Socialdemokraterna i Tranås budgetförslag för 2013

 

Socialdemokraterna vill se en kommun med 20 000 invånare år 2025. Vi vill se en politisk plan som gagnar såväl tillväxt som hållbar utveckling. Hela kommunen ska vara levande och ha tillgång till en god service. Vi vill att politiken ska göra skillnad. Vi vill se möjligheter till en bra utveckling för Tranås kommun. Budgeten för 2013 är som vanligt en svår ekvation, som ska balansera på nämndernas äskanden, som bygger på behov och en kommun som har en god ekonomisk hushållning. Socialdemokraterna betonar tillväxt och ser att vi måste satsa på framtiden.

 

Allmänt 

Kommunens budget ska präglas av en ansvarsfullhet där varje krona används på ett optimalt sätt. Socialdemokraterna anser att pengar ska användas effektivt och i det sammanhanget så förslår vi att kommunen undersöker om administrativa kostnader kan stramas åt, såsom medel som går till externa konsulttjänster. En utredning bör tillsättas där det görs en översyn som mynnar ut i riktlinjer för en restriktiv hållning. Politiken bör sätta upp tydliga riktlinjer och fatta tydliga beslut i dessa frågor.

Vi är av den åsikten att besparingar måste göras på detta område. Översynen kan även innefatta andra administrativa kostnader. Detta gäller samtliga verksamheter i kommunen.

Kommunens olika nämnder och styrelser måste fortsätta att utveckla och förändra sina arbetssätt, för att optimera kvalitet och för att få en optimal effektivisering. Det finns exempel på detta i ett par förvaltningar. Generella besparingar: 2 miljoner

 

Förutsättningar 

Ekonomiavdelningen har via budgetberedningen redovisat kommunens budgetförutsättningar för 2013. En god ekonomisk hushållning, är att 98 % av skattemedlen används i verksamheten. Det innebär också att investeringstakten kan bli 6-7 % årligen och att investeringar till reparationer kan klaras med egna medel.

Budgetberedningen visar på ett förslag där 98 % av skattemedlen innebär att kommunen ska göra ett överskott med 28 miljoner, för att uppnå detta mål.

Äskanden från nämnder uppgår sammantaget till 25 miljoner. Kommunfullmäktiges ram visade ett överskott med 16 miljoner. För att uppnå 98 % behövs en proportionell ramminskning med 18 miljoner. Inga extra äskanden tillåts.

Vi socialdemokrater anser detta var en omöjlighet och föreslår att 100 % av skattemedel används och en del av finansresultatet, och att vi investerar på en balanserad nivå. Det innebär att kommunen ändå kan investera, hålla en fortsatt bra ekonomi och satsa på tillväxt för 20 000 invånare.

För att förstå en 2-årsbudget, och flera nämnder har lämnat yrkanden på 2012 års budget, så måste man påminnas om vårt budgetförslag från förra året där vi yrkade på nära 10 miljoner för 2012.

Det innebär att dessa yrkanden får delvis upprepas för 2013. Vi förutsätter också i vårt budgetförslag att kommunens överskott 2011-2012 delvis kan användas i kommande budget.

Vi vill inte i detta läge göra någon justering av kommunskatten, en höjning är inte önskvärd om välfärden går att klara på en acceptabel nivå, en skattesänkning anser vi heller inte möjlig av samma skäl. Vi anser att kommunens ”vinst” ska användas till verksamhet.

 

Kommunstyrelsen 

Inga extra äskanden medges. Budget ska hållas genom effektivare verksamhet. Satsningar som inte finns idag kan behövas avstås ifrån. Kostnader behöver hållas effektivt.

Tranås United har medel från kommunstyrelsen. Vi accepterar uppräkning till bolaget enligt index då det ej har skett sedan 2006.

Vi anser att kommunstyrelsen tar höjd i kostnadsberäkningar som inte är relevanta exempelvis lönepåslag med 3,5 %, jämfört med andra nämnder.

Vi kommer under 2012-2013 bevaka kommunstyrelsens utgifter för ev. se besparingsmöjligheter.                     Besparing: 1,7 miljoner.

 

Barn- och utbildningsnämnden 

BU-nämnden har en stor andel av kommunens budget. Verksamheten är omfattande och personalkrävande.

Vi kan inte acceptera att personalen minskas, mer än av demografiska orsaker, eller att barngrupperna inom förskolan blir större alternativt färre personal inom skolan.

Besparingar skulle innebära 20 tjänster färre.

Genom vårt förslag hoppas vi att personal kan behållas. Fortsatt effektiv hantering av samtliga tjänster och andra kostnader behövs. Vi måste arbeta för mindre barngrupper.

 

Regeringen har minskat anslaget för gymnasiet. För Tranås kommun innebär detta 1,9 miljoner mindre för 2013, motsvarande 4 tjänster.

Bedömningen är att gymnasiereformen sparar pengar, vi delar inte den bedömningen.

Vi tycker att vårdnadsbidrag ska avskaffas och pengarna kan användas för t ex barnomsorg på obekväm arbetstid och/eller stanna kvar inom barnomsorgen. Det blir 1,5 miljoner kronor.

Vi är oroade över att Tranås kommun tappar varje år enligt Lärarförbundets skolranking.

Vårdnadsbidraget föreslår vi att det avskaffas och pengarna ska stanna kvar till barnomsorg.

