Motioner 2011-2012

Tranås 2012-04-02

 

Motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en eko-kommun

Sverige har i dag 83 ekokommuner. De är alla medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Deras gemensamma mål är att arbeta för att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara. Kommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning. På det sättet ser man till att lyfta upp de strategiska hållbarhetsfrågorna till kommunens högsta ledning.  Inom Sveriges ekokommuner utbyts erfarenheter och man lär av varandras goda exempel. Man har en egen hemsida, nyhetsbrev, möten och utbildningar.

I vårt län är Aneby, Eksjö och Jönköping medlemmar.

Tranås har redan i dag ett brett och bra miljöarbete inom kommunen. Miljöfrågorna står högt i kurs. Vi kan också känna oss extra stolta över vårt kommunala bolag Tranås Energi som är miljömärkt med ”Bra miljöval”. Men det innebär inte att vi inte kan bli ännu bättre och ligga i framkant när det gäller miljöfrågorna i framtiden. Det är en stark markering om man väljer att ansluta sig till Sveriges ekokommuner och kan ha stora fördelar för Tranås och dess medborgare i framtiden. Intresset för vår miljö och miljöfrågorna växer sig allt starkare. Här gäller det att Tranås kan bättre och visar att vi är en modern kommun som vill växa med hållbara miljömål.

Blir Tranås en ekokommun kan man använda det i marknadsföringen inom t ex besöksnäringen. Det skulle höja statusen på kommunen och visa att vi vill utveckla vår kommun på ett strategiskt rätt sätt tillsammans med andra ekokommuner.

 

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar                                              

att kommunen ansöker om att gå med i föreningen Sveriges ekokommuner.

 

Socialdemokraterna i Tranås

Annika Hansson            Jan Andersson

 

Sommen 2012-03-19

Motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokalen

 

Idag uppger 17,9 procent av befolkningen eller 1,4 miljoner att man har hörselproblem. Det innebär att en stor del av befolkningen hör dåligt under den period i livet som är som mest intensiv när det gäller arbetsliv, familjeliv med mera.

Stora förbättringar på teknikområdet har gjorts bland annat genom installation av teleslinga eller annan teknik som gör det möjligt för personer, med nedsatt hörsel, att lyssna. Behov av teleslinga kan ställas från olika perspektiv men för samlingslokaler för mer än 50 personer är behovet speciellt stort. Med samlingslokal avses hörsal, föreläsningssal, sportanläggning eller liknande.

 

Tranås kommunfullmäktige föreslås besluta

att behov av installation av teleslinga i samlingslokaler, i Tranås kommuns och

Tranås Bostäders fastigheter, skall genomföras

 

För socialdemokraterna i Tranås

Claes Lindell

 

Sommen 2012-03-19

Motion om Trygghet

Invånarna i Tranås skall känna sig trygga att bo och leva i kommunen. Trygghetsarbete har genomförts under många år av olika aktörer både i och utanför kommunen, alla med olika ansvar och inriktning. Stora kostnader har investerats men kan, genom en bättre samordning och erfarenhetsutbyte bli mer kostnadseffektivt. Samordning är alltså den gemensamma nämnaren för att nå framgång i trygghetsarbetet.

Tranås kommunfullmäktige föreslås besluta

att målsättningen med motionen skall vara att öka den upplevda tryggheten

att samarbetsgrupp för trygghetsfrågor skapas

att organisationen för arbete med trygghetsfrågor skall vara tydlig och effektiv 

att behovet av speciell funktion eller tjänst för samordning av trygghetsfrågor utreds   

att erforderliga resurser avsätts för ett trygghetsskapande arbete i kommunen

 

För socialdemokraterna i Tranås

Claes Lindell

 

Tranås 2012-02-20

 

Motion om att Tranås kommun upprättar ett näringslivspolitiskt handlingsprogram

För oss socialdemokrater är jobben den enskilt viktigaste frågan. Ett samhälle med tillväxt är en förutsättning för en bättre välfärd, alla individer ska få möjligheter till en god utbildning, jobb etc. För att vi ska få ett hållbart samhälle för alla, så ska alla individer få möjligheter till en personlig utveckling. Socialdemokraterna är en frihetsrörelse.

