Barn- och utbildningsnämnden

UTBILDNING ÄR NYCKELN TILL MÄNNISKORS FRIHET.

Socialdemokraterna i Tranås vill prioritera investeringar i skola och utbildning för att stärka elever och vuxna i Tranås för morgondagens utmaningar. Utbildning är nyckeln till människors frihet och till en gynnsam ekonomisk utveckling.

För att lyckas måste vi lägga mer resurser på förskolan och sänka antalet barn per pedagog för att skapa trygga och bra arbetsmiljö för barnen och personalen. Skolresultaten och ojämlikheten mellan skolorna måste åtgärdas i grundskolan, vi socialdemokrater vill skapa mindre grupper i skolan så eleverna kan få arbetsro.

Lärarna har ett stort ansvar för elevernas utveckling därför vill vi investera i lärarna med tydliga mål för bättre skolresultat.

Med vetskapen om Tranås kommuns varsel de senaste åren är det viktigt att utveckla den kommunala vuxenutbildningen för att skapa möjligheter för alla att läsa in behörigheter för vidare studier eller arbete.

Vi ser behov framöver att anställa inom socialtjänsten och därför vill vi starta upp ett omvårdnadsprogram på gymnasienivå.

Vi socialdemokrater vill:

 • höja utbildningsnivån i Tranås kommun,
 • arbeta för att kommunens skolor ska vara trygga och jämlika med en stimulerande miljö,
 • införa barnomsorg på obekväm arbetstid,
 • satsa på kontinuerlig fortbildning av personalen inom skolan och förskolan,
 • se mindre klasser och fler pedagoger i grundskolan,
 • att alla barn ska lämna grundskolan med godkända betyg, därför måste vi öka resurserna för att öka måluppfyllelsen och elevnärvaron i skolan,
 • öka elevhälsans individinriktade stöd för att alla elever i behov ska få rätt förutsättningar att lyckas,
 • investera i lärarna,
 • skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan skola och näringsliv,
 • starta ett omvårdnadsprogram på gymnasieskolan,
 • sänka avgifterna inom kulturskolans verksamheter,
 • införa avgiftsfri skolmat på gymnasiet.
Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:01