Vår Politik

ETT BÄTTRE TRANÅS. FÖR ALLA.

Valprogram för Socialdemokraterna i Tranås 2014.

 

Vi socialdemokrater ser trygghet, rättvisa och solidaritet som ledord för vår politik. Så vill vi bygga ett bättre Tranås. För alla.

Vi ger tre löften:

 

 1. Jobben. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 ska gälla även i Tranås. Vi vill skapa fler jobb genom ett aktivt arbete för nyetableringar och ett närmare samarbete mellan skolan, näringslivet och kommunen.
 2. Skolan. Resultatet i skolan har sjunkit de senaste åren. Det är allvarligt. Med mindre klasser och fler pedagoger skapar vi ökad arbetsro i skolan. Vi vill öka närvaron och investera i våra lärare.
 3. Omsorgen. Våra äldre förtjänar en omsorg av högsta kvalitet.Vi vill se en trygg äldrevård i Tranås. Därför ska det nya äldreboendet drivas i kommunens regi.

 

JOBBEN ÄR VÅR FRÄMSTA PRIORITERING.

Full sysselsättning är det främsta politiska målet för oss socialdemokrater. Allt annat är ett slöseri med mänskliga resurser och ambitioner – och en utmaning mot människovärdet. Arbete åt alla är den viktigaste politiska frågan.

Tranås kommun behöver en stor satsning på jobbfrågorna eftersom kommunen har gått miste om hundratals jobb de senaste åren.

Alldeles för många invånare i Tranås kommun saknar sysselsättning, Socialdemokraternas viktigaste uppgift är att förändra detta genom ett aktivt samarbete mellan kommunen, näringslivet, skolan och andra aktörer som kan möjliggöra för nya företag att etablera sig i vår kommun och skapa nya arbetstillfällen. Det regionala samarbetet för fler jobb måste utvecklas.

Tranås har industrier som måste värnas. I nära samarbete med företagen kan kommunen vara med och bidra med utbildningar som matchar behovet av kompetens som efterfrågas.

Nyföretagande i Tranås ligger på en låg nivå.  Det är inte acceptabelt.  Vi kommer att föra en aktiv jobbpolitik som möjliggör att kommunen kan stötta nyföretagandet och hjälpa företag att bli livskraftiga.

Vi vill utveckla Tranås som handelsstad genom att stärka centrumhandeln och värna den unika Storgatan. Men konsumentvanorna förändras i snabb takt. Därför är det viktigt att vara med och stötta utvecklingen mot internethandel och andra framtidsinriktade idéer för handeln i Tranås.

Vi socialdemokrater vill:

 

 • se ett närmare samarbete mellan näringsliv, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill utveckla en tankesmedja för unga som leder till nya innovationer och framtidsvisioner, exempelvis genom UF (Ung Företagsamhet),
 • utveckla satsningar på ungdomspraktik och andra jobbsatsningar i kommunal förvaltning men också aktiva sysselsättningsinsatser i nära samarbete med det lokala näringslivet,
 • införa en kommunal sommarjobbsgaranti för åk 1 och 2 på gymnasiet och möjlighet att driva sommarlovsföretag,
 • skapa bättre matchning av efterfrågan på personal till industri och kommun,
 • öka satsningen på nyföretagandet i kommunen i projektetet ”Tillväxt Arena Industri”,
 • se ett tydligare kommunalt engagemang och riktlinjer för Tranås United för att påverka näringslivsutvecklingen,
 • stimulera jobbutvecklingen på landsbygden med närproducerade varor och tjänster samt stödja produktionen av ekologiska och kravgodkända jordbruksprodukter,
 • öka satsningarna för en långsiktig planering av nybyggnation av bostäder och företagslokaler,
 • förbättra pendlingsmöjligheterna både åt norr och söder,
 • se en tydligare satsning på energiproduktion i form av sol och biogas.

 

NÄR DU ÄR SOM SVAGAST – DÅ SKA SAMHÄLLET VARA SOM STARKAST.

