialdemokrater ser stadshuset och dess olika behov. När huset planerades och byggdes fanns alla dessa aspekter med. Tranås kommun behövde representativa och förvaltningsmässiga lokaler.

Kommunens verksamhet är idag annorlunda och i en helt annan omfattning nu än då. Det innebär att olika verksamheter är utspridda på olika ställen.

Vi tycker att de aspekter som lyfts fram i denna reservation är de viktigaste. Om det finns andra skäl för en omflyttning, så känner vi inte till dem i så fall.

Sedan vi socialdemokrater lyfte denna fråga i Kommunstyrelsen i december har information och diskussioner förts i b.la Kultur- och fritidsnämnden. Det har beslutats om en bevarandeplan vilket är positivt och det är viktigt att fortsätta arbeta med det som finns kvar.

Det är just balansen som är det väsentliga mellan de olika behoven. Det är inte lokaler i sig, inte enbart inventarier, inte enbart stora rum. Det är innehållet totalt sett som utgör det relativa unika med Tranås stadshus.

Vi ser med kommunfullmäktiges beslut igår att Tranås blivet åtskilligt fattigare avseende den kulturhistoriska delen av Tranås kommun stadshus 

För socialdemokraterna i Tranås

 

 

Anders Karlsson                                                           

oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-09 21:37