Tillägg: 3 miljoner kronor, samt 7,7 miljoner i mindre ramavdrag.

 

Bygg- och miljönämnden 

Miljökontoret håller sin budget och kan göra det via ändrade taxor.

Byggkontoret har det svårare, med färre bygglov och de har förlorat mätkontoret som innebar intäkter.

Vi ser att arbetsmiljön behöver förbättras inom byggkontoret och vi medger att en halvtidstjänst tillsätts.

Tillägg: 250 000 kr, samt 140 000 kr i mindre ramavdrag.

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämnden har i sin presentation en önskan om 100 000 kr för att tillsätta en 25 % -tjänst. Socialdemokraterna har i en motion önskat detsamma, men det fanns inte medel till detta i år.

Nämnden har förklarat att det skulle kunna hjälpa föreningar och spara pengar.

Vi anser att det är till stor nytta och att pengarna som ev. kan sparas ska användas till att utveckla kulturlivet i Tranås kommun. Vi ser möjligheter till detta. Vi vill också se ökade öppettider på biblioteket, vi tillför 100 000 kr till detta samt ytterligare 50 000 för att förbättra kulturlivet i Tranås.

Tillägg: 250 000 kr , samt 700 000 i mindre ramavdrag.

 

Socialnämnden 

Socialnämnden är en stor och betydande del i kommunens budget, den är personalkrävande. Nämnden har under senare år drabbats av ökade kostnader för bl a försörjningsstöd. Vi ser att den rikspolitik som förs har påverkat försörjningsstöd i negativ utveckling, fler människor har behov av samhällets sista stödåtgärder, det sociala nätet har urholkats.

Vi anser inte att socialnämnden kan hållas ansvariga för denna utveckling. Vi kan inte acceptera att försörjningsstöd påverkar andra viktiga område i nämndens verksamhet.

Socialdemokraterna har initierat en arbetsgrupp i kommunstyrelsen för att belysa frågans komplexitet.

Vi anser att nämnden ska tillföras extra medel för ökade försörjningsstöd alternativt åberopas av kommunstyrelsen. Nämnden behöver ändå arbeta med kostnadseffektivisering.

Tillägg: 3 miljoner, samt 7,2 miljoner i mindre ramavdrag.

 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Omfattande vintrar har påverkat att nämnden har mindre budget till asfalt. Vi tycker det är viktigt att vi som kommun tar ansvar för detta, att inte asfaltera innebär kapitalförstöring. Vi kan vara ganska säkra på att långa vintrar kan fortsätta.

Vi föreslår 1 miljon till mer pengar för asfalt.

Ny krematorieugn anser vi ska avgiftsfinansieras vilket innebär 2 öre mer i begravningsavgift.

Tillägg: 1 miljon samt 900 000 i mindre ramavdrag.

 

 

Totalt tillägg: 3,8 miljoner samt 18,5 miljoner i mindre ramavdrag.

 

 

Investeringsbudget 

Investeringarna måste hållas nere men samtidigt måste bra investeringar göras på sikte för framtiden. Investeringar som kan taxefinansieras kan vara ansvarsfullt och bra för kommunen.

Sådana investeringar anser vi kan finansieras med intäkter och inte behöver medräknas i budgeten som avser ej lånefinansierad investering.

Vi föreslår att investeringsbudgeten fastställs till 30 miljoner, det finns extra äskanden om 18 miljoner. Vi föreslår att investering för bebyggelse av Junkaremålen och Hätterondellen tas bort vilket är 3,5 miljoner. Vi föreslår att Stridarondellen ligger kvar i investeringsbudgeten.

Då vi använder oss av 100 % av skatteintäkter  är det vår uppfattning att investeringstakten, i vart fall för 2013 måste anpassas till den nivån.

Samtidigt konstateras att under de senare åren har investeringstakten varit något för låg men eftersom investeringar påverkar driftkostnaderna så anser vi att kärnverksamheten inte kan behöva betala för investeringar.

Vi ser heller ingen möjlighet att under 2013 bygga nytt centralkök, utan den verksamheten får fortsätta i befintliga lokaler.

 

 

 

Avslutning 

Vi tycker att budgetberedningen framöver ska sammansättas, antingen enligt principen 3-2, varav tre från majoriteten och två från socialdemokraterna eller en sammansättning av alla partier som det är i valnämnden.

 

Förslag till beslut

Socialdemokraterna yrkar

att kommunfullmäktige beslutar om att göra en översyn av konsult- och administrativa kostnader, med syfte att göra besparingar med 2 miljoner,

att ramavdrag görs för kommunstyrelsen med 1,7 miljoner,

att fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation, och kunna påtala ekonomiska förbättringar, med bibehållen kvalitet,

att tilldela nämnderna ytterligare 26 miljoner utöver justerade ramar enligt ovanstående,

att investeringsbudgeten fastställs till 30 miljoner, projekt bostäder Junkaremålen och Hätterondellen stryks, projekt Stridarondellen ligger fast,

att vårdnadsbidrag avskaffas, uppgår till 1,5 miljoner,

att 1,5 miljoner avsätts för införande av barnomsorg på obekväm arbetstid, alternativt om detta behov inte finns, så ska pengarna stanna kvar inom barnomsorgen,

att budgetberedning tillsätts, i första hand enligt principen 3-2, alternativt sammansatt från alla partier enligt sammansättning i valnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-03 21:00