Tranås ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Alla ska bidra och alla ska få del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.

Vi socialdemokrater tror på att om vi ger ungdomar en trygg uppväxt med bra miljö och framtidsmöjligheter, så kommer vi få den tillväxt som vi önskar och har visioner om. Ingen ung människa i Tranås ska lämnas efter.

Tranås ska vara en framtidskommun med bra villkor för anställd personal och en attraktiv arbetsgivare. Att få arbeta heltid är en välfärdsfråga för att klara sin försörjning. Vi måste trygga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen genom ökad utbildning inom kommunen.

Våra äldre förtjänar en omsorg av högsta kvalitet. Vi socialdemokrater vill se en trygg äldrevård i Tranås. Därför vill vi utveckla en omsorg där vi har insyn och de äldre ges möjligheter att påverka kvaliteten och innehållet i omsorgen. Så kan vi skapa framtidens välfärd för alla som har behov av hjälp och trygghet.           

Vi vill lyfta upp de särskilda behov som finns bland invånarna och som lätt hamnar i skuggan av besparingar. Vi ser våra nya svenskar som en tillgång som bidrar och en viktig del i samhället. Vi vill se ökade insatser för att våra nyanlända snabbare ska komma in i lokalsamhället och i arbete.

De funktionshindrades rättigheter måste värnas. Förbättrad tillgänglighet, utbildningsmöjligheter och en meningsfull sysselsättning ska prioriteras. Delaktighet och inflytande måste stärkas.

Vi socialdemokrater ser ett utvecklat arbete mot våld i nära relationer som oerhört viktigt. Vi vill förstärka samarbetet med ideella organisationer i det arbetet.

Tillgängligheten till vård och omsorg måste förbättras och utvecklas. Vi kommer fortsätta att driva frågan om ökade öppettider på våra vårdcentraler i kommunen.

Vi socialdemokrater vill:

 

 • utveckla sociala företag i samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideella krafter,
 • bygga nytt äldre-/särskilt boende som drivs i kommunal regi,
 • utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen som t ex trivsamma och bra måltider och utveckla sociala praktikplatser för ungdomar inom omsorgsverksamheterna,
 • införa rätt till heltid inom kommunal vård och omsorg och successivt avveckla delade turer,
 • skapa bättre boendemöjligheter för personer med funktionshinder, nya svenskar och medborgare med speciella behov,
 • skapa ett forum för politiskt inflytande för personer med funktionshinder,
 • öka det integrationspolitiska arbetet för att nyanlända snabbare ska komma i arbete och lättare komma in i det lokala samhället,
 • arbeta för att avskaffa barnfattigdomen i Tranås,
 • förstärka arbetet mot våld i nära relationer,
 • öka tillgängligheten på vårdcentralerna.

 

UTBILDNING ÄR NYCKELN TILL MÄNNISKORS FRIHET.

Socialdemokraterna i Tranås vill prioritera investeringar i skola och utbildning för att stärka elever och vuxna i Tranås för morgondagens utmaningar. Utbildning är nyckeln till människors frihet och till en gynnsam ekonomisk utveckling.

För att lyckas måste vi lägga mer resurser på förskolan och sänka antalet barn per pedagog för att skapa trygga och bra arbetsmiljö för barnen och personalen. Skolresultaten och ojämlikheten mellan skolorna måste åtgärdas i grundskolan, vi socialdemokrater vill skapa mindre grupper i skolan så eleverna kan få arbetsro.

Lärarna har ett stort ansvar för elevernas utveckling därför vill vi investera i lärarna med tydliga mål för bättre skolresultat.

Med vetskapen om Tranås kommuns varsel de senaste åren är det viktigt att utveckla den kommunala vuxenutbildningen för att skapa möjligheter för alla att läsa in behörigheter för vidare studier eller arbete.

Vi ser behov framöver att anställa inom socialtjänsten och därför vill vi starta upp ett omvårdnadsprogram på gymnasienivå.