Vi tror på ett samhälle där alla är med och känner delaktighet. Vi tror att det blir bra för även resursstarka individer om de med färre resurser får vara med på lika villkor, därför är rätten till arbete ett grundläggande krav. Full sysselsättning är alltid ett huvudmål.

Jobben och sysselsättning är en fråga som alltid behöver vara i fokus. Vi socialdemokrater har motionerat om att tillskapa näringslivsgrupp med politiker och vi måste samla alla goda krafter i denna fråga.

Vi föreslår att Tranås kommun upprättar ett näringslivspolitiskt handlingsprogram. I planen ska det beskrivas hur utbildning och kompetensfrågor kan tillvaratas och utvecklas, hur idéer kan bli färdiga produkter- innovation, arbetet med en ekologisk omställning för en hållbar utveckling, arbete för ett samlat näringsliv med politiken och andra intressenter, arbete för jämställdhet etc.

Vi anser således att ett aktivt näringslivsarbete finner sin grund i många områden och det blir en förutsättning för att Tranås kommun ska nå sitt tillväxtmål.

Socialdemokraterna i Tranås yrkar därför

 

att Tranås kommun upprättar ett näringslivspolitiskt handlingsprogram

 

För socialdemokraterna i Tranås

Anders Karlsson    

                                                    

Tranås 2012-02-10

 

Motion om att utreda en kommunal finansiering av helgjour inom vården i Tranås.

Tranås har idag inga helgjourer på sina vårdcentraler. Stängningen av jouren i Tranås genomfördes 2010. Förändringen innebär att tranåsborna får ta sig till Eksjö under helgerna för att få tillgång till sjukvård. Det kan innebära en resa på upp till 12 mil tur och retur om man t ex bor i Sommen eller Adelöv. En försämring som förstärktes ytterligare fr o m 1 januari 2012 då ersättning för sjukresor med egen bil avskaffades. Det här gör att många tranåsbor tiger och lider under helgen för att sen ”hårdbelasta” vårdcentralerna på måndagen.

Socialdemokraterna har genomfört en namninsamling under två månader för att få till stånd en helgjour i Tranås igen. Namninsamlingen skrevs under av 3 681 tranåsbor och väckte mycket känslor och stor uppmärksamhet. Trycket är hårt på oss politiker att inte svika våra medborgare i den här frågan. I dagsläget finns det ingen öppning från landstingets sida för att lösa frågan. Man kommer inte ens fram till en utvärdering av den nya vårdlösningen. Därför känns det extra angeläget att finna andra kreativa lösningar på detta problem.


En öppen helgjour handlar om trygghet och tillgänglighet för Tranås invånare. Det är också en viktig tillväxtfråga för vår kommun. Vi vill därför att Tranås kommun skyndsamt utreder möjligheten att kunna köpa helgjour av landstinget. I dag köper Tranås kommun ytterligare trafiklinjer på tåg och bussar för att det ska fungera för Tranås invånare och andra att komma till sina jobb. Då borde det också vara möjligt att göra detsamma när det gäller vård under helgerna.

Nu när man valt att konkurrensutsätta vården måste vi politiker se till tranåsbornas bästa. Vi vill gärna se en lösning mellan alla partier i Tranås i den här frågan. Här kan vi kanske bli pionjärer på att lösa en angelägen vårdfråga på ett nytt sätt. Men framförallt visar vi medborgarna att vi verkligen tar denna fråga på djupaste allvar och gör allt för att lösa den.

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar                                                                      

att kommunen skyndsamt utreder en kommunal finansering av helgjour inom vården i Tranås.

 

Socialdemokraterna i Tranås

Annika Hansson                           Tobias Gyllensten

 

Tranås 2012-01-25

 

Motion om att ägardirektiv till kommunens bolag ska fastställas i kommunfullmäktige

Tranås kommun står inför stora investeringar, inte minst av den framtagna stadsvisionen, som omfattar 1.2 miljarder under 30 år. En hel del investeringar som kommunen behöver göras, är löpande verksamheter av exempelvis äldreboende, skolor, gator etc.

Det kommer inte minst att påverka kommunens bolag, främst Tranåsbostäder AB, som äger och förvaltar kommunens fastigheter. Flera av de största investeringar påverkar i högsta grad Tranåsbostäders soliditet.

Idag upprättar moderbolaget Tranås stadshus AB ägardirektiv för dotterbolagen. Kommunfullmäktige fastställer stadshusets ägardirektiv, vilket vi har funnet gjordes senast 2008.

Vi tycker att ägardirektiven ska ändras till att Tranås stadshus ägardirektiv, förändras och att ägardirektiv till dotterbolagen ska kunna påverkas och fastställas av kommunfullmäktige.

Detta inte minst med de stora utmaningar Tranås kommun har framför sig och då måste det finnas en tydlighet från kommunens sida, där kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Helst ser vi att ägardirektiven beslutas varje år, under senast september månad avseende nästkommande år . Då blir det en bra ordning och det blir känt av många kommunpolitiker.

Tranås kommunfullmäktige föreslås besluta

att upprätta nya ägardirektiv till Tranås stadshus AB där det fastställas att dotterbolagens ägardirektiv beslutas av Tranås kommunfullmäktige.

För socialdemokraterna i Tranås

 

Anders Karlsson       

                                                 

Tranås 2011-11-29

Säkerheten vid Hubbarpsskolan vid avlämning av fritidsbarn och skolbarn.

Barn och utbildningsnämnden får inte medel och har inte medel till att göra en investering för att höja säkerheten vid skolan. Den beräknas att kosta 2 miljoner kr.

Barn och ungdomsrådet på Hubbarpskolan vill ha en förändring av trafiksituationen vid skolan. Som det är i dag så är det kaos på morgonen när alla skall lämna av sina barn vid skolan.

Den avlämningsficka som finns i dag är inte tillräcklig. Man kör även upp på personalparkeringen och där finns det inte alltid utrymme för att vända bilen så man får backa ut på cykelbanan. Man lämnar av barnen på både vänster och höger sida. Barnen som lämnas av på höger sida eller vänster sida vilket beror på från vilket håll man kommer ifrån på vägen. Barnen och föräldrar korsar vägen går mellan bilar springer över vägen i denna osäkra miljö. I dag finns det skyltar med rekommenderad hastighet på 30 km/tim på skyttegatan.

Vägen trafikeras även av lastbilar, matbilen till skolan kommer när det är som trängst.

Om man enkelriktar gatan blir trafiken enbart från ett håll, även om man då får stanna på båda sidorna av vägen vilket gör att barnen även fortsättningsvis får gå över vägen. Men barnen och föräldrar behöver då endast ha uppsikt åt ett håll. Den sträcka som skall enkelriktas är ifrån korsningen Skogsgatan – Skyttegatan och till övergångstället vid grusparkeringen.

Det här är en enkel lösning som inte är så kostsam. Och man höjer säkerheten vid skolan.

Vi Socialdemokrater föreslår

att Skyttegatan blir enkelriktad. enkelriktas från korsningen Skogsgatan – Skyttegatan och till övergångstället vid grusparkeringen mot rondellen.

att Man inför hastighetsbegränsning till 30 km/tim (förbudsmärke) mellan klockan 06:00 – 17:00 vardagar och övrig tid 50 km/tim.

För Socialdemokraterna

Björn Thiele                                                                    Marie Thiele

 

Tranås 2011-11-29

Avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16 år i  Tranås kommun

Socialdemokraterna har tidigare motionerat om barnfattigdom, om att Tranås kommun gör ett handlingsprogram. Motionen är under bearbetning.