Vi socialdemokrater vill:

 

 • höja utbildningsnivån i Tranås kommun,
 • arbeta för att kommunens skolor ska vara trygga och jämlika med en stimulerande miljö,
 • införa barnomsorg på obekväm arbetstid,
 • satsa på kontinuerlig fortbildning av personalen inom skolan och förskolan,
 • se mindre klasser och fler pedagoger i grundskolan,
 • att alla barn ska lämna grundskolan med godkända betyg, därför måste vi öka resurserna för att öka måluppfyllelsen och elevnärvaron i skolan,
 • öka elevhälsans individinriktade stöd för att alla elever i behov ska få rätt förutsättningar att lyckas,
 • investera i lärarna,
 • skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan skola och näringsliv,
 • starta ett omvårdnadsprogram på gymnasieskolan,
 • sänka avgifterna inom kulturskolans verksamheter,
 • införa avgiftsfri skolmat på gymnasiet.

 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ÖKAR MÖJLIGHETEN ATT VÄXA.

Socialdemokraterna vill att Tranås ska vara en attraktiv kommun som många vill arbeta och bo i. Det vill vi verka för genom politisk vilja, ett tydligt ledarskap och en vision om en bättre kommun. Bra för alla. För att vara en attraktiv kommun som skapar möjligheter till att växa krävs mycket: god service, jobb, utbildning, ett boende efter önskemål och ett rikt fritidsutbud med en trygg och bra miljö.

I socialdemokraternas Tranås ser vi att det finns stora möjligheter att utveckla småstadskänslan med en stor tillgång till sjö- och naturliv och bra fritidsaktiviteter, idag och för kommande generationer. En levande landsbygd krävs för att kommunen ska utvecklas.

Vi vill värna om en bättre miljö, renare luft och vatten samt biologisk mångfald. Vi vill öka möjligheten att kunna tanka våra fordon med renare bränslen i form av el och biogas. Vid all kommunal planering ska miljövärdena beaktas.

Vi vill uppmuntra invånarna att röra på för att må bra och för en bättre livskvalitet.  Ett led i det arbetet är att investera i simhallen och idrottshuset. Spontanidrottsplats och skateparken är lyckade satsningar som vi vill se mer av i kommunen.

Ett bra och varierat kulturutbud är viktigt för stimulans och utveckling för både kommunen och den enskilde. Vi vill skapa förutsättningar för detta. En bra infrastruktur är en förutsättning för en kommun som Tranås. Bra kollektivtrafik, goda möjligheter att pendla från sin bostadsort till både studier och arbete ökar viljan och möjligheten att bo kvar i kommunen.

För att nå befolkningsmålet behöver vi bygga flera attraktiva bostäder och fler trygghets-/seniorboenden.

Socialdemokraterna ser framtiden i ungdomsboenden och att kunna erbjuda studenter bra boenden med pendlingsmöjligheter till universitet och annan högre utbildning.

Vi socialdemokrater vill:

 

 • bygga flera hyresrätter för trygghets-/seniorboende,
 • bygga flera cykelbanor,
 • öka tryggheten genom en bättre stadsplanering av belysning och gångstråk,
 • ta bort parkeringsavgifterna,
 • öka tryggheten genom bättre tillgänglighet av polis och sjukvård och att satsa på fältarbete för unga,
 • arbeta för att öka tillgången att tanka alternativa fordonsbränslen, som el och biogas,
 • behålla griftegården i kommunal regi,
 • se en utvecklad kollektivtrafik och fortsätta arbeta för pendeltågstopp i Sommen,
 • värna närtrafiken på landsbygden,
 • starta investeringen i simhall och idrottshus,
 • utveckla fler spontanområden för t ex skatepark, spontanidrott samt grönområden,
 • utveckla Tranås till en hälsostad med fokus på grönområden, luft, vatten och småstadsmiljö
 • bygga nya undervisningslokaler för den kommunala vuxenutbildningen,
 • behålla stadsbiblioteket på Storgatan.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-15 20:45