Den här motionen är ett konkret förslag som kan inrymmas inom begreppet barnfattigdom. Vi socialdemokrater ser som en uppgift att motverka utanförskapet som råder i nuvarande samhälle.

Det här förslaget gynnar alla barnfamiljer samt kommer särskilt att underlätta för människor med låg inkomst. Därför vill vi socialdemokrater införa avgiftsfria bad för ungdomar upp till 16 år, under skollov.

En annan vinst är att öka simkunnigheten, som alltmer blir försämrad.

Vi socialdemokrater ser b.l.a av rättviseskäl, att alla ungdomar ska ha rätt till meningsfulla aktiviteter, framförallt när alltfler familjer får sämre ekonomi. 

Socialdemokraterna yrkar:

att Tranås kommun inför avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16 år, och att detta sker så snart som möjligt

För socialdemokraterna

Anders Karlsson Oppositionsråd 

 

  

Tranås 2011-11-28

Tranås kommun ska erbjuda feriejobb till alla ungdomar.

Erfarenheterna från 2011, då alla ungdomar som så önskade erbjöds ett sommarjobb genom Tranås kommuns försorg, har varit entydigt positiva. Återrapporteringen från Arbetscentrum visade en mycket positiv bild av satsningen:

”Denna investering i våra Tranås-ungdomar har gett en mycket positiv effekt i flera avseenden både vad gäller arbetsmarknadspolitik samt många individuella erfarenheter och framgångar” (citat från tjänsteskrivelse Återrapportering feriejobb för gymnasieungdomar 2011).

Mot bakgrund av de höga siffror för försörjningsstöd för unga som Tranås kommun uppvisar är det extra viktigt att våra ungdomar erbjuds möjligheten att få arbetslivserfarenhet och möjlighet att tjäna egna pengar. Siffror från Rädda Barnen visar dessutom att barnfattigdomen ökar i vår kommun. Att ge möjlighet för unga att tjäna egna pengar kan vara ett sätt att motverka den utvecklingen.

Därför vill socialdemokraterna i Tranås att kommunen även sommaren 2012 ska erbjuda alla ungdomar som önskar ett feriejobb enligt modellen från sommaren 2011.  

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

att kommunen ska erbjuda alla ungdomar som vill, ett sommarjobb under 2012.

att kommunstyrelsen tillskjuter de ekonomiska medel som behövs för att klara finansieringen.

 

Socialdemokraterna i Tranås

Svanthe Hansson

 

Tranås 2011-10-31

Motion om förändring i LEDSTJÄRNAN

Tranås kommun har en ”ledstjärna” för kommunens arbete. En ”ledstjärna” som kommunens anställda har att arbeta efter. Den lyder:

”I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna.”

Det är positivt att vi har denna formulering som ”ledstjärna” men nu vill vi socialdemokrater förstärka och utveckla den. Vi saknar nämligen ett ord i texten och det är ordet MEDBORGARE. Vi tycker inte att bara ordet KUND avspeglar kommunens verksamhet. Vi betalar t ex skatt i kommunen och anser oss då också ha våra medborgerliga rättigheter. Det är känt att LEDSTJÄRNANS ord om att sätta ”kunden i centrum” upprört en del. Många medborgare känner inte igen sig och det är väl ändå det man ska göra med en ”ledstjärna”.

För många är det en stor skillnad på att vara medborgare eller kund. Det ligger i själva orden. Vi är alla en del av Tranås som medborgare och bidrar till den kommunala verksamheten, tillsammans med andra tranåsbor, via skatten och för många också via sin anställning eller sina politiska uppdrag. När vi däremot köper vår el av det kommunala bolaget Tranås Energi då är vi kunder.

Socialdemokraterna vill därför att ledstjärnan ska få ett tillägg för att bli tydligare, bättre och starkare. Förslaget är att lägga till ordet MEDBORGARE i texten.

Lägger vi till det ordet så både breddar och fördjupar vi ”ledstjärnan”. Vi får ett förtydligande i det kommunala arbetet som ligger inom budgetramarna. Förslaget kostar inte en krona men kan ge mycket tillbaka till kommunens anställda och skattebetalare. Vi tycket att vi har sett möjligheterna när vi motionerar om detta och hoppas också att det ska öka kvaliteten i varje möte.

Socialdemokraterna föreslår därför

att Tranås kommun lägger till ordet MEDBORGARE i texten om ”ledstjärnan” så att den lyder: ”I Tranås har vi medborgaren och kunden i centrum…”osv.

Annika Hansson

Socialdemokraterna i Tranås

 

Tranås 2011-10-31

Motion om att ansöka hos regeringen att Tranås kommun blir försökskommun för att pröva nya förutsättningar kring försörjningsstödet.

Kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) har ökat kraftigt i Tranås kommun.   För 2011 ser kostnaden ut att hamna på 23 miljoner kronor. Prognosen för de närmaste åren är fortsatt bekymmersam. Kostnaderna kommer att fortsätta att öka.

Statistiken visar att Tranås kommun har en stor andel socialbidragstagare i passivitet och liten andel i aktiva åtgärder jfr med flera andra kommuner i länet, t ex Vetlanda.

Därför har socialdemokraterna i Tranås drivit att frågan om försörjningsstödet ska lyftas till en politisk styrgrupp i kommunen för att vi gemensamt ska hitta kreativa lösningar för att få människor som uppbär försörjningsstöd att komma ut i praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Nu vill vi socialdemokrater ta ett ytterligare steg. I vår budgetmotion till riksdagen föreslår vi att förutsättningarna för försörjningsstödet kan ändras genom en tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta. Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Så är idag fallet för över 100 000 personer, 38 procent av de personer som 2010 fick försörjningsstöd. Och den siffran ökar.       

Det kanske största problemet med försörjningsstöd för personer i denna situation är behovsprövningen som innebär att försörjningsstödet minskas fullt ut med intjänad inkomst om den arbetslöse hittar ett arbete. Vi är övertygade om att alla människor som har arbetsförmåga vill arbeta och försörja sig själva. Men för den som är ekonomiskt beroende av försörjningsstöd innebär nuvarande ordning att försörjningsstödet minskar krona för krona motsvarande den intjänade arbetsinkomsten efter skatt. Nuvarande jobbskatteavdrag är här helt verkningslöst.

Marginalskatten för en person med försörjningsstöd blir 100 procent. Då arbetslösa med försörjningsstöd sällan kan påräkna ett heltidsarbete utan vanligtvis erbjuds deltidsarbete eller enstaka timmar blir följden ofta att en arbetsinsats inte leder till någon som helst förbättring av personens ekonomiska situation. Detta är inte rimligt.

I socialdemokraternas budgetmotion för 2012 presenteras en idé att den enskilde som har försörjningsstöd ska få behålla 30 procent av sin inkomst under sex månader utan att försörjningsstödet minskas. Det skulle gynna den som gått länge på försörjningsstöd och bli en morot att försöka ta ett arbete och på så sätt komma ur försörjningsstödet. Exempelvis genom ett deltidsarbete eller genom timanställning. Förutsättningen för detta kräver en lagändring och/eller ändring av förordningen för försörjningsstöd.

Vi socialdemokrater tycker att detta skulle kunna vara en intressant väg att pröva och vi vill att Tranås kommun ansöker hos regeringen för att bli en försökskommun inom detta område.

Socialdemokraterna i Tranås yrkar därför

att Tranås kommun ansöker hos regeringen att få bli försökskommun för att kunna ge andra förutsättningar för försörjningsstöd, så att personer som har försörjningsstöd och varit arbetslösa, under en period om sex månader ska kunna få behålla en del (t ex 30 procent) av intjänad lön utan att avdrag görs på försörjningsstödet i motsvarande grad.

 

För socialdemokraterna i Tranås

Anders Karlsson                                                         Svanthe Hansson

 

 

Tranås 2011-09-26

Motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdomen i Tranås

Alldeles för många barn växer upp i familjer med mycket dålig ekonomi. Under 2008 började barnfattigdomen, enligt Rädda Barnens definition, att öka igen. Det var ett trendbrott eftersom barnfattigdomen hade minskat stadigt sedan 1990-talskrisen. I förordet till Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige konstateras:

 ”Sverige är rikare än någonsin – BNP per capita har ökat stadigt under 2000-talet. Trots det ser vi fortsatt ökade klyftor mellan de fattigaste och de rikaste barnen. Den rikaste tiondelen av Sveriges barnfamiljer har det idag så gott ställt att varje familj skulle kunna försörja drygt tre lika stora familjer. Och under 2008 började nivåerna av barnfattigdom att öka igen, vilket troligtvis är en effekt av den kraftiga konjunkturnedgång som inleddes hösten 2008. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11, 5 procent av alla barn i Sverige.

En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grupper av barn, leder till att barn hamnar i utanförskap och tvingas växa upp i samhällets marginaler. Detta innebär sämre förutsättningar på fler områden och en risk för deras utveckling. Barn som växer upp i fattigdom diskrimineras och får sämre utbildning, sämre hälsa, sämre möjligheter till fritidsaktiviteter, till exempel i form av lek och en meningsfull fritid samt lever under betydligt mer otrygga förhållanden än andra barn.”

Definitionen av barnfattigdomen i rapporten från Rädda Barnen är dels familjer som lever med försörjningsstöd, dels lever med låga inkomster (utan att uppbära försörjningsstöd).

För Tranås kommuns del kan man utläsa att det under 2007 var 8,0 % av våra barn under 17 år som levde under fattigdomsgränsen varav 2,1 % levde både under inkomststandard och hade försörjningsstöd. För 2008 hade siffran antalet fattiga barn ökat till 8,2 % - en oroväckande trend.

I mars i år fanns det 247 barn i Tranås under 18 år i familjer som hade försörjningsstöd.

Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig ett modernt välfärdssamhälle – och den måste bekämpas. Svenskarna är idag rikare än någon gång tidigare men inkomstklyftorna är också större än någon gång tidigare. En allt större del av Sveriges befolkning lever under knappa och ibland även fattiga förhållanden. Ekonomisk utsatthet drabbar ofta barnen väldigt hårt. De kan inte följa med på skolutflykter som kostar pengar, de saknar de glasögon de behöver för att kunna läsa, de saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner – många av barnen bär också problemen och känslorna inom sig, de vet att mamma och pappa har det svårt och vill inte belasta dem mer.

För Tranås kommun borde det vara en viktig gemensam uppgift att avskaffa barnfattigdomen i kommunen. Det krävs självklart en lång rad åtgärder för att lösa de omfattande problemen. Insatser måste sättas in på bred front. I samarbete mellan barnomsorg och skola, kultur och fritid, bostadsförsörjning och socialtjänst kan vi utarbeta en bred handlingsplan som inbegriper alla berörda politikerområden.

Många orsaker till den ökande barnfattigdomen står att finna i rikspolitiken: konjunkturpolitiken, försämringarna av socialförsäkringssystemen, en försämrad arbetslöshetsförsäkring, neddragningarna på komvux m.m.

Men vi i Tranås kommun behöver inte vänta på åtgärder från riksdag och regering – Tranås kan gå i spetsen för en utveckling där vi tar frågan om barnfattigdomen på högsta allvar och vågar göra något åt den. Det är viktigt att vi bryr oss och visar att politiken kan göra skillnad – särskilt för de medborgare i Tranås som lever under svåra ekonomiska förhållanden. Barn är drabbade av ökade klyftor i samhället – barn kan inte välja!

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

att uttala att barnfattigdomen i Tranås ska minskas och på sikt avskaffas.

att uppdra till kommunstyrelsen att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdomen i Tranås.

 

Socialdemokraterna i Tranås

Svanthe Hansson

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-25 22:35